Zápis z 60. jednání KHV

Zápis z 60. jednání KHV konaného dne 4. 11. 2013 od 14:00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 1.


Jednání se zúčastnili: PhDr. Pavel Baran, CSc., RNDr. Miloslav Frýzek, doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., Ing. Martin Matějka (tajemník komise) a PhDr. Zdeněk Roll, CSc. (zapisovatel). Komise nebyla usnášeníschopná.

Z jednání byli omluveni: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (předseda), Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr.h.c., PhDr. Martina Hábová, RNDr. Zdeněk Havlas, doc. Ing. Michal Hocek, CSc., prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., prof. Ing. Petr Moos, CSc. a prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

Pro jednání Komise byl předem navržen program, podklady pro jednání Komise byly rozeslány e-mailem dne 31. 10. 2013.

Projednávané body:

1. Zahájení, schválení návrhu programu [60-1- místopředseda]
2. Informace z 287. jednání Rady [ústní informace - tajemník]
3. Realizace Metodiky 2013 – informace o dalším postupu

  • a) veřejné zakázky na zajištění (1) výpočtů hodnocení 2013, (2) činnosti OVHP a Expertních panelů, (3) sběru údajů o smluvním výzkumu [60 - ústní informace - tajemník]
  • b) průběh výzvy na nominace kandidátů na členy OVHP a Expertních panelů [ústní informace - tajemník]
  • c) průběh aktualizace Seznamu Jrec [ústní informace – doc. Oliva, předseda OK SHV]
  • d) průběh kontrol v rámci Hodnocení 2013 [ústní informace - tajemník]

4. Informace o projektu IPn Metodika [ústní informace - místopředseda]
5. Samostatný předpis pro certifikaci metodik, další postup [ústní informace - tajemník]
6. Různé
7. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil místopředseda prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. (dále jen „místopředseda“), omluvil nepřítomné členy Komise a seznámil členy komise s návrhem programu jednání. Konstatoval, že komise není usnášeníschopná. Cílem 60. jednání komise byla vzájemná informace aktuálních tématech.

ad 2) Informace z 287. zasedání Rady konaného dne 25. 10. 2013
Tajemník stručně informoval o 287. zasedání Rady. Z projednávaných témat upozornil zejména na bod A3) „Doporučení Rady k certifikaci metodik“. Vzhledem k tomu, že předsedkyně TA ČR Ing. Bízková, nesouhlasila s návrhem řešení předloženým Radou, bylo projednávání tohoto bodu odloženo s tím, že přípravou návrhu řešení byla pověřena pracovní skupina ve složení prof. Málek, ředitel sekretariátu Rady, Ing. Bízková, Dr. Havlas a prof. Mařík.
Dále upozornil na projednávání bodu A6) „Opatření k realizaci Metodiky 2013 – informace o aktuálním stavu“, kdy si Rada přeje být v této věci průběžně informována. Informaci doplnil doc. Oliva, kdy v souvislosti s přípravou novely zákona č. 130/2002 Sb. upozornil na požadavek EU implementovat do národních nařízení předpisy EU, což se zřejmě významně dotkne i oblasti financování vědy.

ad 3) Realizace Metodiky 2013 - informace o dalším postupu
K bodu a) v různé míře rozpracovanosti jsou 2 veřejné zakázky (dále jen „VZ“), tj. zajištění výpočtu hodnocení a rozšíření aplikace Vklap pro sběr údajů o smluvním výzkumu. Co se týče záměru vyhlásit VZ na zajištění činnosti hodnotících a expertních panelů, sdělilo vedení ÚV ČR své stanovisko, že většinu administrativních činností zajistí odborné útvary ÚV ČR ve spolupráci se sekretariátem Rady. K zajištění letenek a ubytování pro členy panelů bude vyhlášena samostatná podlimitní VZ malého rozsahu na externí subjekt, s NK ČR uzavře Úřad vlády ČR samostatnou dohodu týkající se zajištění činnosti panelů v prostorách NK.
K bodu b) v případě výzvy na nominace kandidátů na členy OVHP a Expertních panelů, která je v běhu, byly učiněny 2 změny, které se týkaly úpravy elektronického formuláře (v české verzi jemnější rozšíření číselníku panelů pro obory SHV) a úpravy postupu pro potvrzení nominací ze strany statutárních zástupců VO.
K bodu c) průběh aktualizace Seznamu Jrec – o současném stavu podal informaci doc. Oliva jako předseda OK SHV. Uvedl, že upravený Seznam byl z důvodu nedostatečného zastoupení všech potřebných oborů členy OK SHV postoupen hodnotícím panelům GA ČR s žádostí o posouzení odborné kvality přihlášených periodik. Dále sdělil členům komise detailní postup hodnocení ze strany panelů GA ČR a uvedl, že výsledek tohoto posouzení bude projednán v OK SHV do 10. 12. 2013.
V rámci bodu d) průběh kontrol v rámci Hodnocení 2013 – tajemník konstatoval, že hodnocení v současné době neprobíhá z důvodu běžící VZ, na základě které bude teprve vybrán nový dodavatel, který zajistí další průběh hodnocení. Sekretariát Rady provedl kontrolu u druhu výsledku patent a odrůda. Co se týče kontroly článků Jrec tajemník připomněl historii příprav podkladů pro tyto kontroly včetně zajištění požadované decimace. Doc. Oliva konstatoval, že zajištění kontrol tohoto druhu výsledku je nad reálné možnosti členů komise, která nemůže suplovat činnost OVHP. V tomto smyslu je připraven informovat předsednictvo Rady.
Po nastalé výměně názorů přítomných členů komise bylo konstatováno, že se nedaří plnit usnesení vlády k Metodice 2013, a to především z důvodu zpoždění při ustanovení OVHP panelů, které by měly dle Metodiky 2013 tuto činnost zajistit. Celkové zpoždění je však primárně dáno časovou náročností meziresortního připomínkového řízení, termínem schválení Metodiky 2013 a dále zákonem předepsanými lhůtami pro vyhlašování VZ. Komise proto navrhuje přesunout schvalování konečných výsledků Hodnocení 2013 na měsíce červen až září 2014 tak, aby mohly být po ustanovení OVHP provedeny veškeré úkony, které Metodika 2013 předepisuje.

ad 4) Informace o projektu IPn Metodika
Prof. Němeček podal informaci z pozice člena dozorčí rady předmětného projektu a informoval přítomné o stavu projektu za poslední měsíc a o průběhu veřejné zakázky vyhlášené v rámci tohoto projektu.

ad 7) Různé
Prof. Němeček potvrdil, že trvá nabídka ze strany MFF na ruční kontroly týkající se článků uveřejněných v Jimp periodikách. Předmětem kontrol by mělo být především ověření existence článku v impaktovaném periodiku u těch výsledků RIV, které nemají vyplněny kódy DOI resp. UT ISI, které umožňují strojové verifikace. Dále by byla ověřena správnost příznaku takového článku ve WoS a korektnost v RIV uvedené afilace. Tajemník přislíbil připravit podklady pro takovou kontrolu.
Prof. Psutka upozornil na kolizní situaci v případě vykazování návaznosti výsledků smluvního výzkumu v RIV. Protože Metodika 2013 byla schválena až po závazném termínu předání údajů do RIV, předkladatelé výsledků neměli včas informaci, že jako výsledek smluvního výzkumu mohou v RIV vykázat též druh výsledku „Vsouhrn – souhrnná výzkumná zpráva“. Tím ale může nastat situace, kdy předkladatelé výsledků nemohou splnit podmínku uloženou jim Metodikou 2013 – jako výsledek smluvního výzkumu vykázat některý druh „aplikovaného“ výsledku. Jako řešení bylo navrženo pro Hodnocení 2013 tuto povinnou podmínku vypustit. Tajemník uvedl, že technicky to je možné.

ad 8) Závěr
Příští 61. jednání Komise se bude konat v pondělí dne 9. 12. 2013 od 14:00 hod., v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 1.

V Praze dne 11. listopadu 2013
Zapsal: Ing. M. Matějka Schválil: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., v.r.

Sdílejte na: