Zpráva o činnosti Odborné komise RVV pro vědy živé přírody za rok 2011

Odborná komise pro vědy živé přírody RVVI (dále jen „OK ŽP“) pracovala po celé období v roce 2011 ve složení:

Předseda: prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc.
Místopředseda: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Členové: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr.re.agr., prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc., doc. RNDr. Jan Kirschner CSc., prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., RNDr. Hana Sychrová, DrSc., prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.

Činnost komise:

Komise pracovala podle Plánu práce odborných komisí Rady pro výzkum, vývoj a inovace pro r. 2011. Zápisy z jednání se zveřejňují na www.vyzkum.cz.

1. Intenzivně se komise zabývala spoluprací na tvorbě Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů ve znění pro rok 2011. Prostřednictvím svého předsedy jakožto člena Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů projednávala detailně všechny návrhy a přinášela vlastní řešení. Následně se podílela na přípravě Metodiky pro r. 2012.

2. V návaznosti na Metodiku se komise zabývala kontrolou výsledků hodnocení nahlášených do databáze RIV (Rejstřík informací o výsledcích) pro obory, zastoupené OK ŽP, což představovalo především výsledky typu odborná kniha a článek v odborném periodiku, sborník, funkční vzor, odrůda, plemeno, certifikovaná metodika a postup, ověřená technologie. O dané práci zpracovala OK ŽP kromě konkrétních tabulek jednotlivých kontrol také souhrnnou informaci o hodnocení výzkumných výsledků za r. 2010 podle Metodiky 2011.

3. Komise se vyjadřovala ke klíčovým materiálům schvalovaným Radou (vnitřní připomínková řízení - průběžně). Zúčastnila se přípravy Statutu a Jednacího řádu odborných komisí. Zpracovala také návrh materiálu s doporučením Analýza stavu doktorských studií v oborech biologických, lékařských a zemědělských.

4. Ve smyslu Principů pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kde je cílem stanovení priorit ve formě dlouhodobých cílů, odrážejících na vládní či státní úrovni definované společenské a hospodářské potřeby české společnosti, se vybraní členové komise zúčastnili práce v expertním panelu.


prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc.                                                                                                                                                                                 V Praze 6. září 2011
                                                                                                                                                                                                                                  předseda komise

Sdílejte na: