Zpráva o činnosti Odborné komise RVVI pro společenské a humanitní vědy za rok 2013

Odborná komise Rady pro společenské a humanitní vědy (dále jen „OK SHV“) pracovala v roce 2013 pod vedením předsedy doc. RNDr. Karla Olivy, Dr.

Složení komise:

Předseda: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
Místopředseda: doc. Ing. Tomáš Machula, Ph.D. et Th.D.
Členové: prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc., prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc., Mgr. Martin Hájek, Ph.D., prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. Ing. Ivan Nový, CSc., doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.

Činnost komise:

Komise pracovala na zasedáních, a v čase mezi zasedáními prostřednictvím elektronické komunikace. Zápisy z jednání se zveřejňují na www.vyzkum.cz.

Ústředním tématem práce OK SHV v r. 2013 obecně byly otázky spjaté s hodnocením vědeckých výsledků. Konkrétně se jednalo o následující oblasti:

1. Verifikace výsledků výzkumu a vývoje předložených k hodnocení.
V souvislosti s tím, že vláda svým usnesením ze dne 19. června 2013 č. 475 schválila Metodiku hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů platnou pro léta 2013 až 2015, v níž se rok 2013 uvádí jako přechodné období pro náběh této Metodiky, vyvstal pro OK SHV úkol provést verifikaci výsledků namísto pro pozdější dobu předpokládaných hodnoticích a verifikačních panelů. Komise se tak zabývala
(i) verifikací knih a kapitol v knihách vydaných v ČR; proces fyzického hodnocení proběhl v letních měsících ve spolupráci s Národní knihovnou, jeho výsledkem bylo v obecné rovině zjištění, že v desítkách procent (čísla se různí dle konkrétního oboru) jsou do IS VaVaI předkládány výsledky, které nesplňují kritéria kladená Metodikou na vědecké dílo; členové komise navrhli tyto výsledky vyřadit a uplatnit přitom sankce vůči předkladatelům, kteří tyto výsledky k hodnocení předložili. Výsledný přehled vyřazených výsledků není k datu zprávy (30. 9. 2013) ještě zpracováván.
(ii) verifikaci statí v recenzovaných časopisech: zde bylo vzhledem k počtu těchto statí RVVI rozhodnuto, že verifikovat se bude náhodně 10 % těchto statí, plus případně statě, které si jednotliví členové vyžádají navíc jako "podezřelé"; samotný proces hodnocení ještě probíhá, praxe i zde ukazuje, že k hodnocení je předkládáno vysoké procento statí, které nemají vědecký charakter (např. recenze, nekrology, statě k jubileím význačných osobností)
Ke dnešnímu dni (30. 9. 2013) ještě neproběhly kontroly ostatních typů výsledků (články v časopisech typu Jimp postrádající identifikátory, články v časopisech typu Jneimp, knihy a kapitoly v knihách vydaných mimo ČR, nepublikační výsledky), jejich dokončení či příp. upuštění od kontrol konkrétního typu výsledků se předpokládá během podzimu.

2. Příprava aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.
Komise prodiskutovala a navrhla postup, jak aktualizovat uvedený seznam, zejména nově stanovila kritéria pro zařazení konkrétního periodika do seznamu a určila harmonogram vzniku nového seznamu. Zároveň ovšem v diskusi dospěla k jednoznačnému závěru, že z dlouhodobé perspektivy je žádoucí, aby tento seznam jako nástroj k hodnocení výsledků výzkumu a vývoje zanikl a aby se k hodnocení používaly výhradně mezinárodní databáze (ERIH, Scopus).
Jako další body svého jednání měla v r. 2013 komise diskusi o problematice implementace témat z oblasti OK SHV do Národních priorit orientovaného výzkumu, vývoje a inovací a diskusi k aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací pro léta 2009 - 2015. OK SHV konstatovala, že v této oblasti není dostatečně informována a úkolována Radou. Dále OK SHV projednávala další drobnější témata v rámci různého.

doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
předseda komise

V Praze 30. září 2013

Sdílejte na: