Usnesení Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj ze 152. zasedání dne 21. 9. 2001


 

 

1. Kontrola zápisu a úkolů:

Usnesení:
 1. Rada schvaluje zápis ze 151. zasedání Rady.

     a) Metodický pokyn MF ke způsobu poskytování účelových prostředků na projekty VaV příjemcům a spolupříjemcům

Usnesení:
 1. Rada ukládá řediteli sekretariátu Rady dr. Blažkovi, aby po vydání novely Metodického pokynu ke způsobu poskytování účelových prostředků na projekty VaV příjemcům a spolupříjemcům Ministerstvem financí zajistil, aby byla zveřejněna na stránkách www.vyzkum.cz a aby o jejím vydání neprodleně informoval členy Rady a zainteresované subjekty.

     b) Zajištění úkolů odboru sekretariátu Rady vyplývajících z vládního návrhu zákona o podpoře výzkumu a vývoje a z usnesení vlády č. 572/2001 k tomuto návrhu zákona

Usnesení:
 1. Rada ukládá předsednictvu, aby na svém jednání dne 1. října 2001 projednalo stav plnění dohody o zajištění úkolů Rady, uzavřené předsedou Rady s vedoucím Úřadu vlády, a informovalo Radu na jejím příštím zasedání (12. 10.).

     c) Osnova analýzy stavu obranného VaV a další informace o obranném VaV

Usnesení:
 1. Rada schvaluje osnovu pro vypracování analýzy stavu obranného výzkumu a vývoje a ukládá sekretariátu Rady předložit výsledky analýzy Radě na jejím 156. zasedání dne 14. prosince 2001.

     d) Pracovní skupina pro problematiku nepřímých nástrojů podpory VaV

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí situační zprávu pracovní skupiny (PS) pro nepřímé nástroje podpory VaV.
 2. Rada žádá mpř. ing. Janečka a PS, aby další průběžnou informaci o postupu prací předložili na 154. zasedání Rady (2. 11.) a na 156. zasedání Rady (14. 12.) předložili výsledky své činnosti v r. 2001 s návrhem dalšího postupu.

     e) Harmonogram pro vypracování zpráv o činnosti Rady, GA ČR a dozorčí rady GA ČR a návrhu odměn pro členy Rady a orgánů GA ČR

Usnesení:
 1. Rada schvaluje harmonogram pro vypracování zpráv o činnosti Rady, GA ČR a dozorčí rady GA ČR a návrhu odměn pro členy Rady a orgánů GA ČR a ukládá sekretariátu Rady a předsednictvu Rady se jím řídit.

     f) Oprava v Jednacím řádu Rady týkající se "stálých hostů"

Usnesení:
 1. Rada schvaluje návrh předsedy Rady, že se Jednací řád Rady schválený Radou dne 26. června 2001 mění takto: V článku 3 v odstavci 7 ve větě druhé se vypouští slovo "statutární".

2. Informace o proběhlých jednáních

     a) Zákon o podpoře výzkumu a vývoje

  • informace na zemědělském. výboru (12. 9. 2001)
  • z jednání se zpravodajem P. Matějů a poslanci (13. 9. 2001)
Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informace o postupu projednávání zákona o podpoře výzkumu a vývoje.

     b) Návrh změny postupu přípravy návrhu zákona o VVI

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí úkoly vyplývající z bodu II. usnesení vlády ze dne 12. září 2001 č. 900 o změně postupu přípravy návrhu zákona zabývajícího se veřejnými výzkumnými institucemi.

     c) Návrh novely nařízení vlády č. 88/2001
          Stanovisko EK k novele (DPH)
          Výsledek projednání novely v komisi LRV

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí stanovisko EK k problematice DPH a výsledek projednání novely v komisi Legislativní rady vlády.

     d) Jednání se zástupci MŽP o přesunu prostředků na VaV

Usnesení:
 1. Rada s uspokojením konstatuje, že po jednání předsedy Rady s ministrem životního prostředí bude z prostředků na VaV kapitoly MŽP přesunuto na realizaci Národního programu přípravy členství v EU pouze 1 750 tis. Kč oproti původně požadovaným 20 000 tis. Kč.

     e) Odpověď Ministerstvu průmyslu a obchodu k žádosti o přesun prostředků na VaV

Usnesení:
 1. Rada souhlasí s odpovědí předsedy Rady místopředsedovi vlády a ministrovi průmyslu a obchodu na jeho požadavek o souhlas Rady s přesunem prostředků určených na VaV v roce 2001 k jiným účelům, ve které předseda Rady žádá, aby byly Radě sděleny informace o tom, ve kterých projektech a programech MPO budou prostředky kráceny. Po obdržení odpovědi se touto záležitostí bude Rada zabývat na svém nejbližším zasedání.

     f) 2. veřejné slyšení Senátu (část VŠ a věda) - 19. 9. 2001

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informaci o 2. veřejném slyšení Senátu - část věda a vysoké školy, které se uskutečnilo 19. září 2001.

3. Státní rozpočet VaV 2002

     a) Žádost Rady zainteresovaným resortům o upřesnění jejich nákladů na VaV pro rok 2002

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informace o schválení vládního návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2002 a k výši prostředků na veřejné vysoké školy v tomto návrhu přijala následující usnesení:
  1. Rada bere se znepokojením na vědomí skutečnost, že ve vládou schváleném návrhu státního rozpočtu na rok 2002 nedošlo k potřebnému navýšení prostředků pro veřejné vysoké školy o cca 2 miliardy Kč, jež by odpovídalo počtu již přijatých studentů.
  2. Rada vyjadřuje přesvědčení, že toto navýšení, požadované reprezentací vysokých škol, je oprávněné a nezbytné pro udržení základní vzdělávací funkce vysokého školství. Bez těchto prostředků bude zároveň ohrožen i výzkum a vývoj na vysokých školách.
  3. Rada proto doporučuje všem odpovědným orgánům a institucím hledat a nalézt všechny v případě potřeby i mimořádné prostředky pro řešení této krizové situace.
 2. Rada ukládá sekretariátu vypracovat pro příští 153. zasedání dne 12. října 2001 souhrnný přehled o navržených výdajích na VaV na rok 2002 v jednotlivých resortech.
 3. Rada žádá MŠMT, aby do konce února 2002 předložilo Radě analýzu účinnosti prostředků vynaložených na spolupráci v rámci 5. RP EU. Nejedná se o rozbor návratnosti finančních prostředků, ale o posouzení s jakým efektem byly využity výsledky tohoto výzkumu pro ČR.
 4. Rada jmenovala prof. Purmenského zpravodajem pro vypracování podkladu pro jednání Rady o problematice aplikovaného výzkumu.

4. Odborné komise Rady

Usnesení:
 1. Rada jako východisko pro další legislativní práce schvaluje strukturu odborných komisí uvedenou ve variantě A (mat. č. 152/4) s tím, že pověřila prof. Vostrackého, aby spolu s ostatními členy pracovní skupiny dopracoval materiál podle připomínek vznesených v diskusi.

5. Hodnocení výzkumných záměrů

     a) Stanovisko MZ k hodnocení výzkumných záměrů

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informace náměstka ministra zdravotnictví o stanovisku MZ k hodnocení výzkumných záměrů výzkumných organizací MZ a následně provedených opatřeních.

     b) Hodnocení výzkumných záměrů - část AV ČR, MŠMT a další

Usnesení:
 1. Rada
  1. bere na vědomí
   1. ukončení hodnocení výzkumných záměrů výzkumných organizací Akademie věd České republiky na úrovni Rady,
   2. pokračující hodnocení výzkumných záměrů výzkumných organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pracovní skupinou pro technické vědy,
  2. schvaluje výsledek hodnocení výzkumných záměrů výzkumných organizací Akademie věd České republiky a výzkumných záměrů výzkumných organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uvedených v mat. č. 152/5b,
  3. ukládá
   1. sekretariátu Rady sdělit výsledek hodnocení poskytovatelům,
   2. pracovním skupinám pokračovat v hodnocení druhé skupiny výzkumných záměrů výzkumných organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
   3. sekretariátu a pracovním skupinám Rady zahájit hodnocení výzkumných záměrů výzkumných organizací Ministerstva obrany a Ministerstva kultury.

6. Struktura dat IS VaV

     a) Závěry z jednání se zainteresovanými resorty dne 5. 9. 2001

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí závěry z meziresortní porady k vypořádání výsledků meziresortního připomínkového řízení k návrhu struktur dat IS VaV pro rok 2002 ze dne 5. září. 2001.

     b) Upravené struktury dat IS VaV 2002 k odsouhlasení Radou

Usnesení:
 1. Rada schvaluje předložené návrhy struktur dat IS VaV pro rok 2002, do kterých byly zapracovány akceptované připomínky z meziresortní porady ze dne 5. září 2001.
 2. Rada pověřuje svého předsedu dr. Rychetského, aby rozhodl o zveřejnění struktur dat IS VaV 2002 návazně na plnění bodu 1b tohoto usnesení.

7. Národní program orientovaného VaV (informace o postupu prací))

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informaci o postupu prací při přípravě Národního programu orientovaného VaV.
 2. Rada žádá náměstka MŠMT doc. Průšu a sekretáře Rady dr. Blažku, aby na 156. zasedání Rady dne 14. prosince 2001 předložili návrh postupu přípravy návrhu NPOVaV pro vládu v pojetí dle doporučení v informaci.
 3. Rada ukládá dr. Blažkovi, aby ve spolupráci s MŠMT zpracoval na příští 153.zasedání Rady návrh zadání části analýzy stavu výzkumu a vývoje (nezbytné pro aktualizaci národní politiky výzkumu a vývoje ČR), která mj. využije údaje získané při přípravě NPOVaV pro jiné účely.

8. Různé

     a) Management ve výzkumu a vývoji - konference 24. - 25. října

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informaci o konání konference Management ve výzkumu a vývoji ve dnech 24. - 25. října.

     b) Informace o přípravě jednání MPO, MŠMT a AV ČR o ESA

Usnesení:
 1. 2. Rada bere na vědomí informaci o přípravě jednání zainteresovaných subjektů o ESA.

     c) Strategie efektivní produkce nového vědění a jeho užití v hospodářském a společenském životě

Usnesení:
 1. Rada ukládá svým členům zaslat připomínky k předloženému materiálu "Strategie efektivní produkce nového vědění a jeho užití v hospodářském a společenském životě" prof. Potůčkovi do 1. října 2001.

     d) Informace o kontrole Finančního úřadu v Ústí nad Labem ve Výzkumném ústavu anorganické chemie, a.s.

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí předloženou informaci o kontrole Finančního úřadu v Ústí nad Labem ve Výzkumném ústavu anorganické chemie, a.s.

Sdílejte na: