Usnesení Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj ze 156. zasedání dne 14. 12. 2001


 

 

1. Kontrola zápisu a úkolů; informace o proběhlých jednáních

     1a) Kontrola zápisu

Usnesení:
 1. Rada schvaluje zápis ze 155. zasedání Rady (mat. č. 156/1a).

     1b) Kontrola úkolů

     b-1) Metodický pokyn MF „Postup při poskytování účelových prostředků na projekty výzkumu a vývoje příjemcům a spolupříjemcům“

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí „Postup při poskytování účelových prostředků ze státního rozpočtu na projekty výzkumu a vývoje příjemcům a spolupříjemcům” (mat. č. 156/1b-1), který byl 23. listopadu 2001 vydán Ministerstvem financí, rozeslán všem zainteresovaným ústředním orgánům a bude publikován ve Finančním zpravodaji.

     b-2) Informace od MŠMT a Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny k rozpočtu na rok 2002 - kapitola 333 - MŠMT

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informaci od MŠMT o způsobu financování vstupního poplatku do 5. RP EU pro rok 2002 a informace uvedené v „Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z 58. schůze ze dne 15. listopadu 2001 ke státnímu rozpočtu na rok 2002 - kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy“ (mat. č. 156/1b-2).

     1c) Proběhlá jednání

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informace o účasti prof. Potůčka na workshopu „Sciences and Humanities in the New Framework programme. Czech Republic.“, konaného v Bruselu 29. listopadu 2001 (mat. č. 156/1c-1).

2. Materiály ke schválení

     a) Hodnocení výzkumných záměrů

Usnesení:
 1. Rada
  1. schvaluje výsledek hodnocení části výzkumných záměrů výzkumných organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva kultury a Českého báňského úřadu;
  2. ukládá sekretariátu Rady sdělit výsledek hodnocení poskytovatelům.

     b) Souhrn návrhů k žádosti MŠMT na jmenování nových členů Akreditační komise resp. doporučení stávajících na 2. funkční období

Usnesení:
 1. Rada do Akreditační komise navrhuje:
  1. potvrdit na 2. funkční období prof. Dr. Tilmana Bergera a PhDr. Petra Kratochvíla, CSc.
  2. jmenovat doc. Ing. Vlastimila Vodárka, CSc., prof. PhDr. Marii Vítkovou, CSc. a prof. MUDr. Michala Anděla, CSc.

     c) Výsledek činnosti pracovní skupiny k podpoře VaV nepřímými nástroji

Usnesení:
 1. Vzhledem k tomu, že opatření navrhovaná pracovní skupinou k podpoře VaV nepřímými nástroji nespadají do působnosti Rady, bude na jejím příštím 157. zasedání 25. ledna 2002 předložen návrh dalšího postupu.

     d) Zřízení interní web stránky Rady

Usnesení:
 1. Rada schvaluje zřízení interní WEB stránky Rady od 1. 1. 2002 a způsob jejího provozu, který je uveden v mat. č. 156/2d.

3. Plán plnění úkolů vlády ve výzkumu a vývoji v I. pol. 2002

Usnesení:
 1. Rada souhlasí s úkoly a harmonogramy jejich plnění, které pro ni vyplývají z úkolů vlády ve výzkumu a vývoji v I. pololetí roku 2002, uvedenými v mat. č. 156/3..

     a) Vyhodnocení připomínkového řízení k prováděcím předpisům (nařízení vlády) k zákonu o podpoře výzkumu a vývoje

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí návrh vyhodnocení připomínkového řízení k návrhům nařízení vlády o účelové podpoře a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji (UP), o institucionální podpoře výzkumu a vývoje a o hodnocení výzkumných záměrů (IP) a o informačním systému výzkumu a vývoje (IS), který je uveden v pracovním podkladu – mat. č. 156/3a.
 2. Rada důrazně žádá MŠMT, aby v připravovaném nařízení vlády o institucionální podpoře výzkumu a vývoje a o hodnocení výzkumných záměrů bylo základem hodnocení meziresortními komisemi, a aby hodnocení resortní komisí bylo výjimkou např. pro utajované skutečnosti. Dále Rada žádá, aby v nařízení vlády byla odpovídající pozornost věnována i hodnocení výsledků výzkumných záměrů.

     b) Analýza vývoje a stavu VaV a jejich porovnání se zahraničím

     c) Metodika hodnocení resortních koncepcí VaV

     d) Postup přípravy Národního programu výzkumu

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí materiály vypracované MŠMT: „Analýza vývoje a stavu VaV a jejich porovnání se zahraničím“, „Metodika hodnocení resortních koncepcí VaV“ a „Postup přípravy Národního programu výzkumu“ s tím, že navrhuje do materiálu „Metodika hodnocení resortních koncepcí VaV“ (mat. č. 156/3c) doplnit v bodě I.e) text „ve vazbě na střednědobé koncepce resortů jako celku a jimi realizovaných politik“.

     e) Metodika ke statistice hodnocení výzkumných záměrů

Usnesení:
 1. Rada souhlasí se základní strukturou metodiky ke statistice hodnocení výzkumných záměrů, která je uvedena v mat. č. 156/3e.

4. Odborné komise Rady pro výzkum a vývoj

Usnesení:
 1. Rada souhlasí s mechanismem výběru členů Odborných komisí RVV navrženým v mat. č. 156/4 s tím, že: v odstavci I. Požadavky na člena odborné komise se vypouští bod 1c) a návazně i bod 6) a v bodě 2a) se slovo „pět“ nahrazuje slovem „deset“; v odstavci II. Podávání návrhů na kandidáty na členství v OK RVV v bodě 4) platí varianta 2, která zní „nejméně pět fyzických osob prokazatelně aktivně činných v oblasti výzkumu a vývoje“; v odstavci V. Členění se za slova „Odborné komise“ doplňuje text „budou mít 12 členů a“; v odstavci VI. Principy činnosti v bodě 2) platí varianta 1, která zní „Předsedu odborné komise jmenuje Rada na návrh předsednictva Rady“.

5. Databáze informací o řízení VaV

Usnesení:
 1. Rada
  1. souhlasí s projektem na zřízení databáze informací o řízení VaV (mat. č. 156/5), ve variantě 2 (součást IS VaV od roku 2003) s tím, že v navazujících pracích bude navržen rozsah přispěvatelů a zahrnuty právní aspekty;
  2. ukládá sekretariátu Rady připravit do 157. zasedání Rady informaci o způsobu technického zajištění realizace projektu.

6. Různé

     a) Informace o přípravě „Koncepce obranného výzkumu a vývoje“

     b) Informační materiály pro účastníky závěrečné konference projektu NPO VaV

     c) Výdaje státního rozpočtu na VaV (2. verze)

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informace uvedené v mat. č. 156/6a – „Informace o přípravě „Koncepce obranného výzkumu a vývoje“, v mat. č. 156/6b – „Informační materiály pro účastníky závěrečné konference projektu NPO VaV“ a v mat. č. 156/6c - „Výdaje státního rozpočtu na VaV (2. verze schválená usnesením vlády ze dne 29. října 2001 č. 1097)“.

Sdílejte na: