Zpráva o činnosti Odborné komise RVV pro vědy neživé přírody a inženýrství za rok 2009

Odborná komise Rady pro vědy neživé přírody a inženýrství (OK NŽP) pracovala v roce 2009 v následujícím složení:

Předseda: Ing. Milan Holl, CSc.
Místopředseda: Prof. Ing. Jan Macek, DrSc.
Členové: Prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc., Ing. Ivan Dobiáš, DrSc., Prof. RNDr. Josef Jančář, CSc., Ing. Karel Jungwirth, DrSc., Prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., Dr.h.c., Ing. František Pazdera, CSc., Prof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc., Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc., Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., PhDr. Miloš Balabán, Ph.D., Dipl. Ing. Jarmil Valášek, Ph.D., Ing. Zdeněk Prouza, CSc.

Komise pracovala v souladu s Plánem práce OK RVEVI pro rok 2009, schváleným na 240. zasedání Rady ze dne 13. února 2009. Komise se v roce 2009 fyzicky nesešla, pracovala prostřednictvím e-mailové komunikace.

1. Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009
Předseda a nepřímo prostřednictvím telekonference členové komise se aktivně zúčastnili práce ve spolupráci s Komisí pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje.

2. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací v ČR na léta 2009-2015
Komise vypracovala pro tento dokument v roce 2008 a v r. 2009 zpřesnila do části Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009-2011 témata Energetické zdroje, Materiálový výzkum, Konkurenceschopné strojírenství, Informační společnost, Bezpečnost a obrana.

3. Připomínkování materiálů Rady
Prostřednictvím vnitřního připomínkového řízení se komise vyjadřovala ke koncepčním dokumentům Rady (např. Národní politika VaVaI, novela zákona o podpoře výzkumu a vývoje, Metodika hodnocení).

Praha 10. září 2009
Ing. Milan Holl, CSc.
předseda OK NŽP

Sdílejte na: