I n f o r m a c e ze 155. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 23. listopadu 2001 na Úřadu vlády

 

 


30. listopadu 2001

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Předpisy ve výzkumu a vývoji

     Ministerstvem financí byl 22. listopadu 2001 vydán „Postup při poskytování účelových prostředků na projekty VaV příjemcům a spolupříjemcům“, byl rozeslán všem ústředním orgánům a bude publikován ve Finančním zpravodaji.

Návrh specifických programů pro přípravu 6. RP EU a návrh stanoviska CREST

     Rada posoudila návrh specifických programů pro přípravu 6. RP EU a návrh stanoviska CREST a zaslala souhrn svých připomínek řediteli odboru pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji MŠMT.

Souhrn legislativních a nelegislativních prací Rady v roce 2002

     Byl sestaven souhrn legislativních a nelegislativních prací, u kterých bude Rada předkladatelem, nebo se na jejich vypracování bude podílet v roce 2002. Nejdůležitější jsou práce legislativní, které byly zařazeny do plánu práce vlády na 1. pololetí roku 2002. Jedná se o tři nařízení vlády k provedení nového zákona o podpoře výzkumu a vývoje (u dvou je gestorem MŠMT a Rada spolupracujícím orgánem, u jednoho je to obráceně). Termín pro jejich předložení vládě je stanoven na 1. dubna 2002.

     Mezi nelegislativní práce, které bude Rada předkládat vládě v roce 2002 nebo na nich bude spolupracovat náleží „Návrh postupu přípravy nové právní úpravy týkající se státních příspěvkových organizací zabývajících se výzkumem a vývojem, institucionálně podporovaných“, „Návrh Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje České republiky“, „Analýza vývoje a stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich porovnání se zahraničím a návrh postupu přípravy nové Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky na období 2003 až 2008“, „Koncepce informačního systému výzkumu a vývoje“, „Návrh rozdělení výdajů na výzkum a vývoj v návrhu státního rozpočtu na rok 2003“ a další.

Nový způsob řešení úkolů Rady

     Vzhledem ke stoupajícímu počtu úkolů Rady přijala Rada k řešení svých závažných úkolů s dlouhodobou účinností dvoustupňový způsob práce. Takové materiály budou s předstihem překládány jako náměty k diskusi a pro jejich náležité projednání budou uspořádána „monotematická“ zasedání Rady (případně výjezdní), se zúřadováním pouze nezbytných úkolů. Znamená to takto koncipovat za jeden kalendářní rok přibližně tři zasedání Rady. Sekretariát Rady také změní dosavadní zavedený program zasedání Rady i podklady tak, aby novému způsobu práce lépe vyhovovaly.

Grantový systém GA ČR 2002

     Na základě dohody mezi předsednictvem GA ČR a Rady požádal předseda GA ČR o připomínky k pracovnímu návrhu pravidel Grantového systému GA ČR 2002. Rada návrh pravidel posoudila a souhrn svých připomínek předala GA ČR. Velký časový předstih, se kterým byly pravidla Radě zaslána, umožní, aby proběhla další kola jejich posuzování.

Návrh na zřízení databáze informací o řízení VaV

     Rada projednávala návrh na zřízení databáze informací o řízení výzkumu a vývoje. Návrh na vytvoření databáze, ve které se shromáždí údaje o jednáních týkajících se řízení výzkumu a vývoje vyplývá z nedostatku informací o proběhlých jednáních na toto téma. Důsledkem je, že při jednáních nemají zástupci České republiky dostatečný přehled o tom, co kdy a kde bylo projednáno a dohodnuto. To je důležité zejména při jednáních se zahraničními partnery nebo při účasti na zahraničních konferencích nebo seminářích. Navrhovaná databáze by se měla stát součástí již provozovaného informačního systému. Sekretariátu Rady bylo uloženo, aby na příští 156. zasedání Rady připravil podrobnější návrh.

Sdílejte na: