I n f o r m a c e ze 152. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 21. září 2001 na Úřadu vlády

 

 


1. října 2001

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání:

Právní předpisy ve výzkumu a vývoji

     Vláda 12. září 2001 přijala usnesení č. 900 o změně postupu přípravy návrhu zákona zabývajícího se veřejnými výzkumnými institucemi. Vláda souhlasila se zrušením legislativních úkolů a termínů k předložení návrhu věcného záměru zákona a návrhu zákona o veřejných výzkumných institucích a uložila MŠMT a Radě ve spolupráci s AV ČR do 31. března 2002 zpracovat právní analýzu možných variant řešení problematiky veřejných výzkumných institucí a zpracovat a předložit vládě návrh postupu přípravy nové právní úpravy týkající se státních příspěvkových organizací zabývajících se výzkumem a vývojem institucionálně podporovaných.

Státní rozpočet výzkumu a vývoje na rok 2002

     Rada vzala na vědomí informace o schválení vládního návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2002 a k výši prostředků na veřejné vysoké školy v tomto návrhu přijala následující usnesení:

  1. Rada bere se znepokojením na vědomí skutečnost, že ve vládou schváleném návrhu státního rozpočtu na rok 2002 nedošlo k potřebnému navýšení prostředků pro veřejné vysoké školy o cca 2 miliardy Kč, jež by odpovídalo počtu již přijatých studentů.
  2. Rada vyjadřuje přesvědčení, že toto navýšení, požadované reprezentací vysokých škol, je oprávněné a nezbytné pro udržení základní vzdělávací funkce vysokého školství. Bez těchto prostředků bude zároveň ohrožen i výzkum a vývoj na vysokých školách.
  3. Rada proto doporučuje všem odpovědným orgánům a institucím hledat a nalézt všechny v případě potřeby i mimořádné prostředky pro řešení této krizové situace.

     Rada rozeslala zainteresovaným resortům žádost o předání přehledu návrhů výdajů na VaV v roce 2002 vzhledem k tomu, že má zákonem uloženu řadu povinností, které navazují na návrh státního rozpočtu a bez požadovaných údajů by je nemohla plnit. Jedná se o výdaje na přecházející a nové programy, výzkumné záměry a ostatní aktivity ve VaV. Sekretariátu Rady bylo uloženo vypracovat pro příští 153. zasedání dne 12. října 2001 souhrnný přehled o navržených výdajích na VaV na rok 2002 v jednotlivých resortech.

     Rada také požádala MŠMT, aby do konce února 2002 předložilo Radě analýzu účinnosti prostředků vynaložených na spolupráci v rámci 5. RP EU. Nejedná se o rozbor návratnosti finančních prostředků, ale o posouzení s jakým efektem byly využity výsledky tohoto výzkumu pro ČR.

Úprava nařízení vlády č. 88/2001 Sb.

     Návrh změny nařízení vlády č. 88/2001, o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu, který vypracovala Rada, prošel úspěšně komisí LRV a vládou bude projednán na její schůzi 26. září 2001.

Struktura dat IS VaV

     Meziresortní porada svolaná k jednání o strukturách dat pro CEP02, CEZ02, RIV02 a VES02 se uskutečnila 5. září 2001. Jejím cílem bylo vypořádání výsledků připomínkového řízení k návrhu struktur dat pro rok 2002, informace o přípravě a předávání dat do IS VaV v roce 2002 a poskytování výstupů z IS VaV a informace o dalším postupu prací souvisejících se sběrem dat v roce 2002. Podle akceptovaných připomínek byly struktury dat IS VaV 2002 dopracovány a Rada je schválila.

Hodnocení výzkumných záměrů na úrovni Rady

     Rada svým hodnocením výzkumných záměrů výzkumných organizací v působnosti Ministerstva zdravotnictví přispěla k tomu, že MZ přijalo opatření ke zlepšení stavu zdravotnického výzkumu.

     Bylo ukončeno hodnocení výzkumných záměrů AV ČR. Dále bylo ukončeno hodnocení druhé části výzkumných záměrů MŠMT pracovními skupinami Rady pro lékařské, přírodní a zemědělské vědy a zbývá ještě dokončit hodnocení pracovními skupinami pro společenské a technické vědy. Sekretariát Rady požádal o doplnění podkladů k hodnocení výzkumných záměrů resortu Ministerstva kultury. K hodnocení jsou připraveny výzkumné záměry MO a to vojenských VŠ a vojenských technických ústavů.

Národní program orientovaného VaV

     Rada projednávala stav přípravy návrhu národního programu orientovaného výzkumu a vývoje. Práce na veřejné zakázce návrhu NPO VaV probíhá v souladu se zadáním. Radě ještě v tomto roce bude předložen materiál obsahující informace o dosažených výsledcích při přípravě NPO VaV a podrobný návrh dalšího postupu.

Sdílejte na: