Jednací řád odborných komisí Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Jednací řád odborných komisí je vnitřním předpisem Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen “Rada”), který upravuje způsob jednání odborných komisí Rady a je pro jejich členy závazný.

2. Jednací řád odborných komisí se vydává podle článku 1 odst. 3 statutu odborných komisí.

Článek 2
Termíny a místa jednání odborných komisí

1. Termíny a místa jednání odborných komisí jsou stanoveny rámcovými ročními programy (plány) jejich činnosti podle článku 5 odst. 2 statutu odborných komisí.

2. Jednání odborných komisí se konají obvykle v budově Úřadu vlády České republiky, neurčí-li předseda odborné komise po dohodě s jejími členy jinak.

3. Případné změny termínu a místa jednání odborné komise oznámí předseda odborné komise řediteli sekretariátu Rady nejpozději 14 dnů před termínem jednání odborné komise a zároveň sdělí nový termín a místo jednání členům komise.

4. V případě, že není možné uskutečnit jednání odborné komise v budově Úřadu vlády České republiky v termínu podle schváleného ročního programu (plánu) činnosti, sdělí to ředitel sekretariátu Rady předsedovi odborné komise nejpozději 14 dnů před termínem jednání a společně dohodnou nový termín, popřípadě i nové místo jednání.

5. Jednání odborné komise svolává její předseda nebo z jeho pověření místopředseda odborné komise. Pozvánka na jednání musí být doručena členům odborné komise nejméně 10 dnů před termínem jednání.

6. Veškerá korespondence se z důvodů operativnosti provádí pouze elektronicky na adresy elektronické pošty, které jednotliví členové odborných komisí sdělí na prvním jednání odborné komise.

Článek 3
Průběh jednání odborných komisí

1. Odborná komise projednává podklady připravené jejími členy nebo předložené k projednání Radou a připravené sekretariátem Rady. Předseda odborné komise může pověřit některého z členů odborné komise funkcí referenta ke konkrétnímu podkladu. Referent připraví písemný návrh usnesení k projednávanému dokumentu, popřípadě i příslušné podklady.

2. Odborná komise je způsobilá se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

3. Jednání odborné komise je neveřejné. Kromě členů odborné komise se jejího jednání účastní pověřený zástupce sekretariátu Rady a může se jej účastnit kterýkoli člen Rady. Jiné osoby pověřené Radou se mohou jednání účastnit po předchozím oznámení předsedovi odborné komise.

4. Odborná komise může na své jednání přizvat další hosty, pokud je to potřebné pro projednávanou problematiku. Pokud se jednání s přizvanými hosty koná v budově Úřadu vlády České republiky, informuje o tom předseda nebo z jeho pověření místopředseda odborné komise minimálně 3 dny před jednáním ředitele sekretariátu Rady.

5. Jednání řídí předseda odborné komise. V nepřítomnosti předsedy odborné komise řídí jednání místopředseda nebo předsedou pověřený člen odborné komise.

6. Na počátku jednání odborná komise schvaluje program jednání, popřípadě jeho úpravy.

7. Po projednání každého bodu programu přijímá odborná komise usnesení na základě písemného návrhu usnesení. Písemný návrh lze na jednání odborné komise doplnit formou ústního či písemného pozměňovacího návrhu. Navržené usnesení se považuje za přijaté, nepožádá-li některý člen odborné komise, aby se o usnesení hlasovalo.

8. Pokud se o návrhu usnesení hlasuje, je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina přítomných členů odborné komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Přítomní členové Rady ani další hosté nehlasují.

9. V případech, které považuje předseda odborné komise za naléhavé a u kterých je z jejich povahy nezbytné, aby o nich hlasovali členové odborné komise, může předseda odborné komise vyhlásit hlasování „per rollam“. V tomto případě
a) musí být stanoven termín ukončení hlasování, a to nejméně 3 pracovní dny po vyhlášení hlasování;
b) hlasování je platné, účastní-li se ho nadpoloviční většina členů odborné komise;
c) usnesení je přijato, hlasuje-li pro nadpoloviční většina účastníků hlasování „per rollam“.

10. Pokud některý člen odborné komise nesouhlasí s přijatým usnesením, má právo své důvody uvést v zápise z jednání.

Článek 4
Informace o činnosti odborných komisí

1. O průběhu jednání odborné komise se pořizuje zápis, jehož součástí jsou i přijatá usnesení. Zápis vyhotovuje předsedou pověřený člen odborné komise nebo zástupce sekretariátu Rady, pokud o to předseda výslovně požádá. Zápis schvaluje předsedající jednání.

2. Zápis z jednání odborné komise obsahuje zejména
a) informace o tom, kdo zápis pořídil, o místu a datu konání jednání, o tom, kdo byl na jednání přítomen,
b) program jednání,
c) usnesení k jednotlivým bodům programu, včetně usnesení přijatých na základě hlasování „per rollam“ podle článku 3 odst. 9,
d) další závěry učiněné na jednání.

3. Schválený zápis a prezenční listinu předá předsedající bez zbytečných průtahů sekretariátu Rady. Sekretariát Rady zápis zveřejní na stránce www.vyzkum.cz a rozešle jej spolu s podklady na následující jednání odborné komise.

4. O výsledcích jednání je předseda odborné komise oprávněn informovat Radu nebo jejího předsedu, je-li k tomu Radou nebo jejím předsedou vyzván.

5. Odborná komise může svým usnesením rozhodnout, které své materiály pro jednání zpřístupní odborné veřejnosti, s výjimkou materiálů předkládaných Radě a týkajících se činnosti Rady (dále jen „materiály Rady“). V případě projednávání materiálů Rady jsou členové odborné komise a další případní účastníci jednání vázáni mlčenlivostí o průběhu jednání odborné komise a o obsahu materiálů pro jednání do doby jejich schválení a zveřejnění; účastníci jednání odborné komise, kteří nejsou členy této komise, stvrdí závazek mlčenlivosti písemným prohlášením. To nebrání odborné konzultaci projednávané problematiky.

Článek 5
Vztahy odborných komisí a sekretariátu Rady

1. Sekretariát Rady zajišťuje zejména

a) místnosti pro jednání odborných komisí, pokud o to odborné komise při předložení návrhu programu (plánu) činnosti požádají a pokud to kapacity Úřadu vlády České republiky umožňují,

b) úhradu nákladů na pronájem místností, pokud se jednání odborných komisí uskuteční mimo objekt Úřadu vlády České republiky,

c) úhradu dalších nezbytných nákladů na činnost odborných komisí podle článku 6 odst. 1 statutu odborných komisí po jejich schválení návrhu Radou,

d) shromažďování, zpracovávání a rozesílání, popř. jiným způsobem zpřístupňování podkladů a informací pro jednání odborných komisí jejich členům,

e) zveřejňování zápisů z jednání odborných komisí na internetu a jejich předkládání pro informaci na následujícím zasedání Rady,

f) zveřejňování programů (plánů) činnosti odborných komisí a ročních zpráv o činnosti po jejich schválení Radou na internetu,

g) úhradu prokazatelných cestovních nákladů členům odborných komisí dle článku 6 odst. 3 statutu odborných komisí,

h) administrativní záležitosti spojené s objednáním a finanční úhradou přípravy materiálů pro odborné komise dle článku 6 odst. 2 statutu odborných komisí.

2. Kontakt se sekretariátem Rady zabezpečuje předseda odborné komise.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplňky tohoto jednacího řádu schvaluje předseda Rady na návrh Rady.

2. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem podpisu předsedy Rady.


V Praze dne 3. března 2011

RNDr. Petr Nečas v. r.
předseda vlády
a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Sdílejte na: