Usnesení Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj ze 150. zasedání dne 26. 6. 2001

 

 

1. Slavnostní zahájení jubilejního 150. zasedání Rady

2. Jednání s představiteli Akademie věd ČR

Usnesení:
 1. Rada a AV ČR se budou pravidelně informovat o řešených problémech a dalších otázkách prostřednictvím svých zástupců. Ti v případě potřeby svolají širší neformální jednání.
 2. Zástupcem Rady podle bodu 1) byl jmenován místopředseda Rady pro výzkum MUDr. Vladimír Viklický, CSc. AV ČR oznámí Radě do 3. července 2001 svého zástupce.
 3. AV ČR se zabývá strategií spolupráce AV ČR s aplikovaným výzkumem. Do pracovní skupiny pro tuto problematiku Rada jmenovala prof. Ing. Jaroslava Purmenského, DrSc., který doporučí další vhodné kandidáty.

3. Nové právní předpisy ve výzkumu a vývoji

     a) Vládní návrh zákona o podpoře výzkumu a vývoje

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí, že byl vládou schválen dne 13. června 2001 usnesením č. 572 návrh zákona o výzkumu a vývoji a o změně některých souvisejících zákonů s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku Legislativní rady vlády a že vládní návrh tohoto zákona - zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů byl zařazen na program 37. schůze (od 26. 6. 2001) Poslanecké sněmovny.

     a)-1. Návrh na zajištění úkolů odboru sekretariátu Rady vyplývajících z vládního návrhu zákona o podpoře výzkumu a vývoje

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí návrh na zajištění úkolů odboru sekretariátu Rady vyplývajících z vládního návrhu zákona o podpoře výzkumu a vývoje a z bodu č. II. 2. usnesení vlády ze dne 13. června 2001 č. 572 a žádá místopředsedu vlády dr. Rychetského a sekretáře Rady o zabezpečení úkolů podle usnesení vlády č. 572/2001.

     b) Podklady k přípravě zákona o VVI od AV ČR, AVO a resortních výzkum. ústavů a stanovisko mpř. dr. Viklického

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí podklady k zákonu o VVI od AV ČR, AVO a resortních výzkum. ústavů a stanovisko mpř. dr. Viklického (mat. č. 150/3b-1, 2, 3, 4).

     c) Zhodnocení podkladů k přípravě zákona o VVI (úkol MŠMT)

     c)-1. Doplněk k materiálu MŠMT - Zhodnocení podkladů k přípravě zákona o VVI

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informativní materiál "Zhodnocení podkladů k přípravě zákona o VVI" (mat. č. 150/3c) a doplněk k tomuto materiálu (mat. č. 150/3c-1), které předložil náměstek doc. Průša.
 2. Rada schvaluje obsah materiálu podle bodu 3a) doplňku a postup prací podle bodu 4) doplňku, upravený dle závěrů projednání, a ukládá příslušným nositelům jeho splnění.

4. Kontrola zápisu a úkolů

Usnesení:
 1. Rada schvaluje zápis ze 149. zasedání Rady.

     a) Návrh na úpravu přílohy nařízení vlády č. 88/2001 Sb. (DPH)

Usnesení:
 1. Rada ukládá sekretariátu Rady připravit návrh novely nařízení vlády č. 88/2001 Sb. ve znění uvedeného v závěru v mat. č. 150/4a a předat jej do připomínkového řízení podle Legislativních pravidel vlády.
 2. Rada žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu se stanoviskem Odboru kompatibility s právem ES Úřadu vlády ČR o projednání navržené úpravy nařízení vlády č. 88/2001 Sb. s příslušnými pracovníky Evropské komise.

     b) Způsob poskytování účelových prostředků VaV

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informace uvedené v mat. č. 150/4b k Metodickému pokynu MF ke způsobu poskytování účelových prostředků ze státního rozpočtu na projekty výzkumu a vývoje příjemcům a spolupříjemcům.
 2. Rada bere na vědomí informace z jednání k problematice poskytování účelových prostředků ze státního rozpočtu na projekty výzkumu a vývoje příjemcům a spolupříjemcům, které se uskutečnilo 22. června 2001 a ukládá sekretáři, aby připomínky členů Rady zaslané do 29. 6. 2001 uplatňoval při dalších jednáních o "Dodatku" k Metodickému pokynu MF ke způsobu poskytování účelových prostředků ze státního rozpočtu na projekty výzkumu a vývoje příjemcům a spolupříjemcům.

c) Struktura dat IS VaV

Usnesení:
 1. Rada ukládá svým členům zaslat připomínky ke strukturám dat pro IS VaV - CEP02, CEZ02, RIV02 a VES02 do 9. července 2001 do sekretariátu Rady. Připomínky budou předány prof. Zlatuškovi, který byl jmenován zpravodajem pro tento úkol. Další postup se bude řídit způsobem práce Rady pro zpracování materiálů se zpravodajem (viz Jednací řád Rady - mat. č. 150/4e-1) v souladu s harmonogramem pro přípravu struktury dat IS VaV, který byl schválen na 149. zasedání (mat. č. 149/1b). Termín zapracování přijatých připomínek do návrhu struktury dat IS VaV je stanoven na 15. 8. 2001.

     d) Statuty Rady a GA ČR (schváleny vládou 13. 6. 2001)

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí schválení nového Statutu Rady usnesením vlády ze dne 13. června 2001 č. 589.
 2. Rada bere na vědomí schválení změny Statutu GA ČR usnesením vlády ze dne 13. června 2001 č. 590.

     e) Návrh jednacího řádu Rady

Usnesení:
 1. Rada schvaluje návrh Jednacího řádu Rady (mat. č. 150/4e-1) s navrženými legislativně-právními úpravami a ve znění připomínek člena Rady prof. Dědiče k článku 3 odst. 5 s tím, že návrh bude legislativně (formulačně) upraven.

     f) Stanovisko MŠMT k ESA

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí stanovisko odboru 32 MŠMT (mat. č. 150/4f) k materiálu nám. doc. Vorlíčka "Česká kosmická agentura a ESA" (mat. č. 149/7c). Rada konstatuje, že před založením ČKA je nutno dořešit celou řadu závažných otázek a žádá kompetenčně odpovědné orgány (MPO a MŠMT), aby tyto otázky vyjasnily na dvoustranném pracovním jednání.

     g) Bioetická komise (odvolání a jmenování členů)

Usnesení:
 1. Rada schvaluje odvolání MUDr. Marie Adámkové, CSc. a prof. JUDr. Jiří Haderky, CSc. z funkce člena Bioetické komise Rady a jmenování Ing. Karla Bláhy, CSc. a RNDr. Aleny Blažkové, CSc. členy Bioetické komise Rady s účinností od 1. července 2001.
 2. Rada žádá svého předsedu, aby s účinností od 1. července 2001 odvolal z funkce člena Bioetické komise MUDr. Marii Adámkovou, CSc. a prof. JUDr. Jiřího Haderku, CSc.
 3. Rada žádá svého předsedu, aby s účinností od 1. července 2001 jmenoval členy Bioetické komise Ing. Karla Bláhu, CSc. a RNDr. Alenu Blažkovou, CSc. (její jmenování bylo již doporučeno na minulém zasedání Rady).

5. Informace o proběhlých jednáních

     a) Jednání k zajištění statistických údajů pro skupinu EU "Women and Science"

Usnesení:
 1. Rada souhlasí se závěry uvedenými v zápisu z jednání k otázce zpracování statistických údajů za ČR pro skupinu EU "Women and Science", které se uskutečnilo 7. 6. 2001 (mat. č. 150/5a) a žádá ředitele sekretariátu dr. Blažku, aby ji informoval o výsledku dalšího jednání k této problematice.

     b) Jednání o problémech VaV s MO

Usnesení:
 1. Rada souhlasí s návrhem MO (mat. č.150/5b) na snížení výdajů na obranný vývoj v roce 2001 o 76 295 tis. Kč, protože tyto výdaje by nebyly využity na podporu VaV.

     c) Jednání mpř. vlády dr. Rychetského s předs. GA ČR (21. 6. 2001)

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informace z jednání předsedy Rady s předsednictvem GA ČR. Další jednání předsednictva GA ČR s předsednictvem Rady se koná 2. 7. 2001 v 9,00 hod. v sekretariátu Rady. Příští jednání předsedů obou orgánů - Rady a GA ČR se uskuteční v září t.r.

     d) Jednání k NPO VaV (22. 6. 2001)

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informaci z jednání užší koordinační skupiny k přípravě Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje, které se konalo 22. 6. 2001.

     e) Jednání s panem J. Skalníkem, prvním sekretářem pro vědu a vzdělávání Českého velvyslanectví v USA

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informace o jednání ředitele sekretariátu Rady dr. Blažky s panem J. Skalníkem, prvním sekretářem pro vědu a vzdělávání Českého velvyslanectví v USA. Členové Rady se mohou na něho obrátit při případných jednáních v USA.
  Kontaktní adresa je:
  Jakub Skalník,
  First Secretary,
  Science and Education,
  Embassy of the Czech Republic,
  3900 Spring of Freedom St., N.W.,
  Washington, D. C. 20008,
  Tel.: 202.274.9125
  Fax: 202.244.2147
  e-mail:eco_washington@embassy.mzv.cz
  www.czech.cz/washington

6. Státní rozpočet VaV 2002

     a) Návrh státního rozpočtu VaV na rok 2002 (termín 20. 6. 2001)

Usnesení:
 1. Rada schvaluje předložení "Návrhu rozdělení výdajů na výzkum a vývoj v návrhu státního rozpočtu na rok 2002" vládě s tím, že bude
  1. upřesněn podíl % HDP výdajů na VaV podle aktuálního odhadu HDP na příští rok,
  2. do odst. 3 Předkládací zprávy vložena informace o tom, že MŠMT se při návazných jednáních zavázalo zvýšit výdaje na VaV na úroveň navrhovanou Radou,
  3. do odst. 4 do poslední odrážky doplněno na začátek věty slovo "další".
 2. Rada žádá svého předsedu, aby podle bodu 1. upravený "Návrh rozdělení výdajů na výzkum a vývoj v návrhu státního rozpočtu na rok 2002", který byl projednán se zainteresovanými resorty, předložil předsedovi vlády se žádostí o jeho zařazení na nejbližší schůzi vlády.

7. Hodnocení výzkumných záměrů

     a) Doporučení pro pracovní skupiny k hodnocení VZ

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí informace a schvaluje závěry uvedené v mat. č. 150/7 (s přílohou):
  1. V případech, kdy byly dva oborově se překrývající výzkumné záměry hodnoceny zřetelně rozdílně (např. vysoce kvalitní výzkumný záměr byl hodnocen přísněji než méně kvalitní výzkumný záměr obdobného změření), musí Rada požádat dotčené poskytovatele, aby na společném jednání výzkumné záměry s obdobným zaměřením znovu zhodnotili.
  2. Jestliže má být výsledkem výzkumného záměru konkrétní produkt nebo technologie, musí Rada výzkumný záměr vrátit a požadovat jeho přepracování s tím, že v opačném případě bude požadovat jeho ukončení do konce kalendářního roku.

     b) Informace o postupu prací

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí postup hodnocení výzkumných záměrů (mat. č. 150/7b).
 2. Rada schvaluje hodnocení výzkumných záměrů výzkumných organizací Ministerstva zdravotnictví.
 3. Rada ukládá sekretariátu Rady sdělit výsledek hodnocení Ministerstvu zdravotnictví.

8. Různé

     a) Pověření předsednictva

Usnesení:
 1. Rada pověřuje své předsednictvo vyřizováním neodkladných záležitostí spojených s úkoly Rady v termínu mezi 150. a 151. zasedáním Rady tj. od 27. června 2001 do 30. srpna 2001.

     b) Termíny zasedání Rady a předsednictva ve 2. polovině roku 2001 a další informace

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí termíny zasedání Rady a předsednictva Rady a informace o poskytování pohoštění uvedené v mat. č. 150/8b.

     c) Aktualizovaný adresář Rady

Usnesení:
 1. Rada bere na vědomí aktualizovaný adresář členů Rady - mat č. 150/8c.

     d) Problémy týkající se VaV v České televizi.

Usnesení:
 1. Rada žádá doc. Kukala, aby upravil návrh dopisu řediteli ČT, podle připomínek členů Rady a ukládá sekretáři, aby projednal způsob jeho zaslání řediteli ČT.

Sdílejte na: