Zpráva o činnosti Odborné komise RVV pro vědy živé přírody za rok 2005

Odborná komise RVV pro vědy živé přírody (OK ŽP) pracovala po celé období ve složení:

Předseda: Prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.
Místopředseda: Ing. Peter Šebo, CSc.
Členové: Prof. Michal Anděl, CSc., Ing. Jiří Dohnal, CSc., PharmDr. Radovan Haluza, Prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc., Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., Doc. Ing. Jan Krekule, DrSc., RNDr. Jan Nedělník, PhD., Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc., Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., Prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.

Komise pracovala v souladu s Plánem práce OK RVV pro rok 2008, schváleným na 230. zasedání Rady pro výzkum a vývoj ze dne 8. února 2008. Zápisy z jednání jsou uveřejněny na www.vyzkum.cz

Komise se v roce 2008 věnovala jak připomínkování jednotlivých bodů projednávaných RVV, především v souvislosti s Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací tak dalším dlouhodobým koncepčním záležitostem (Dlouhodobé základní směry výzkumu, RIV a metodika hodnocení výsledků VaV, příprava Národního programu výzkumu III). Předseda komise byl členem Komise pro hodnocení výsledků VaV. Probíhala e-mailová komunikace mezi sekretariátem RVV, předsedou komise a jejími členy.
V průběhu r. 2008 nedošlo v OK k žádným personálním změnám. Končící funkční období některých členů OK (druhé období: Anděl, Hobza, Krekule, Ošťádal, Říhová, Wichterle, Zrzavý; první období: Dohnal, Haluza, Nedělník) bylo rozhodnutím Rady ze dne 20. 6. 2008 prodlouženo do roku 2009 v souvislosti s přípravou novely zákona č. 130/2002 Sb. a přijetím důsledků Reformy výzkumu, vývoje a inovací.

1. Dlouhodobé základní směry výzkumu
Na své schůzi 19. 3. 2008 se komise rozhodla připravovat 2-4 nové DZSV (odpovídající dnešním DZSV-1 „Udržitelný rozvoj“ a DZSV-2 „Molekulární biologie“ pro Technologickou agenturu ČR, zvláštní DZSV pro Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství, eventuálně zvláštní DZSV pro Ministerstvo životního prostředí). Tato základní struktura DZSV byla v první fázi dodržena s výjimkou spojení výzkumu z resortů Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Radě pro výzkum a vývoj byly předloženy první verze tří DZSV: „Molekulární biologie a biotechnologie“ (priorita pro TA ČR), „Biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje“ (VaV MZe a MŽP, potenciálně i priorita pro TA ČR) a „Zdraví“ (VaV MZ, potenciálně i priorita pro TA ČR).
Na základě hodnocení těchto materiálů a institucionálních změn v oblasti VaV (viz jednání předsednictva RVV s předsedy OK 19. 8. 2008) je tato struktura DZSV upravována v souladu s přípravou resortních koncepcí výzkumu a vývoje Ministerstva zemědělství a Ministerstva zdravotnictví.

2. Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje 2008
Ve spolupráci s Komisí pro hodnocení výsledků VaV se členové OK ŽP podíleli na kontrole výsledků v RIV podle rozhodnutí RVV ze dne 20. 6. 2008. Celkem šlo o kontrolu 2.661 výsledků (1.434 knih, 1.227 aplikovaných výsledků).

3. Institucionální uspořádání pracovišť VaV v resortu Ministerstva zdravotnictví
Členové OK na své schůzi 19. 3. 2008 vyjádřili znepokojení nad některými navrhovanými změnami institucionální organizace výzkumných pracovišť Ministerstva zdravotnictví, které mohou zkomplikovat mezinárodní spolupráci v aplikovaném biomedicínském výzkumu, a požádali Radu o vyjádření k této problematice v kontextu připravované reformy institucí VaV.


České Budějovice, 18. září 2008 Prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.
předseda Odborné komise
pro vědy živé přírody

Sdílejte na: