Zápis z 56. jednání KHV

Zápis z 56. jednání KHV konaného dne 6. 5. 2013 od 14:00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 1.

Jednání se zúčastnili: RNDr. Miloslav Frýzek, prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., Ing. Martin Matějka (tajemník komise) a PhDr. Zdeněk Roll, CSc. (zapisovatel).
Komise nebyla usnášeníschopná.

Z jednání byli omluveni: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (předseda), PhDr. Pavel Baran, CSc., Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr.h.c., PhDr. Martina Hábová, RNDr. Zdeněk Havlas, doc. Ing. Michal Hocek, CSc., prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., prof. Ing. Petr Moos, CSc., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. a prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

Pro jednání Komise byl předem navržen program, podklady pro jednání Komise byly uveřejněny na www.vyzkum.cz dne 2. 5. 2013.

Projednávané body:
1. Zahájení, schválení návrhu programu [56-1-místopředseda]
2. Informace z 282. jednání Rady [ústní informace - tajemník]
3. Informace o projektu IPn Metodika [ústní informace – místopředseda]
4. Metodika 2013 – informace o dalším postupu [ústní informace – tajemník]
a. informace o 3. jednání projednávání meziresortních připomínek dne 25. 4. 2013 [ústní informace – tajemník]
b. postup KHV při ustanovování OVHP, forma spolupráce s ostatními OK Rady [diskuse členů - místopředseda]
c. zapojení OK při kontrolách výsledků pro Hodnocení 2013 (verifikace B a Jrec[ústní informace - místopředseda]
5. Unikátní osobní identifikátor autorů [ústní informace - tajemník]
6. Různé
7. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil místopředseda prof. Němeček (dále jen „místopředseda“), který omluvil předsedu a nepřítomné členy Komise. Následně seznámil členy komise s návrhem programu jednání. Bohužel musel konstatovat, že komise není usnášeníschopná.
K zápisu z 55. jednání Komise nebyla ze strany přítomných členů vznesena žádná připomínka.

ad 2) Informace z 282. zasedání Rady konaného dne 26. 04. 2013
Tajemník Komise informoval o jednání Rady. Z projednávaných bodů upozornil zejména na body:

282 A1) Druhý návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016;

282 A5) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře VaVaI z veřejných prostředků – tzv. „euronovela“. V diskusi k tomuto bodu se vyjádřil prof. Opatrný, který upozornil na příliš volnou definici VO v technické novele.

282 A6) Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) – vypořádání meziresortního připomínkového řízení. K tomuto bodu tajemník uvedl, že na pracovním jednání Rady dne 25. 4. 2013 oznámil prof. Fiala, že MŠMT překvalifikovalo zásadní připomínku týkající se smluvního výzkumu na připomínku doporučující. Dále tajemník uvedl, že Rada přijala usnesení, kterým zavádí hodnotu parametru beta=0,1 s tím, že v roce 2013 zajistí evidenci smluvního výzkumu sekretariát Rady a od roku 2014 pak MŠMT a další příslušní poskytovatelé. V diskusi k tomuto bodu vystoupili místopředseda, prof. Opatrný a prof. Psutka, kteří se shodli na tom, že v této oblasti je nutné hned od počátku nastavit jasná pravidla, která by zamezila možnému zneužití. Dále navrhli, že při evidenci smluvního výzkumu je nutné sledovat následující parametry: registrační číslo příslušné smlouvy týkající se předmětného smluvního výzkumu; název projektu, ke kterému se váže; celkové náklady a obor tohoto projektu; druh výsledku; identifikaci smluvního partnera. Dále bude nutné ošetřit skutečnost, že uvedená data nebudou veřejně přístupná. Kontrolovány pak budou vyloženě křiklavé případy.

Co se týče samotné „definice smluvního výzkumu“, tajemník uvedl, že zatím není k disposici, jednání probíhají s ČSÚ i MŠMT. Tajemník navrhl, že tuto záležitost bude vhodné konzultovat jak s prof. Haňkou, tak se zástupci AVO a SDP.

V rámci diskuse prof. Opatrný upozornil na chybnou formulaci v připravované Metodice 2013, která se týká hodnocení článků ve víceoborových časopisech.

ad 3) Informace o projektu IPn Metodika
Místopředseda informoval o stavu řešení tohoto projektu. Uvedl, že došlo k významnému posunu v otázce výběrového řízení, určitým tematickým úpravám a personálním změnám, kdy prof. Rákosníka nahradil prof. Petráček. V diskusi vystoupili prof. Opatrný a prof. Oliva, kteří doplnili místopředsedu o informace ze semináře uspořádaného na MŠMT na téma hodnocení VaV ve Francii a Velké Británii. Co se týče odměňování hodnotitelů v obdobných hodnotících panelech, které jsou připravovány v rámci Metodiky 2013 (OVHP), místopředseda uvedl, že v zahraničí se jedná o částku cca 1000,- Euro za pracovní den.

ad 4) Metodika 2013 - informace o dalším postupu

a. Tajemník informoval o 3. kole projednávání meziresortních připomínek dne 25. 4. 2013 – po uskutečněných jednáních se zástupci resortů zůstává 12 nevypořádaných rozporů (MZe, MZ, MPO, MK a MD). K vyřešení těchto rozporů se uskuteční, resp. již uskutečnila jednání předsedy KHV s příslušnými ministry. Rozpory se týkají především otázek spojených s Jrec časopisy a s poměrem 85 :15.

b. Členové komise diskutovali postup KHV při ustanovování OVHP a formu spolupráce s ostatními OK Rady. Místopředseda konstatoval, že navržené statuty a jednací řády je nutné ještě dopracovat s ohledem na specifika činnosti OVHP. Tajemník doplnil, že příslušné podkladové texty jsou přístupné na www komise a poprosil doc. Olivu, aby požádal členy OK SHV o doplnění textů tak, aby byly zohledněny zkušenosti členů komise z hodnocení odborných knih v NK. Pokud jde o mechanismus procesu nominací a výběru členů OVHP, místopředseda doporučil inspirovat se u GA ČR.

c. Zapojení OK při kontrolách výsledků pro Hodnocení 2013 (verifikace B a Jrec) – doc. Oliva konstatoval, že oproti předchozím letům bude na hodnocení více času, konkrétně bylo stanoveno období od 15. 6. do 15. 8. 2013. Tajemník doplnil, že za tímto účelem byl již osloven generální ředitel NK s požadavkem na zabezpečení součinnosti při verifikaci knih.

ad 5) Unikátní osobní identifikátor autorů
K danému bodu podal stručnou informaci tajemník, kdy uvedl, že k zabezpečení tohoto úkolu vedou dvě cesty:

a) přidělení kódu prostřednictvím RIV (doporučeno, jde o malou SW úpravu na straně RIV bez nutnosti další aktivity ze strany autorů),

b) využitím světově používaných identifikátorů (např. WoS – research ID nebo evropský identifikační systém autorů).

V diskusi prof. Opatrný uvedl, že by nedoporučoval jít směrem, kdy by výsledky byly připisovány přímo jednotlivým osobám (a byly by tak převoditelné při změně pracoviště daného výzkumníka), namísto výzkumným organizacím, neboť by to mohlo účelově stimulovat vznik mnoha nových institucí. Tajemník jej doplnil v tom smyslu, že o unikátní osobní identifikátor autorů se v ČR zajímají především velké vědecké knihovny (knihovna AV ČR, NK a NTK) a bude dobré dát tomuto procesu přirozený vývoj, navíc činnosti KHV se tato otázka přímo netýká.

ad 8) Různé
V části Různé připomenul prof. Opatrný možnost opravy textu Metodiky 2013, jak o tom hovořil na počátku jednání. Místopředseda požádal přítomné členy komise, aby se zamysleli nad formulací definice smluvního výzkumu a případně zaslali tajemníkovi své návrhy.

ad 9) Závěr
Příští jednání Komise se bude konat dne 10. 6. 2013 od 14:00 hod., v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 1.

V Praze dne 9. května 2013

Zapsal: Ing. M. Matějka Schválil: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.,
v.r.

Sdílejte na: