I n f o r m a c e ze 153. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 12. října 2001 na Úřadu vlády

 


 


22. října 2001

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání:

Právní předpisy ve výzkumu a vývoji

      Vláda svým usnesením ze dne 26. září 2001 č. 962 schválila změnu nařízení vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu.

     Projednávání vládního návrhu zákona o podpoře výzkumu a vývoje je na programu 39. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která byla zahájena 16. října 2001.

Státní rozpočet výzkumu a vývoje na rok 2002

     Rada konstatovala že v návrhu výdajů na výzkum a vývoj v jednotlivých resortech, přes sliby, které byly dány při projednávání návrhu rozpočtu VaV v květnu t.r., dochází pod vlivem krácení výdajů na VaV na rok 2002 o 2,5 mld. Kč k zastavování již řešených projektů a záměrů u Ministerstva obrany, Ministerstva dopravy a spojů a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a k podstatnému omezování u většiny ostatních resortů. Velmi těžce bude postižen zejména aplikovaný výzkum a vývoj a výzkum a vývoj na vysokých školách. Společně s krizí ve financování veřejných vysokých škol (jejich výukové činnosti) to vytváří nadále neudržitelnou situaci pro budoucnost celé České republiky. Rada tuto skutečnost považuje za velmi negativní s dlouhodobými následky nejen pro výzkum a vývoj v ČR, ale pro celou společnost. Začínají se tak naplňovat krizové prognózy pro tuto významnou oblast, na které Rada vládu, Poslaneckou sněmovnu i další zainteresované instituce opakovaně upozorňovala, a které vyplývají z dlouhodobého poklesu výdajů na výzkum a vývoj: r. 2000 - 0,64 % HDP, r. 2001 - 0,60 % HDP, r. 2002 - 0,55 % HDP, oproti vládou schválenému cíli – dosáhnout v r. 2002 0,7 % HDP. Rada požádala svého předsedu, aby toto její stanovisko uplatnil návazně na vývoj projednávání státního rozpočtu ČR na rok 2002.

Zasedání Bioetické komise

     7. zasedání Bioetické komise, poradního orgánu Rady, se konalo 26. září 2001. Jednání bylo zaměřeno na několik hlavních problémů, které je nutno řešit, zejména na skutečnost, že v ČR není legislativně ošetřeno nakládání s nevyužitými lidskými embryi a embryonálními kmenovými buňkami, dále na problematiku patentování biotechnologií a problematiku shromažďování, uchovávání a používání genetických dat. Kritizována byla absence výuky bioetiky v českých školách. Bioetická komise uložila svému předsedovi MUDr. Viklickému, aby o závěrech ze 7. zasedání Bioetické komise informoval Radu a požádal ji o další kroky k řešení těchto aktuálních problémů.

Struktura dat IS VaV

     Struktury dat pro CEP02, CEZ02, RIV02 a VES02 byly zveřejněny.

Hodnocení výzkumných záměrů na úrovni Rady

     Na úrovni Rady pokračovalo hodnocení výzkumných záměrů výzkumných organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Z výzkumných záměrů výzkumných organizací v působnosti Ministerstva obrany bylo ukončeno hodnocení výzkumných záměrů pracovní skupinou pro obor lékařských věd.

Analýzy výzkumu a vývoje

     K realizaci úkolů uložených usnesením vlády ze dne 12. září 2001 č. 900, o změně postupu přípravy návrhu zákona zabývajícího se veřejnými výzkumnými institucemi, bylo vypracováno zadání právní analýzy možných variant řešení problematiky veřejných výzkumných institucí.

     Rovněž bylo vypracováno zadání analýzy rozvoje informačního systému výzkumu a vývoje, která je přípravou na „Koncepci informačního systému výzkumu a vývoje“. Její zpracování je dáno zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

     Rada projednala přípravu dalších analýz - analýzy knihovnických služeb jako informačního zdroje pro výzkum a vývoj, analýzy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, analýzy stavu rozvoje podmínek pro náročné vědecké výpočty a zpracování vědeckých dat, analýzy technické a technologické úrovně hlavních odvětví výroby a služeb ČR, analýzy financování výzkumu a vývoje a analýzy pro přípravu legislativní úpravy humánní aplikace moderní genetiky a biotechnologie v České republice. Tyto analýzy již souvisejí s přípravou nové národní politiku výzkumu a vývoje, jejíž vypracování bude úkolem Rady ve střednědobém výhledu její činnosti.

Sdílejte na: