Zápis z 58. jednání KHV

Zápis z 58. jednání KHV konaného dne 9. 9. 2013 od 14:00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 1.

Jednání se zúčastnili: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (předseda), PhDr. Pavel Baran, CSc., Ing. Jaroslav Doležal, CSc., RNDr. Miloslav Frýzek, doc. Ing. Michal Hocek, doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., Ing. Martin Matějka (tajemník komise) a PhDr. Zdeněk Roll, CSc. (zapisovatel).

Jako hosté se jednání zúčastnili prof. Jitka Moravcová a Ing. Jan Marek, CSc.
Komise byla usnášeníschopná.

Z jednání byli omluveni: PhDr. Martina Hábová, prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., prof. Ing. Petr Moos CSc., prof. Ing. Josef Psutka CSc., RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., a prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

Pro jednání Komise byl předem navržen program, podklady pro jednání Komise byly rozeslány e-mailem dne 6. 9. 2013.

Projednávané body:
1. Zahájení, schválení návrhu programu [58-1- předseda]
2. Informace z 285. jednání Rady [ústní informace - předseda]
a. výzva na nominace kandidátů na členy OVHP [ústní informace - tajemník]
b. veřejná zakázka na zajištění výpočtů dle Metodiky 2013 [ústní informace - tajemník]
c. veřejná zakázka na zajištění činnosti OVHP [ústní informace - tajemník]
d. shrnutí průběhu kontrol výsledků v Hodnocení 2013provedeném OK Rady (verifikace B a Jrec) [ústní informace – předsedové komisí, 58-3d doc. Münich]
e. informace o předání výsledků do RIV k 7. 9. 2013 [ústní informace - tajemník]
3. Informace o projektu IPn Metodika [58-3d ústní informace – prof. Moravcová]
4. Samostatný předpis pro certifikaci metodik, další postup [ústní informace - tajemník]
5. Různé
6. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil předseda prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (dále jen „předseda“), který přivítal hosta Ing. Jana Marka, CSc., ředitele Odboru výzkumu a vývoje, a omluvil nepřítomné členy Komise. Následně seznámil členy komise s návrhem programu jednání. Konstatoval, že komise je usnášeníschopná.
K zápisu z 57. jednání Komise nebyla ze strany přítomných členů vznesena žádná připomínka.

ad 2) Informace z 285. zasedání Rady konaného dne 30. 08. 2013
Předseda stručně informoval o jednání Rady. Uvedl, že jednání se zúčastnil premiér Ing. Jiří Rusnok jako nový předseda Rady. Z projednávaných bodů upozornil zejména na body: A1) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře VaVaI z veřejných prostředků – tzv. „euronovela“. Podrobnou informaci k tomuto bodu podal ředitel J. Marek, který uvedl, že Radou byla zřízena pracovní skupina s cílem zpracovat návrh kompletní novely zákona č. 130/2002 Sb.
Dále předseda stručně informoval o dalších Radou projednávaných bodech. Upozornil, že otázka podpory excelentního výzkumu v dalších letech ve výši 1 mld. Kč/rok je vázána na výše zmíněnou novelu zákona č. 130/2002 Sb. a že o této problematice bude Rada jednat na svém mimořádném zasedání dne 10. 9. 2013, kterého se zúčastní i premiér.

Usnesení:
Komise vzala informace na vědomí.

ad 3) Realizace Metodiky 2013 - informace o dalším postupu
a. výzva na nominace kandidátů na členy OVHP a Expertních panelů.
Tajemník přítomné informoval, že výzva i sběr návrhů na členy jednotlivých panelů bude proveden elektronicky přes www rozhraní s předpokládaným termínem uveřejnění výzvy do 13. 9. 2013. Texty výzvy jsou připraveny jak v českém, tak anglickém jazyce. Na dotaz prof. Opatrného, proč je tato akce realizována s takovým zpožděním, odpověděl ředitel J. Marek, který vysvětlil, že nejprve bylo nutné zajistit jiné priority odboru, např. vyhlášení nadlimitní VZ „na zajištění výpočtů“ pro hodnocení 2013.
b. veřejná zakázka na zajištění výpočtů dle Metodiky 2013.
Tajemník informoval, že veřejná zakázka je připravena k vyhlášení, probíhají poslední úpravy zadávací dokumentace za účasti právních expertů. Celému procesu je věnována vysoká pozornost, neboť je třeba zajistit, aby vyhlašovaná zakázka nebyla diskriminační a aby byly splněny i další podmínky zákona o veřejných zakázkách a příslušných předpisů Úřadu vlády ČR.
Dále tajemník upozornil na reálný posun termínů uvedených v příloze č. 10 (harmonogram) Metodiky 2013. Tento harmonogram byl sice schválen vládou v rámci schvalování Metodiky 2013, ale kvůli zákonným povinnostem a lhůtám týkajícím se vyhlášení veřejné zakázky nebude možné původní termíny dodržet. Komise doporučuje, aby o této situaci byla informována Rada.
c. veřejná zakázka na zajištění činnosti OVHP.
Tajemník informoval, že věcný záměr této veřejné zakázky byl předjednán na úrovni odborných útvarů Úřadu vlády ČR a v současnosti je zaslán do schvalovacího procesu. Předpokládaný termín uveřejnění oznámení je konec října 2013, očekávaný termín vyhodnocení zakázky je únor 2014. Celému procesu je opět věnována vysoká pozornost, neboť i zde je třeba zajistit, aby vyhlašovaná zakázka nebyla diskriminační a aby byly splněny všechny zákonné podmínky.
d. shrnutí průběhu kontrol výsledků v Hodnocení 2013provedeném OK Rady (verifikace B a Jrec)
Informaci podal doc. Oliva, předseda odborné komise pro společenské a humanitní vědy, který uvedl, že z celkem kontrolovaných 2340 knih bylo členy komise SHV podáno 1474 návrhů na vyřazení, tj. cca 63 %. Dále uvedl, že v současné době probíhá kontrola výsledků Jrec a že lze očekávat obdobné % návrhů na vyřazení. Závěrem zmínil, že hodnocení nepublikačních výsledků není pro komisi SHV relevantní. Předseda k tomu uvedl, že v rámci hodnocení dle Pilíře III. Metodiky budou dodatečně podrobeny verifikacím i ty výsledky projektů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, které vstoupí do hodnocení v rámci Pilíři III.
Doc. Münich zdůraznil, že kvalita verifikací má pro oblast SHV zásadní význam. Prezentoval hlavní informace z písemného přehledu o verifikacích, který na program jednání KHV předložil.
K otázce kontroly výsledku druhu Jimp, u kterých není vyplněn údaj DOI či UT ISI, vystoupil prof. Němeček s tím, že je ochoten zajistit pracovní skupinu, která provede důkladnou kontrolu těchto titulů. Požádal však o příslib, že s výsledky takové kontroly se bude dále pracovat, např. při návrzích na uplatnění sankce, a že tedy tato vynaložená práce nebude zbytečná.
Za odbornou komisi pro vědy neživé přírody a inženýrství podal informaci její předseda Ing. J. Doležal, který uvedl, že bylo zkontrolováno 189 knih a že pouze cca 35 % titulů je navrženo k zařazení do hodnocení. Cca 65 % knih bylo vyřazeno, nebo nebylo hodnoceno. U vyřazených knih většinou šlo o učebnice. Dále uvedl, že zahraniční monografie kontrolovány nebyly.
e. informace o předání výsledků do RIV k 7. 9. 2013.
Tajemník uvedl, že oproti minulým rokům došlo v tomto termínu k trojnásobnému navýšení údajů předávaných do RIV. Příčinou je souběh tří akcí, kdy kromě údajů o ukončených programech byly předávány i opravy dodávek dat RIV vyžádaných v rámci I. etapy hodnocení 2013, a dále údaje o chybějících výsledcích u úspěšně ukončených projektů VaVaI.

Usnesení:
Komise vzala na vědomí informace uvedené pod body a), b), c) a e).
K bodu d) Komise žádá tajemníka, aby zajistil výpis těch výsledků druhu Jimp, u kterých není vyplněn údaj DOI nebo UT ISI, a postoupil je komisi pro další kontroly.

ad 4) Informace o projektu IPn Metodika [ústní informace]
Předseda omluvil náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Tomáše Hrudu, který byl zván na zasedání KHV společně s odbornou garantkou projektu prof. Moravcovou a oznámil, že pan náměstek přislíbil účast na říjnovém zasedání KHV. Následně předseda přivítal prof. Moravcovou a předal jí slovo. Prof. Moravcová stručně informovala o stavu řešení projektu IPn Metodika a zároveň předala písemnou informaci, která bude uveřejněna na interních www stránkách Komise. Uvedla, že řešení projektu běží a že proběhly některé změny, a to jak na úrovni obsahové, na úrovni časového harmonogramu projektu, tak na jeho personální úrovni. V současné době je připraveno vyhlášení veřejné zakázky, která je klíčová pro plnění cílů celého projektu. Uvedla, že na základě podrobných rozborů byla zvolena forma jednacího řízení s uveřejněním. Uzavření smluvního vztahu je očekáváno cca v lednu 2014.
Dále prof. Moravcová stručně informovala členy Komise o výzvě 5.3 v rámci OP VaVpI „Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory“. Dále oznámila, že zasedání dozorčí rady projektu bude 10. 10. 2013.
Předseda poděkoval za prezentované informace a uvedl, že Komise bude tuto oblast sledovat i na dalších zasedáních, což prof. Moravcová uvítala. Poté se s prof. Moravcovou rozloučil.

Usnesení:
Komise vzala informaci na vědomí.

ad 5) Samostatný předpis pro certifikaci metodik, další postup
Základní informaci a historické shrnutí této problematiky podal předseda a dále předal slovo řediteli J. Markovi, který přítomné seznámil s návrhem řešení. Toto řešení předpokládá, že druh výsledku „certifikovaná metodika“ bude u nově zahajovaných projektů aplikovaného VaVaI spíše minoritní s omezením na ty případy, kdy se jedná o jednoznačně celospolečenskou potřebu a o oprávněný požadavek na plošnou standardizaci. V diskusi členové Komise konstatovali, že významná část tohoto druhu výsledků je vykazována v projektech TA ČR – konkrétně v programu beta, ale že i projekty aplikovaného VaVaI můžou mít platné a kvalitní publikační výsledky. Většina přítomných členů se ztotožnila s názorem, že je systémovou chybou považovat publikační výsledky pouze a právě za výsledky základního výzkumu a nepublikační výsledky pouze a právě za výsledky aplikovaného výzkumu. D.Münich doporučil v požadavcích na certifikaci rozlišovat mezi projekty na přímou objednávku resortů (např. projekty v rámci programu Beta) a projekty, které jsou realizovány bez přímé objednávky (absentující) resortů.

Usnesení:
Komise vzala informaci na vědomí.

ad 7) Různé
Předseda informoval přítomné o dvou dopisech, které byly doručeny na sekretariát Rady a které uplatňují výhrady k Metodice 2013. Jedná se o společný dopis AVO a SPD, které požadují anulování Metodiky 2013, a o dopis rektora MU v Brně, který má zásadní výhrady k podmínce uvedené v Pilíři III. Metodiky.
K dopisu rektora MU předseda konstatoval, že vyloučení OP v hodnocení v rámci pilíře III. je zcela v pořádku, ale upozornil členy komise, že pro nadcházející roky bude vhodné tento postoj přehodnotit. Od roku 2014 se totiž situace změní, neboť bude zahájen Národní program udržitelnosti II. určený na podporu udržitelnosti Center, jejichž vznik byl financován právě z evropských prostředků OP VaVpI. Tento program bude financován z národních zdrojů a půjde o soutěž. Předseda doporučil, aby v budoucnosti byla vedena diskuse o započítávání bodové hodnoty dle Pilíře III. Metodiky též za prostředky získané z Národních programů udržitelnosti (I. a II.).
K dopisu AVO a SPD předseda uvedl, že Metodika 2013 rozhodně není retroaktivní, jak je tvrzeno, a že její nové principy se zavádí postupně, a to včetně souvisejících doprovodných dokumentů a SW podpory. Prof. Opatrný k témuž dopisu uvedl, že námitka AVO, podle níž „vynecháním výsledků aplikovaného výzkumu z hodnocení za rok 2012 dojde zřejmě ke zvýhodnění určitého typu výzkumných organizací, což je v rozporu s čl. 107 a 108 smlouvy o EU“ je bezpředmětná, protože Smlouva o EU má pouze 53 článků. Míněna byla zřejmě Smlouva o fungování EU ve znění Lisabonské smlouvy, kde však články s těmito čísly mluví o podporách, které „...zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby“. Metodika evidentně žádné podniky ani odvětví výroby nezvýhodňuje.

ad 8) Závěr
Příští 59. jednání Komise se bude konat v pondělí dne 7. 10. 2013 od 14:00 hod., v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 1.


V Praze dne 9. září 2013
Zapsal: Ing. M. Matějka Schválil: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., v. r.

Sdílejte na: