Zápis z jednání Odborné komise pro vědy neživé přírody a inženýrství RVVI

Jednání se konalo dne 10. dubna 2014 ve 14.00 hod. na Fakultě elektrotechnické ČVUT.

Přítomni: Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr.h.c., prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc., prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc., DSc., Ing. RNDr. Martin Kalbáč, Ph.D., Ing. Josef Kašpar, prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
Sekretariát RVVI: Ing. Lenka Moravcová.

Omluveni: doc. Ing. Jiří Homola, CSc., prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc., prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D., prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc.

Program jednání:

1. Kontrola zápisu minulého jednáni OK NŽP
2. Výsledky návrhu do expertních panelů a OVHP
3. Informace z jednání RVVI
4. Činnost oborových komisí – diskuse
5. Individuální posouzení VO
6. Různé

Úvodem předseda přivítal členy Odborné komise pro vědy neživé přírody a inženýrství (dále jen „komise“) a omluvil nepřítomné členy. Informoval, že komise je usnášeníschopná. Uvedl návrh programu jednání komise, který byl následně bez připomínek schválen.

Ad 1)

Úvodem byl schválen zápis z minulého zasedání OK NŽP. Předseda komise informoval, že prof. Lemr emailem navrhl drobné změny v zápisu, které byly akceptovány a zápis byl upraven.

Ad 2)

Předseda komise informoval, že poslední panely byly schváleny na březnovém zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „RVVI“). Informoval, že v pondělí 14. dubna 2014 proběhne setkání předsedů expertních panelů a Oborových a verifikačních panelů (OVHP). Sdělil, že člen RVVI a zároveň předseda OK SHV doc. Oliva na březnovém zasedání RVVI řekl, že VO by měly předložit např. 10 % vynikajících výsledků VaVaI, a že by bylo vhodné, aby se dořešila realizovatelnost (hodnocení kvality, nikoli kvantity). Sdělil, že v létě 2014 již ale bude Metodika 2013 plně fungovat.

Ad 3)

Předseda informoval členy komise o průběhu a závěrech ze zasedání RVVI ze dne 28. března a 28. února 2014.

Ad 4)

Dalším bodem byla činnost OK NŽP pro další období. Předseda informoval, že dne 30. června 2014 končí funkční období členům poradních orgánů RVVI – OK NŽP, OK ŽP, OK SHV a Bioetické komise. Komisi byl připomenut Rámcový program komise, který schválila RVVI na svém 289. zasedání dne 20. prosince 2013. Přítomní členové se shodli pro pokračování činnosti komise, a to zejména na spolupráci při tvorbě nového zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a realizaci Metodiky 2013. Ing. Kašpar zmínil termín 1. červenec 2014, od kterého by měly platit nové právní předpisy - Rámec společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a GBER. Avšak v současnosti ještě nejsou zásadní věci s EK domluvené. Předseda komise doplnil, že se toto týká i nových programů poskytovatelů podpory. Dále proběhla debata ohledně IPn „Metodiky“.

Všichni členové souhlasili s nominací na druhé funkční období a shodli se na případné spolupráci distanční cestou.

Dále dr. Kalbáč upozornil, že v případě implementace Národních priorit VaVaI nebyla OK NŽP RVVI vůbec oslovena.

Ad 5)

Předseda komise informoval, že OK NŽP se týkaly 3 organizace. Proběhla diskuze na téma hranice 1500 bodů, která nemá oporu v zákoně, nicméně RVVI se takto usnesla. Z tohoto důvodu členové doporučili trvat na hranici 1500 bodů nebo zrušení této hranice.

K tomuto bodu Ing. Kašpar podotkl, že od 1. července 2014 bude platit nová evropská legislativa VaVaI a tedy bude seznam VO pravděpodobně přehodnocen ve vztahu k novým definicím.

Ad 6)

Žádná další témata nebyla projednávána. Termín dalšího jednání stanoven nebyl.


Zapsal: Ing. Lenka Moravcová
Ověřil: Ing. Jaroslav Doležal, CSc.

Sdílejte na: