Zápis z jednání Odborné komise pro společenské a humanitní vědy RVVI

Jednání se konalo dne 1. července 2013 v 11,00 hod. v ředitelně Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Přítomni: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc., prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc., Mgr. Martin Hájek, Ph.D., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.

Sekretariát RVVI: Ing. Lenka Moravcová, PhDr. Milena Dosoudilová, CSc.

Omluveni: prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., doc. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., prof. Ing. Ivan Nový, CSc., doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.

Program zasedání:

1. Zahájení
2. Harmonogram verifikace výsledků hodnocení a postup
3. Různé

Ad 1)
Po uvítání předseda OK SHV doc. Oliva sdělil návrh programu, který byl schválen.

Ad 2)
Předseda informoval, že Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) byla schválena usnesením vlády ze dne 19. června 2013. Při verifikaci výsledků typu kniha se proto bude postupovat podle ní. Po diskusi o zkušenostech, jak jsou připraveny knihy k verifikaci v Národní knihovně, předseda v dohodě se členy komise sestavil tabulku kontroly pro jednotlivé obory a členy OK SHV, včetně externistů:
AA Filosofie a náboženství: Machula, Hájek
AB Dějiny: Gabrielová, Machula, Tureček, Malečková (ext.)
AC Archeologie, antropologie, etnologie: Hájek, Tureček, Malečková (ext.), Kandert (ext.)
AD Politologie a politické vědy: Machula, Průša
AE Řízení, správa a administrativa: Oliva, Münich
AF Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi: Oliva, Papík (ext.)
AG Právní vědy: Matejka (ext.), Oliva
AH Ekonomie: Münich, Nový, příp. Průša (navíc k AD)
AI Jazykověda: Hajič, Oliva
AJ Písemnictví, mas–media, audiovize: Gabrielová, Tureček
AK Sport a aktivity volného času: Frömel, Münich
AL Umění, architektura, kulturní dědictví: Gabrielová, Tureček
AM Pedagogika a školství: Blatný, Machula, Frömel, Münich
AN Psychologie: Machula, Blatný, Münich
AO Sociologie, demografie: Machula, Blatný, Hájek, Münich
AP Městské, oblastní a dopravní plánování: Hájek, Oliva
AQ Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj: Hájek, Frömel
Bylo dohodnuto, že každý obor bude mít svého garanta, který je vyznačen v seznamu tučně. Pro obory, které nejsou personálně v komisi zastoupeny, jsou angažováni externisté. K zásadám vyřazování patří dodržování definice, jak ji určuje Metodika; jsou to nejen zjištění o formálních nedostatcích, ale také odůvodnění, zda má kniha charakter původního vědeckého přínosu.
Členové vyjádřili ještě některé požadavky, jejichž naplnění požadují od sekretariátu RVVI:
- obdržet seznam knih, které byly „strojově“ identifikovány k vyřazení,
- v Národní knihovně mít k dispozici kompletní soupis všech knih s vyznačením (i) které jsou dostupné ke kontrole v NK (nebo které naopak nejsou k dispozici, z jakéhokoliv důvodu), které případně byly dodány k verifikacím později (s datem dodání).
- zajistit vstup pro externisty.
Otázku dostupnosti knih, vydaných v zahraničí, řeší KHV, sekretariát je musí dožádat.

K problematice verifikace výsledku typu článek v recenzovaném časopise (Jrec):
Verifikace Jrec se budou provádět pouze u výsledků zařazených M2013 do oborů SHVa a SHVb. Předseda informoval, že Rada rozhodla, že v letošním roce se tato verifikace bude provádět namátkově, v rozsahu 10 % všech Jrec článků. Členové OK očekávají, že dostanou kompletní seznamy Jrec, kde budou vyznačeny články, které neprošly základní počítačovou verifikací (např. ty v rozsahu pod 2 stránky, tedy nesplňují definici dle Metodiky 2013). Z ostatních článků bude transparentní náhodnou metodou (každý desátý článek) vybrán 10 % vzorek k fyzické kontrole členy OK na sekretariátu RVVI. Členové budou mít možnost do 30. července požádat sekretariát RVVI (ing. Matějku) o rozšíření náhodně vybraných článků o další jimi vybrané k fyzické kontrole. Předseda informoval, že tabulky od sekretariátu pro tuto kontrolu budou hotové do 2. července. Předseda bude tlumočit požadavky oddělení IS VaV.
V harmonogramu bylo rozhodnuto, že všichni hodnotitelé předají do 20. srpna své tabulky s výstupy kontroly sekretariátu Rady, které zde pracovník IS VaV spojí v jeden celek (do 25. srpna). Zjištěné rozpory v individuálním hodnocení budou moci příslušní oboroví garanti vyřešit do 30. srpna 2013, kdy je konečný termín pro splnění úkolu.
Předseda sdělil, že vzhledem k rozsahu a náročnosti letošních úkolů spjatých s verifikací výsledků požádal Radu o zvýšení odměn jednotlivým členům komise.

Ad 3)
Byla podána informace, že Rada prodloužila existující seznam Jrec o rok. Do 30. srpna 2013 bude zveřejněn na webu www.vyzkum.cz nový Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR; bude platný od ledna 2014. Dále předseda informoval, že členové odborných komisí se budou moci hlásit do Oborových verifikačních a hodnoticích panelů a expertních panelů Rady (výzva bude zveřejněna na www.vyzkum.cz). Také jsou povoleny personální překryvy v panelech pro pilíře I + II.
D. Münich požádal o doplnění zápisu z únorové schůze OK SHV na interní web, kde dosud není.

Zapsala: M. Dosoudilová
Ověřil: K. Oliva

Sdílejte na: