Komentář k VES02

Struktura dat pro VES02 schválená Radou vlády ČR pro VaV dne 21.9.2001

     Data do ”Centrální evidence veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji” (VES) budou jednotlivými poskytovateli předána před vyhlášením veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji Radě vlády ČR pro výzkum a vývoj společně se žádostí o posouzení programu (§ 4 odst. 3 nařízení vlády č. 88/2001 Sb). Vzniknou-li nové skutečnosti v souvislosti s vyhlášením veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji, o níž byla do VES již předána data, je poskytovatel povinen tato data aktualizovat a předat je do VES jako další verzi dodávky dat před datumem vyhlášení veřejné soutěže uvedeným v předešlé dodávce dat.

     Informace o vyhlášené veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji bude zveřejněna na stránce www.vyzkum.cz. ke dni uvedenému v aktuální verzi dodávky dat jako datum vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji (údaj S24).

Změny týkající se předávaných dat oproti roku 2001

     Ze struktury dat VES02 jsou odstraněny položky, jejichž vyplnění bylo nepovinné (položky S67, E34). Speciálními položkami, které by se daly označit jako nepovinné, jsou položky pro pokračování textů (S13 až S16, S17 až S19, S36 až S38, S40 až S42, S44 až S46, S48 až S50). Jedná se o “rezervní pole” pro případy delších textů. Tyto položky se vyplní v případě, že daný text přesáhne délku příslušné položky.

     Jsou zpřesněny vysvětlující komentáře k některým položkám a uvedeny do souladu s nařízením vlády č. 88/2001 Sb., pojmy používané v dokumentu jsou v souladu s nařízením vlády č. 88/2001 Sb.

     Ze struktury dat VES02 jsou odstraněny položky, které se nevyplňují. Jedná se o položky tabulek I. a II. týkající se veřejných zakázek a rozlišení soutěží (položky S06, S07, S08, S22, S23, E06, E07, E08, E24, E25), dále položky týkající se informací o předpokládaném období vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji a lhůtách k jejich uzávěrkám a výsledkům (položka S09, S27, S28, S29). Důvodem odstranění je skutečnost, že ani v nově připravovaném zákoně o VaV se nepočítá se sběrem těchto údajů. Vyřazeny jsou položky E11 až E21 (název předmětu veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji a cíl předmětu veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji ve struktuře VES01). Tyto informace se uvádějí u vyhlášených veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji a proto je není potřeba uvádět znovu u vyhodnocených veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji.

     Ze III. tabulky (z elektronické průvodky) jsou vyřazeny všechny položky, které v případě dodávky dat do VES zůstávají nevyplněny (položky D06 až D13, D19). Délky některých položek byly uvedeny do souladu se standardem ISVS (např. název instituce, ulice a místo sídla instituce, číslo telefonu).

     Do VES02 byly nově zařazeny položky:

  • S69 s doplňující informací k vyhlášené veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji
  • E34 s doplňující informací o počtu hodnocených návrhů projektů ve veřejné soutěži.

     Struktura VES02 je koncipována tak, aby vyhovovala úplnému spektru veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji. Ve struktuře dat pro VES02 jsou proto i položky, jejichž vyplnění je podmíněné a závisí na konkrétní veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji (např. název a cíl aktivity v závislosti na hodnotě kódu aktivity, roky zahájení a ukončení aktivy vyplňované v závislosti na typu aktivity aj.).

     Údaje E27, E28 a E29 o vyhodnocené veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji tj. datum skutečného vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji, datum skutečné uzávěrky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji a datum skutečného vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji jsou v centrální databázi porovnávány s údaji o vyhlášené veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji dodanými do VES a je kontrolován jejich soulad.

Informace k předávání údajů v roce 2002

     Všechny znakové (textové) údaje se vždy vyplňují zleva bez úvodních mezer. Všechny údaje o účelových finančních prostředcích poskytovatele se uvádějí vždy v tis. Kč.

     V průběhu roku 2002 se plánuje sběr dat pro VES ve formátu XML pomocí WEB aplikace po síti Internet. Vzhledem k tomu, že rok 2002 je rokem přechodu na univerzální výměnný formát XML, bude možné v tomto roce předávat data do VES rovněž ve formátu DBF.

     Data dodaná do VES ve formátu DBF jsou předávána jako sada 3 souborů tj. tabulek s příponou DBF (dále jen tabulek), v kódu češtiny CP 1250 (EE Windows) po kontrole zpřístupněným kontrolním programem. Názvy předávaných tabulek musí odpovídat pravidlům pro tvorbu názvu tabulky VES02 stanoveným v tomto dokumentu.

     Nutnou součástí každé dodávky dat je průvodka k dodávce dat v tištěné formě vytvořená kontrolním programem, doplněná a podepsaná zodpovědnou osobou zastupující poskytovatele, opatřená číslem jednacím shodným s číslem jednacím uvedeným v elektronické průvodce k dodávce dat.

     Dodávky dat s chybně vytvořenými názvy tabulek, s nesprávným označením verzí nebo vykazující chyby hlášené kontrolním programem budou vráceny k dopracování a nebudou zařazeny do VES. Pokud kontrolní program vyhodnotí dodávku dat jako bezchybnou a v předávaných datech bude zjištěno chybné kódování češtiny nepřevoditelné do CP 1250, nelze tuto dodávku dat zařadit do VES a data zveřejnit na Internetu pro nečitelnost textových položek. Poskytovatel bude v tomto případě požádán o opravu dodávky dat.

UPOZORNĚNÍ

Struktura dat (včetně příloh) je veřejně dostupným dokumentem, který nesmí být využit ke komerčním účelům, žádným způsobem pozměněn ani zkrácen bez souhlasu Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj.
Specifika jednotlivých poskytovatelů mohou být zohledněna ve vlastním komentáři.

Sdílejte na: