Zápis z jednání Odborné komise pro společenské a humanitní vědy RVVI

Jednání se konalo dne 15. února 2013 ve 13,00 hod. v ředitelně Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v i. v Praze

Přítomni: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc., prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc., prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

Sekretariát RVVI: Ing. Lenka Moravcová, Ing. Martin Matějka

Omluveni: Prof. PhDr. Marek Blatný, CSc, Ing. Martin Hájek, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Aktualizace seznamu Jrec
3. Připomínky k (prefinální) verzi Metodiky 2013
4. Styl práce OK SHV
5. Různé

Ad 1)
Předseda OK SHV doc. Oliva uvítal všechny přítomné, omluvil nepřítomné a přednesl návrh programu, který byl následně schválen.

Ad 2)
Předseda představil návrh postupu, jak seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (dále jen „seznam“) aktualizovat. Tento návrh byl členům OK SHV zaslán elektronicky jako podklad jednání. Na základě emailové korespondence byly vzneseny problémy k řešení na zasedání OK SHV. Doc. Oliva upozornil na bod IV., str. 5 předloženého seznamu. Proběhla diskuse mezi členy. Výsledkem této diskuse byla formulace „Původní vědecká nebo přehledová stať je publikována pouze po nezávislém recenzním řízení, ze kterého vzejdou nejméně dva posudky, přičemž ani jeden z recenzentů nesmí být pracovníkem stejného pracoviště jako autor či jeden ze spoluautorů nebo být jakýmkoliv jiným způsobem v konfliktu zájmů ohledně recenzované stati. Redakce je povinna archivovat posudky nejméně po dobu pěti let.“

Doc. Münich zmínil alternativní návrh sestavení nového seznamu Jrec, jehož podstatou bylo sestavit tento seznam obdobným způsobem jako je sestavena databáze Scopus, tzn. roztříděním časopisů do 4 kategorií, které by dostávaly body. Na toto téma proběhla krátká diskuse se zamítavým stanoviskem.

Doc. Oliva upozornil na bod III., str. 5, který je ve sporu s bodem na str. 9 seznamu. Navrhl zesílení na str. 9 vyškrtnout. Proběhla krátká diskuse. Prof. Gabrielová sdělila, že záleží na vnitřní povaze oborů, obecné pravidlo toto neošetří. Prof. Hajič upozornil na možný střet zájmů a nutnost podpisu prohlášení. Dále navrhl 2 recenzované posudky. Proběhla debata mezi členy OK SHV, následně prof. Gabrielová navrhla nevylučovat pracovníky dané instituce. Konečná úprava textu zní: „Vydání článku v odborném periodiku (časopisu) – druh výsledku Jrec předchází recenzní posuzovací řízení. Redakční rada při něm pro své rozhodnutí o publikaci článku požaduje vypracování alespoň dvou nezávislých posudků (tj. posudků, jejichž autor – recenzent není zaměstnancem stejného pracoviště jako autor či jeden ze spoluautorů a není ani jakýmkoliv jiným způsobem v konfliktu zájmů ohledně recenzovaného článku)“

Doc. Oliva navrhl formální úpravu textu ve smyslu použití jednotného výrazu redakční rada x vědecká rada.

Dále uvedl možnost, že by panely Grantové agentury ČR připravily podklady. Zmínil, že čím širší grémia budou seznam připravovat, tím vyšší akceptanci v komunitě lze očekávat.

Doc. Münich vyslovil otázku preventivní kontroly. Navrhl pravidelnou namátkovou kontrolu všech titulů zařazených na seznam. Vzhledem k vysoké náročnosti na pracnost při provádění takových kontrol tento návrh nezískal podporu.

Následně proběhla diskuse ve věci případné úpravy obsahu informačního systému (dále jen „IS“), oblasti RIV. Výstupem bude návrh na úpravu IS, termín je stanoven na říjen 2013.

Ad 3)
Ing. Matějka úvodem informoval, že Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů platná pro léta 2013 až 2015 (dále jen Metodika 13“) byla předložena na únorové jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) a v současnosti byl předložen předsednictvu Rady návrh na vypořádání vnitřního připomínkového řízení Rady k tomuto materiálu. Ze strany Rady byla maximální snaha akceptovat připomínky. Byla zahájena diskuse na téma doby platnosti Metodiky 13. Doc. Münich podpořil platnost na delší období, minimálně 2 roky s možností průběžné aktualizace.

V další debatě byl diskutován předpoklad aktualizací Metodiky 13. Následně doc. Münich upozornil na II. pilíř, který hýbe celým alokačním schématem.
Doc. Oliva připomněl, že Rada přijala dlouhodobé zásady, které vymezují vztah mezi Metodikou 2013 a projektem IPn Metodika. Doc. Münich navrhl zveřejnění tohoto dokumentu na webu www.vyzkum.cz.

Ad 4)
Doc. Oliva navrhl k diskusi, aby si OK SHV stanovila, které dokumenty se budou řešit emailem a které vlastní iniciativou. Dále ve věci verifikací výsledků hodnocení 2013 navrhl sestavit ve spolupráci s KHV a sekretariátem RVVI plán (harmonogram) a do konce března 2013 stanovit návrh postupu, jak si OK SHV představuje tuto verifikaci (termíny, gestor). Dále by byl harmonogram postoupen Radě ke schválení. Dalším úkolem byla revize Statutu OK SHV.
Byl vznesen požadavek projednat skutečnost, že OK SHV neví, které materiály jsou předkládány Radě k projednání. Doc. Oliva podotkl, že toto je otázka přístupových práv členů OK SHV. Sdělil, že problematiku přednese na zasedání Rady.

Ad 5)
V bodu různé byl všemi členy OK SHV projednáván fakt, že některé instituce předkládají opakovaně abstrakta k hodnocení. Výsledkem diskuze byl závěr, že je nutné udělovat sankce.
Zapsala: L. Moravcová
Ověřil: K. Oliva


Sdílejte na: