I n f o r m a c e ze 154. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 2. listopadu 2001 na Úřadu vlády

 

 


12. listopadu 2001

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání:

Právní předpisy ve výzkumu a vývoji

      V projednávání vládního návrhu zákona o podpoře výzkumu a vývoje Poslaneckou sněmovnou došlo k výraznému pokroku. Návrh zákona byl PS projednán v 1. čtení 23. října 2001 jako bod č. 5 a usnesením PS č. 122 byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu, tzn. že byl umožněn jeho postup do 2. čtení. Mezi 1. a 2. čtením musí proběhnout lhůta 60 dní, takže 2. a 3. čtení proběhne pravděpodobně na schůzi PS v lednu 2002.

Státní rozpočet výzkumu a vývoje na rok 2002

     Rada musela konstatovat, že přesto, že vláda a předseda vlády byli informováni předsedou Rady o důsledcích nedostatků v návrhu státních výdajů na výzkum a vývoj v 1. návrhu státního rozpočtu na rok 2002 nedošlo ve 2. vládním návrhu SR 2002 k žádné změně v této oblasti.

Bioetická komise

     Člen Bioetické komise, poradního orgánu Rady prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR, požádal o uvolnění z funkce člena Bioetické komise vzhledem k velkému pracovnímu zatížení. V souladu s usnesením Rady z jejího 153. zasedání, podle kterého je nezbytné, aby ve složení Bioetické komise byl alespoň jeden právník, a v souladu se Statutem Bioetické komise, jmenoval předseda Rady dr. Rychetský na návrh Rady členem Bioetické komise za prof. Pačese JUDr. Miloše Tomsu, CSc., z Vrchního soudu v Praze.

Analýzy výzkumu a vývoje

     Rada zahájila přípravu aktualizace Národní politiky výzkumu a vývoje jejíž součástí musí být nové zpracování „Analýzy dosavadního vývoje a stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím“. Tato analýza bude aktualizovat údaje z předešlé „Analýzy“ z roku 1999 a řešit nové oblasti např. regionální aspekty výzkumu a vývoje a další. Rada považuje za nezbytné sledování postavení a úrovně aplikovaného výzkumu v ČR a proto, kromě analýz jejichž vypracování Rada schválila na minulém 153. zasedání, bylo navrženo vypracování další analýzy, která souvisí s přípravou nové národní politiku výzkumu a vývoje - „Analýzy změn postavení průmyslových výzkumných organizací po privatizaci“.

Jednání zástupců Rady a MO o obranném výzkumu a vývoji

     Jednání o obranném výzkumu a vývoji zástupců MO a Rady se uskutečnilo 17. října 2001. Podle závěrů z tohoto jednání MO m.j. přepracuje do 31. prosince 2001 koncepci výzkumu a vývoje svého resortu, předá v nejbližší možné době údaje o svých projektech VaV do CEP a bude spolupracovat s Radou při vypracování vnitřního předpisu MO v oblasti financování VaV.

Výjezdní zasedání GA ČR

      Tradiční výjezdní zasedání pořádané každoročně na podzim Grantovou agenturou ČR k projednání otázek souvisejících s činností GA ČR, kterého se zúčastňuje předsednictvo GA ČR, zástupci Kanceláře GA ČR, dozorčí Rady GA ČR a zástupci Rady, se letos konalo 19. října 2001 v Třešti. Zastupováním Rady na tomto zasedání byli podle závěrů ze 153. zasedání Rady pověřeni místopředseda Rady dr. Viklický a ředitel sekretariátu Rady dr. Blažka. Podle názoru dr. Viklického, který se zúčastnil výjezdního zasedání GA ČR i v minulém roce, je současné vedení GA ČR daleko přístupnější k řešení problémů ve spolupráci s Radou.

Výzkumná centra – jejich budoucnost

     Rada se začala zabývat budoucností Výzkumných center a požádala Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby do 31. března 2002 vypracovalo analytickou zprávu o zkušenostech z dosavadní činnosti center a o dosažených výsledcích vzhledem k původnímu zadání a to jak z hlediska zadavatelů, tak i nositelů a nástin budoucí institucionální podoby center tak, aby byla zajištěna kontinuita činnosti těch, která úspěšně ukončí řešení svých programů, a zároveň umožní průběžný vznik nových a ukončení činnosti méně úspěšných center.

Sdílejte na: