I n f o r m a c e ze 156. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 14. prosince 2001 na Úřadu vlády

 


 


7. ledna 2002

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Akreditační komise MŠMT

     Rada po hlasování o jednotlivých návrzích členů Rady doporučuje MŠMT jmenovat do Akreditační komise na druhé funkční období prof. Dr. Tilmana Bergera a PhDr. Petra Kratochvíla, CSc. a nové členy - doc. Ing. Vlastimila Vodárka, CSc., prof. PhDr. Marii Vítkovou, CSc. aprof. MUDr. Michala Anděla, CSc.

Plán plnění úkolů vlády ve výzkumu a vývoji v I. pol. 2002

     Pro úkoly, které jsou zařazeny do plánu legislativních a nelegislativních prací vlády na 1. pololetí roku 2002 a jejichž předkladatelem bude buď Rada nebo MŠMT a druhý orgán se na nich bude vždy podílet (uvedeny byly podrobně v informacích z minulého 155. zasedání Rady) byl vypracován harmonogram plnění jednotlivých kroků, který Rada schválila. V současné době probíhají intensivní práce na návrhu postupu přípravy nové právní úpravy týkající se státních příspěvkových organizací zabývajících se výzkumem a vývojem, institucionálně podporovaných, na návrhu národního programu výzkumu České republiky a na přípravě prováděcích předpisů k novému zákonu o podpoře výzkumu a vývoje - nařízení vlády o informačním systému výzkumu a vývoje, nařízení vlády o účelové podpoře a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji a nařízení vlády o institucionální podpoře výzkumu a vývoje a o hodnocení výzkumných záměrů.

     Rada požádala MŠMT, aby v připravovaném nařízení vlády o institucionální podpoře výzkumu a vývoje a o hodnocení výzkumných záměrů bylo základem hodnocení meziresortními komisemi a aby hodnocení resortní komisí bylo výjimkou např. pro utajované skutečnosti. Dále Rada požádala, aby byla odpovídající pozornost věnována i hodnocení výsledků výzkumných záměrů.

     Zahájena byla také příprava analýzy vývoje a stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich porovnání se zahraničím, která je nezbytná pro vypracování nové národní politiky výzkumu a vývoje České republiky na období 2003 až 2008.

     Mezi nelegislativní práce Rady náleží mj. příprava státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2003. Rada již v lednu 2002 vypracuje pro vládu materiál tak, aby získala podklad, na jehož základě bude moci reálný návrh rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2003 připravovat.

     

Metodika ke statistice hodnocení výzkumných záměrů

     Byla připravena základní struktura metodiky ke statistice hodnocení výzkumných záměrů, která bude využita i k vypracování materiálu pro vládu o výsledcích hodnocení výzkumných záměrů výzkumných organizací.

Odborné komise Rady pro výzkum a vývoj

     Byl vypracován návrh mechanismu výběrů členů odborných komisí, které budou podle nového zákona o podpoře výzkumu a vývoje poradními orgány Rady pro výzkum a vývoj.

Informace o proběhlých jednáních

     Byla vypracována „Zpráva o činnosti Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj za rok 2001“. Vláda ji vzala na vědomí svým usnesením ze dne 10. prosince 2001 č. 1328, k návrhu na určení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj a členů orgánů Grantové agentury České republiky za rok 2001 spolu se „Zprávou o činnosti předsednictva Grantové agentury České republiky za rok 2001“ a „Zprávou o činnosti dozorčí rady Grantové agentury České republiky za rok 2001“.

     Prof. Potůček, 1. místopředseda Rady, se zúčastnil workshopu „Sciences and Humanities in the New Framework programme, Czech Republic.

     Dr. Mach se jako zástupce předsedy Rady zúčastnil konference o jaderné vědě, která byla uspořádána ESF.

Sdílejte na: