Zpráva o činnosti Odborné komise RVV pro společenské a humanitní vědy za rok 2011

Odborná komise pro společenské a humanitní vědy RVVI (dále jen „OK SHV“) pracovala po celé období v roce 2011 ve složení:

Předseda: doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.
Místopředseda: doc. Ing.Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
Členové: prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., prof. PhDr. Karel Frömel, CSc., prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.; Mgr. Martin Hájek, Ph.D., prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., prof. Ing. Ivan Nový, CSc., doc.Ing. Ladislav Průša, CSc., prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc., prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.

Činnost komise:

Komise pracovala podle Plánu práce odborných komisí Rady pro výzkum, vývoj a inovace pro r. 2011. Zápisy z jednání se zveřejňují na www.vyzkum.cz. Nově ustavená OK SHV uskutečnila tři jednání v roce 2010 (září - prosinec) a čtyři jednání v roce 2011 (leden - srpen) a řada odborných diskusí probíhala i distančně.

1. OK SHV spolupracovala na přípravě Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů ve znění pro rok 2011 a 2012 (Metodika 2011 a 2012). Pro Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů (KHV) vypracovala a skrze předsedu předložila řadu návrhů a doporučení především v oblastech relevantních pro SHV oblasti VaV (materiály předkládané na program KHV). Pro tento účel OK SHV ustanovila 7 tematických pracovních podskupin.

2. OK SHV zpracovala dvě zásadní systémová doporučení ohledně verifikací výsledků VaV (Memorandum OK SHV k přípravě verifikací výsledků v rámci hodnocení 2011) a módů hodnocení (Dotaz ohledně základního módu hodnocení výsledků VaV pro oblasti SHV v metodice 2012).

3. OK SHV se aktivně podílela na přípravě a realizaci verifikací výsledků nahlášených do databáze RIV (Rejstřík informací o výsledcích) pro Hodnocení 2011 v oborových skupinách SHV. Kromě návrhů na vyřazení výsledků OK SHV zpracovala a předložila Zprávu OK SHV o verifikacích výsledků VaVaI v Hodnocení 2011.

4. V rámci časových omezení daných administrativním procesem OK SHV předkládala připomínky k materiálům předloženým do vnitřních připomínkových řízení Rady.

5. OK SHV řešila a zpracovala ad-hoc žádosti:
a. předsednictva RVVI na přezkoumání vyřazení výsledků v Hodnocení 2010,
b. zpravodaje KHV pro RVVI navrhnout přístup k oborovým fixacím prostředků v rámci SHV,
c. úkol předsedy KHV navrhnout přístup k případným fixacím druhů výsledků v rámci jednotlivých oborů.
6. OK SHV se zúčastnila přípravy revidovaného Statutu a Jednacího řádu odborných komisí.

doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.                                                                                                                                                                                   V Praze 7. září 2011
předseda komise

Sdílejte na: