Zpráva o činnosti Odborné komise Rady pro vědy živé přírody za rok 2014

Odborná komise Rady pro vědy živé přírody (dále jen „OK ŽP“) pracovala v roce 2014 pod vedením předsedy prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., FRCPsych, který byl usnesením vlády ze dne 2. července 2014 č. 523 odvolán z funkce člena Rady.

Složení komise:

Předseda: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Místopředseda: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Členové: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., doc. Ing. Martin Flajšhans, Dr.rer.agr., prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. Ing. RNDr. František Kocourek, CSc., doc. RNDr. Jan Kirschner, CSc., RNDr. Hana Sychrová, DrSc., prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.

Činnost komise:

Komise pracovala prostřednictvím e-mailové korespondence.

  1. Komise se zabývala dopadem Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů, platné pro léta 2013 až 2015 (dále jen „Metodiky“) na hodnocení a verifikaci výsledků v nadcházejícím období.
  2. Komise byla prostřednictvím svých členů, zasedajících zároveň v RVVI v přímém kontaktu se zástupci Komise pro hodnocení výsledků.
  3. Komise opakovaně diskutovala připravované modifikace Metodiky tak, aby kritéria lépe vystihovala potřeby oborů, zastupovaných OK ŽP.
  4. V rámci projednávané problematiky Radou se komise v případě potřeby vyjadřovala k materiálům prostřednictvím vnitřního připomínkového řízení.

 

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. V Praze 25. září 2014
předseda komise

Sdílejte na: