Zápis z jednání odborné komise RVVI pro vědy neživé přírody a inženýrství

Jednání se konalo dne 30. dubna 2013 ve 14 hod. v zasedací místnosti rektorátu ČVUT v Praze.

Přítomni: Ing. Jaroslav Doležal, CSc., doc. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., Ing. RNDr. Martin Kalbáč, Ph.D., Ing. Josef Kašpar, prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., prof. Ing. Petr Moos, CSc., prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.

Sekretariát RVVI: PhDr. Milena Dosoudilová, CSc., Ing. Martin Matějka

Omluveni: prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc., prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc., prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.

Program zasedání:

1. Úvod a kontrola zápisu
2. Informace o závěrech RVVI – 281. zasedání dne 29. 3. a 282. zasedání dne 26. 4. 2013
3. Diskuse k závěrům RVVI – SR VaVaI, Aktualizace Národní politiky VaVaI, Novela zákona č. 130/2002 Sb., Implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, Metodika 2013
4. Různé

Ad 1)
Zápis z minulého jednání byl bez připomínek schválen. Členové souhlasili s programem zasedání.

Ad 2) + Ad 3)
a) Příprava návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na r. 2014-2016
Pracovní slupina pro rozpočet připravila druhý prorůstový návrh, jednání o něm ale bylo přerušeno především proto, že aplikovaný výzkum podle tohoto návrhu ztrácí prostředky, hlavně na léta 2015-16. Proto se návrh musí ještě přepracovat. Ing. Matějka informoval, že bylo provedeno vyčíslení finančních toků dle CEP (účelová podpora) na aplikovaný výzkum.
b) Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020
Význam materiálu spočívá mj. v tom, že je nutným předpokladem (spolu s Národními prioritami), aby bylo možno žádat u strukturálních fondů ke změkčení pravidel a nepoužívat tyto finanční prostředky pouze na investice, ale i na spolufinancování provozu. Po proběhlém mezirezortním připomínkovém řízení je materiál připraven k projednání ve vládě.
c) Novela zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)
„Malá technická novela“ jde k projednání do vlády, v ní se nemění žádné zásadní principy. Prof. Moos připomněl, že jedna změna se týká odborných komisí Rady, které by ve své dnešní podobě měly být zrušeny a budou sestavovány pouze jako ad hoc tělesa pro řešení konkrétních otázek zadaných RVVI.
Technologická agentura ČR předložila návrh tzv. „euronovely“, jejímž cílem je uvést do souladu legislativní principy pro podporu VaVaI v EU a ČR. Problémem ale je, že v EU ještě nejsou tyto principy schváleny. Předložený návrh mění řadu základních ustanovení (definice výzkumné organizace, formy a způsob poskytování účelové podpory, metodiku certifikace výsledků, kompetence poskytovatele ad.) Rada se rozhodla vyžádat si k návrhu stanoviska od MŠMT, MF, MPO, ÚOHS a Úřadu vlády ČR.
d) Implementace národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Hlavním cílem implementace je vytvořit tematický a časový plán pro vyhlašování programů VaVaI do roku 2020 v rámci účelové podpory ve vazbě na Priority. Kapitola „Možnosti financování“ je poněkud obecného charakteru, je to úkol pro poskytovatele, nepřiděluje se zde více prostředků. Vlastní implementace je přesunuta na poskytovatele. Materiál je předložen vládě ke schválení.
Prof. Moos znovu připomněl nemožnost součinnosti OK na tvorbě Priorit a požádal předsedu, aby na Radě tlumočil nesouhlas s tímto postupem. Ing. Doležal informoval, že k problematice činnosti OK a jejich úkolů žádají předsedové OK možnost jednat s předsednictvem Rady, což jim bylo přislíbeno. Předseda zároveň požádal, aby mu členové OK NŽP zaslali své náměty pro toto jednání.
e) Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)
Rada schválil postoupení materiálu k projednání do vlády, přesto ještě nejsou některé zásadní připomínky vypořádány. OK NŽP v pilíři III. mj. zajímá parametr beta (parametr váhy smluvního výzkumu), kterému původně byla stanovena hodnota 0. K tomu byly značné výhrady ze strany průmyslových oborů a technických VŠ. Na pracovním setkání Rady vznikl návrh na započítávání smluvního výzkumu, tj. nenulový parametr beta. Podmínkou ale je, aby sekretariát Rady zkontroloval smlouvy, na základě kterých je smluvní výzkum vykazován. Proto bude v textu Metodiky uveden parametr beta = 0,1. Nenulový parametr znamená, že objem smluvního výzkumu bude započítáván už letos. Je ale nutné ujasnit definici smluvního výzkumu. Faktem je, že v roce 2013 řadě organizací doběhnou projekty a TA ČR nemá prostředky na vypisování dalších projektů aplikovaného výzkumu. Výpadek by měl překlenout právě smluvní výzkum. Rada stále řeší nutnost sankcí, návrhem je, aby se uplatňovaly ve výši 50 % vynaložených prostředků. Problém vyřazených časopisů řešila již svým návrhem KHV.
Pokud Metodika 2013 bude schválena, bude OK NŽP kontrolovat knihy v přechodném období binárním posouzením zda kniha splňuje / nesplňuje platnou definici. Pokud nebude Metodika schválena, bude prodloužena platnost Metodiky z r. 2012.
Harmonogram verifikace výsledků bude podle Metodiky 2013:
Sekretariát zajistí podporu pro tyto verifikace, tj. prováděcí pokyn, podkladové excelovské tabulky s přehledem výsledků, přípravu knih v Národní knihovně. Vše bude připraveno od poloviny června, verifikace musí být hotovy do 15. srpna, na zvládnutí úkolu budou tedy 2 měsíce. Jedná se o cca 700 knih. Vše co je v katalogu knihovny by mělo být dostupné pro kontroly, oddělení IS VaV je na katalog napojeno.

Ad 4)
Ing. Kalbáč vznesl dotaz, proč TA ČRu chybí peníze na další projekty; předseda informoval, že asi 70 % prostředků se vložilo na podporu center excellence, do dalších výzev proto zůstává málo peněz. Byl vyjádřen požadavek, aby dotazem bylo zjištěno, jak rovnoměrně je čerpáno z projektu ALFA v TAČR.

Příští termín jednání byl stanoven na 20. června 2013 ve 14 hodin opět na ČVUT.


Zapsala: M. Dosoudilová, ověřil Ing. Doležal

Sdílejte na: