Usnesení Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj ze 151. zasedání dne 31. 8. 2001


 

1. Kontrola zápisu a úkolů

Usnesení:
 1. Rada schvaluje zápis ze 150. zasedání Rady.

     a) Metodický pokyn MF ke způsobu poskytování účelových prostředků na projekty VaV příjemcům a spolupříjemcům

Usnesení:
 1. Rada ukládá řediteli sekretariátu Rady dr. Blažkovi, aby s MF projednal termín vydání novely Metodického pokynu ke způsobu poskytování účelových prostředků na projekty VaV příjemcům a spolupříjemcům a informoval o něm členy Rady na příštím 152. zasedání dne 21. 9. 2001.

     c) Pracovní skupina pro problematiku nepřímých nástrojů podpory VaV

Usnesení:
 1. Rada ukládá mpř. ing. Janečkovi - vedoucímu pracovní skupiny Rady pro problematiku nepřímých nástrojů podpory VaV, aby na 152. zasedání Rady podal informaci o postupu prací této skupiny.

2. Informace o proběhlých jednáních

     a) Zákon o podpoře výzkumu a vývoje (informace o dalším postupu)

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí, že usnesením č. 1663 Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z 37. schůze dne 3. 7. 2001 byla obecná rozprava k vládnímu návrhu zákona o podpoře výzkumu a vývoje přerušena a projednávání odročeno. Další jednání zainteresovaných poslanců budou pokračovat začátkem září 2001.

     b) 2. jednání k zajištění statistických údajů pro skupinu EU "Women and Science"

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí závěry z 2. jednání k zajištění statistických údajů pro skupinu EU "Women and Science", které se konalo 28. června 2001 s tím, že za zpracování údajů zodpovídá ČSÚ. Údaje byly ve stanoveném termínu tj. do 31. 8. 2001 odeslány.

     c) Stav obranného VaV

Usnesení:
 1.  
  1. Rada ukládá mpř. Ing. Janečkovi, aby vstoupil do jednání s náměstkem ministra obrany a požádal o informaci, jaký vliv budou mít organizační a personální změny na Ministerstvu obrany na obranný výzkum a vývoj a na závazky, které přijalo.
  2. Rada ukládá sekretariátu, aby intenzivnější komunikací a spoluprací pomohl pracovníkům Ministerstva obrany ve zvládnutí úkolů ve vztahu k Radě.
  3. Vzhledem k tomu, že se situace v organizaci a zejména financování výzkumu a vývoje na Ministerstvu obrany již řadu let opakuje, ukládá Rada sekretariátu zajistit zpracování analýzy, která umožní koncepční řešení. Návrh osnovy analýzy předloží sekretariát Rady na 152. zasedání Rady.

3. Nové právní předpisy ve výzkumu a vývoji

     a) Návrh změny postupu přípravy návrhu zákona o VVI

Usnesení:
 1. Rada souhlasí s vyhodnocením připomínkového řízení (stanoviska zainteresovaných subjektů byla souhlasná) ke společnému materiálu MŠMT a Rady - "Návrh na změnu postupu přípravy návrhu zákona o veřejných výzkumných institucích" a žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy a předsedu Rady, aby materiál předložili neprodleně k projednání vládě.

4. Státní rozpočet VaV 2002

     a) Zpřesnění rozpočtového rámce rozpočtových kapitol pro sestavení návrhu SR 2002 (schůze vlády dne 25. 7. 2001)

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí usnesení vlády ze dne 25. července 2001 č. 786 o zpřesnění rozpočtového rámce rozpočtových kapitol pro sestavení návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2002.

     b) Varianty návrhů rozdělení výdajů na VaV v návrhu SR 2002

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí, že materiál vypracovaný Radou "Varianty návrhů rozdělení výdajů na VaV v návrhu SR 2002", který byl uveden jako bod č. 6 na programu schůze vlády dne 22. srpna 2001, bude vládou projednán současně s materiálem MF - "Návrh SR ČR 2002".

5. Návrh novely nařízení vlády č. 88/2001

Usnesení:
 1. Rada souhlasí s vyhodnocením připomínkového řízení k návrhu na změnu přílohy k nařízení vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu, a žádá svého předsedu dr. Rychetského, aby návrh předložil k projednání vládě.

6. Hodnocení výzkumných záměrů

Usnesení:
 1. Rada
  1. bere na vědomí
   1. předložení druhé skupiny výzkumných záměrů výzkumných organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, výzkumných záměrů Ministerstva kultury a Ministerstva obrany,
   2. probíhající hodnocení výzkumných záměrů výzkumných organizací Akademie věd České republiky pracovní skupinou pro přírodní vědy,
   3. probíhající hodnocení výzkumných záměrů výzkumných organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pracovní skupinou pro technické vědy;
  2. schvaluje výsledek hodnocení výzkumných záměrů výzkumných organizací Akademie věd České republiky s výjimkou záměrů uvedených v bodě 1. a) ii), první skupiny výzkumných záměrů výzkumných organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a výzkumného záměru Národního bezpečnostního úřadu;
  3. ukládá
   1. sekretariátu Rady sdělit výsledek hodnocení poskytovatelům,
   2. pracovním skupinám dokončit rozpracovaná hodnocení a provést zhodnocení druhé skupiny výzkumných záměrů výzkumných organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
   3. sekretariátu Rady provést kontrolu formálních náležitostí výzkumných záměrů předložených MK a MO;
  4. žádá MŠMT, aby po předložení posledního souboru výzkumných záměrů Radě k 30. 9. 2001 zpracovalo a Radě na jejím 153. zasedání předložilo souhrn výsledků hodnocení na úrovni resortu podle osnovy dohodnuté v pracovním pořádku.

7. Struktura dat IS VaV

Usnesení:
 1. Rada schvaluje aktuální verze návrhů struktur dat pro rok 2002 cep02s2, cez02s2, riv02s2 a ves02s2, upravené podle akceptovaných připomínek zainteresovaných subjektů a bere na vědomí, že meziresortní porada k těmto návrhům se bude konat 5. září 2001 od 13 hodin v místnosti č. 259 na Úřadu vlády ČR, v souladu s harmonogramem pro přípravu těchto dat.
 2. Rada ukládá postupovat podle schváleného harmonogramu pro přípravu struktur dat CEP02, CEZ02, RIV02 a VES02.

8. Různé

     a) Problematika "Odborných komisí Rady"

Usnesení:
 1. Rada ukládá svým členům zaslat připomínky k oběma předloženým návrhům k diskusi o "Odborných komisích Rady" (prof. Vostrackého a dr. Viklického) zpravodaji k řešení tohoto úkolu prof. Vostrackému do 7. září 2001 a prof. Vostrackému a pracovní skupině ukládá předložit dopracovaný materiál pro příští 152. zasedání Rady.

     b) Účast zástupce Rady na workshopu "Nuclear Science"

Usnesení:
 1. Rada souhlasí, aby se dr. Mach jako představitel Rady zúčastnil workshopu "Nuclear Science: Impact, Applications, Interactions" ve dnech 22. - 23. listopadu 2001.

     c) Žádost MŽP o přesun účelových prostředků VaV roku 2001 na realizaci NP přípravy ČR na členství v EU v oblasti životního prostředí

Usnesení:
 1. Rada pověřuje svého předsedu dr. Rychetského, aby po projednání podkladů jím vyžádaných od ministra životního prostředí zaujal stanovisko k žádosti MŽP. Projednání podkladů s MŽP dne 5. 9. 2001 se zúčastní předseda Rady dr. Rychetský, místopředseda Rady dr. Viklický, člen Rady doc. Kukal a ředitel sekretariátu Rady dr. Blažka.

Sdílejte na: