Zpráva o činnosti Odborné komise RVV pro vědy neživé přírody a inženýrství za rok 2012

Odborná komise Rady pro vědy neživé přírody a inženýrství (dále jen „OK NŽP“) pracovala do května 2012 pod vedením předsedy prof. Ing. Petra Moose, CSc. Po změně Statutu Rady, schváleného usnesením vlády ze dne 18. dubna 2012 č. 286, kde se stanovuje, že předsedou odborného a poradního orgánu je člen Rady, byl na 273. zasedání Rady dne 25. května 2012 jmenován předsedou Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr.h.c.

Složení komise:
Předseda: prof. Ing. Petr Moos, CSc. - do 25. května 2012
Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr.h.c. - od 25. května 2012
Místopředseda: prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc.
Členové: prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc., doc. Ing. Jiří Homola, CSc., prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc., Ing. RNDr. Martin Kalbáč, Ph.D., Ing. Josef Kašpar, prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.

Činnost komise:

Komise pracovala prostřednictvím e-mailové korespondence a na zasedáních. Zápisy z jednání se zveřejňují na www.vyzkum.cz.

1. Zásadní úkol, kterým se komise zabývala podle usnesení vlády ze dne 13. 6. 2012 č. 411 k úpravě Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů, bylo provedení namátkové kontroly výsledků nahlášených do databáze RIV (Rejstřík informací o výsledcích). Kontrola proběhla v souladu s kritérii, popsanými v kapitole IV Pravidla ověřitelnosti vykazovaných výsledků.

2. Výsledky kontrol, které zpracovali jednotliví členové, komise prodiskutovala a vytvořila souhrn svých zjištění, které poskytla také Komisi pro hodnocení výsledků (dále „KHV“).

3. Komise se zabývala diskusí o přípravě nové verze Metodiky (materiál Koncept zásad metodiky hodnocení 2013) hodnocení tak, aby kritéria lépe vystihovala potřeby oborů, zastupovaných OK NŽP. V těchto otázkách spolupracovala prostřednictvím svých předsedů s komisí KHV.

4. Téma, jemuž komise věnovala pozornost, byla tvorba Národní priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti techniky.

5. Komise diskutovala problematiku implementace Národní priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

6. V rámci projednávané problematiky Radou se komise v případě potřeby vyjadřovala k materiálům prostřednictvím vnitřního připomínkového řízení. Podávala i koncepční doporučení Radě.

Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr.h.c.                                                                                                                                                                     V Praze 14. září 2012 
                                                                                                                                                                                                                           předseda komise

Sdílejte na: