Zápis z jednání Odborné komise pro vědy živé přírody Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Jednání se konalo dne 15. dubna 2013 v 13.00 hod. na děkanátu Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Přítomni: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., RNDr. Jan Kirschner, CSc., prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc., RNDr. Hana Sychrová, DrSc., prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.

Sekretariát RVVI: PhDr. Milena Dosoudilová, CSc., Ing. Martin Matějka

Hosté: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.

Omluveni: Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer.agr., MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Program zasedání:
1. Úvod
2. Informace o současném stavu přípravy materiálu Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro rok 2013-2015)
3. Informace o postupu dalších prací v souvislosti s Metodikou 2013
4. Různé

Ad 1)
Předseda komise prof. Höschl uvítal přítomné a pořádal ing. Matějku, aby podal informace k problematice Metodiky 2013

Ad 2) + Ad 3)
Ing. Matějka informoval, že materiál Metodika 2013 prošel meziresortním připomínkovým řízením se stovkou zásadních připomínek, které jsou projednávány. Doposud zůstávají nedořešené rozpory z pohledu rezortů, které např. žádají fixní bodování aplikovaného výzkumu, znovuuznání recenzovaných časopisů apod. Tyto požadavky jsou v rozporu se zásadním zadáním Rady mířit k excelenci výsledků. Rezorty s aplikovaným výzkumem, tedy hlavně ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo kultury, částečně ministerstvo zdravotnictví atd. prosazují myšlenku vrátit se k Metodice 2012, respektive k prodloužení její platnosti i na r. 2013. Celá problematika připomínkového řízení musí být uzavřena do konce dubna 2013, aby materiál mohl být projednán a schválen vládou do konce května.

Upozornil, že existuje již celý soubor neplatných výsledků, které nejsou výsledky VaVaI, shromážděných z RIVu; a že rezorty často zaměňují popularizaci vědy za výzkum. Prof. Höschl podotkl, že tyto problémy se řeší i v Radě a názor, jak se s výsledky bude nakládat v otázce sankcí, není jednotný.

Alternativy úkolů:
a) když vejde v platnost Metodika 2013, pak se budou výsledky aplikovaného výzkumu hodnotit jinak; posunuje se však časově požadavek hodnotit peer review, protože bude třeba teprve ustanovit hodnotící panely. Proto v r. 2013 budou muset nadále práci posuzování výsledků na sebe vzít odborné komise Rady. Rozsah, v jakém má být podíl výsledků verifikován, není stanoven. OK ŽP se má zabývat jen kategorií kniha a verifikovat, zda obsahuje původní vědecké výsledky. V případě schválení Metodiky 2013 budou v červnu vygenerovány příslušné seznamy knih pro OK ŽP a knihy budou připraveny v Národní knihovně pro fyzickou kontrolu; úkol musí být splněn do 15. srpna 2013.

b) když nevejde v platnost Metodika 2013, bude nutné postupovat podle Metodiky 2012

Diskuse:
Dr. Kirschner vznesl otázku, jak řešit problém, když v Národní knihovně není dostupná kniha, protože ji poskytovatel nedodal? Odpověď: pokusit se vyhledat ji na internetu, jinak ji jako výsledek vyškrtnout.

Ing. Matějka promítnul nejnovější platnou tabulku přílohy č. 8 Metodiky 2013 (verze 9) a vysvětlil její kategorie.

Prof. Kocourek obrátil pozornost k pilíři III; co říká provedení analýzy dopadů zavedení Pilíře III? Změna finančních toků vyvolává obavy, proto rezorty volají raději o prodloužení Metodiky 2013. Zatím je snaha zachovat poměr 85:15. Ing. Matějka reagoval, že z analýzy vyplývá, že nedojde k dramatickým meziročním změnám v bodových hodnotách jednotlivých výzkumných organizací činných v aplikovaném výzkumu. Prof. Kocourek konstatoval, že Pilíř III předpokládal, že mezi jednotlivými skupinami oborů bude z jejich logiky vyplývající způsob hodnocení, tedy že Metodika bude oborová; a že po současných úpravách zaniká rozdíl aplikovaného výzkumu v zemědělských vědách.

Prof. Hozák podotkl, že na rozdíl od oborů jiných mají obory ŽP procenta bodů limitovaná.

Ing. Matějka uvedl, že rezorty chtějí, aby byl domodelován finanční dopad Pilíře III, to ale jde mimo rámec zadání Rady, protože Rada chce Metodiku oddělit od konkrétních finančních prostředků. Také tyto případy nelze modelovat dopředu, když nejsou známy vstupní údaje.

Prof. Tkadlec požádal o vysvětlení, co znamená parametr w. Odpověděl prof. Opatrný, že tento parametr udává maximální relativní meziroční pokles a je nastaven na 10 %.
Předseda shrnul: členové OK ŽP jsou informováni, že úkoly v souvislosti s Metodikou 2013 budou definitivní, až bude materiál schválen vládou. Bude-li tomu tak, začne od června implementace Metodiky a plnění daných úkolů Problematika vznesená v diskusi bude projednávána ještě v rámci KHV.

Ad 4
V bodu Různé nebylo nic projednáváno.

Zapsala: M. Dosoudilová
Ověřil: C. Höschl

Sdílejte na: