Komentář k VES01

Platná verze struktury dat VES01 schválená Radou vlády ČR pro VaV na jejím 139. zasedání

Postup při přípravě podkladů pro návrh státního rozpočtu
za oblast výzkumu a vývoje na rok 2002 - VES

1) Obecné pokyny:

     Pro informování veřejnosti o vyhlašovaných soutěžích VaV byla v roce 2000 nově založena VES - Centrální evidence průběhu veřejných soutěží a veřejných zakázek (v materiálech národních databází VaV - NADAVaV byla tato informační oblast uváděna pod pracovním názvem CEVS).

     Data VES budou organizačními složkami státu předána před vyhlášením veřejné soutěže (společně se žádostí Radě o posouzení programu podle usnesení vlády 27/1996) a v případě potřeby (změn atd.) budou před vlastním zveřejněním aktualizována. Jedním ze sbíraných údajů je i termín vyhlášení veřejné soutěže (údaj S24) - v uvedeném termínu bude informace o vyhlášené soutěži zveřejněna na stránce www.vyzkum.cz. Data VES budou předána výhradně jako sada 3 databázových souborů ve struktuře VES01 ve formátu *.dbf a v kódu češtiny 1250. Součástí předání musí být odpovědným pracovníkem organizační složky státu potvrzená průvodka, která je písemným dokladem k předávaným datům. Průvodku - tiskový dokument - vytvoří dodaný kontrolní program. Bez těchto náležitostí nemohou být data Radou vlády ČR pro výzkum a vývoj přijata a nebudou použita k přípravě podkladů pro SR za oblast výzkumu a vývoje (VaV).

     Veškeré údaje jsou Radě předávány výhradně v digitální formě na disketě. V tištěné formě Rada požaduje pouze průvodku z důvodů písemného potvrzení správnosti předávaných dat.

2) Změny týkající se předávaných dat oproti roku 2000

     Údaje ve struktuře předávaných dat VES01 zůstávají zachovány jako ve struktuře VES00, VES01 je navíc rozšířena o 1 položku - soutěžní rok u vyhlašované soutěže (údaj S68 v I.tabulce dodávky). Ve VES01 jsou sledovány soutěžní roky 2001 a 2002.

     Struktura dat je koncipována tak, aby vyhovovala širokému spektru potřeb pro přípravu státního rozpočtu. Je bezpodmínečně nutné vyplnit všechny položky vyjma těch položek, které jsou explicitně uvedeny jako nepovinné nebo které se nevyplňují.

     Ve struktuře dat VES01 jsou položky, které se nevyplňují. Jsou to položky tabulek I. A II. týkající se veřejných zakázek a rozlišení soutěží (druh soutěže) (položky S06, S07, S08, S22, S23, E06, E07, E08, E24, E25). Důvodem jejich ponechání ve struktuře VES01 je skutečnost, že se očekává opětný sběr těchto informací v roce 2002.

     Dalšími položkami, které se nevyplňují, jsou položky týkající se informací o předpokládaném období vyhlášení veřejné soutěže a lhůtách k uzávěrkám a k výsledkům (položka S09, S27, S28, S29). Důvodem je sběr informací ve struktuře VES01 pouze o těch veřejných soutěžích, u kterých je již stanoveno datum jejich vyhlášení.

     U vyhodnocených soutěží se ve struktuře VES01 nevyplňují položky E11 až E21 - jedná se o název předmětu veřejné soutěže a cíl předmětu soutěže. Tyto informace o soutěži jsou uvedeny v tabulce vyhlášených soutěží a proto je není potřeba uvádět znovu u vyhodnocené soutěže.

     Vytvoření a editaci tabulky III. lze provádět pomocí programu, který je distribuován současně s kontrolním programem. Tabulka slouží jako elektronická průvodka k datům.

     Dodaný kontrolní program provede nejprve kontrolu, zda jsou správně definovány typy a délky jednotlivých položek a poté provede test korektnosti názvů souborů, neboť bez těchto kontrol nemůže program dále správně pracovat. Dále program provede kontrolu správnosti a úplnosti vazeb mezi jednotlivými položkami.

     Základní údaje o předávaných tabulkách doplní vyhlašovatelé do průvodky (tiskového dokumentu), kterou vytvoří kontrolní program po provedení všech kontrol dat. Kontrolní program pro VES01 společně s programem pro vytvoření a editaci elektronické průvodky bude mimo jiné k disposici na www stránce Rady (http://www.vyzkum.cz) stejně jako tato struktura dat.

     Dodávky dat s chybně vytvořenými názvy tabulek, s nesprávným označením verzí nebo vykazující chyby hlášené kontrolním programem, budou vráceny k dopracování a nebudou zařazeny do VES.

UPOZORNĚNÍ

Struktura dat (včetně příloh) je veřejně dostupným dokumentem, který nesmí být využit ke komerčním účelům, žádným způsobem pozměněn ani zkrácen bez souhlasu Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj. Výjimkou jsou položky označené jako informativní, pro které může organizační složka státu definovat povinné vyplnění. Specifika jednotlivých organizačních složek státu mohou odpovědné orgány zohlednit ve vlastním komentáři.

Sdílejte na: