I n f o r m a c e ze 151. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 31. srpna 2001 na Úřadu vlády

 6. září 2001

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání:

Nové právní předpisy ve výzkumu a vývoji

     Usnesením č. 1663 Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z 37. schůze dne 3. 7. 2001 byla obecná rozprava k vládnímu návrh zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů přerušena a projednávání odročeno. Další jednání se skupinou zainteresovaných poslanců budou pokračovat začátkem září 2001.

     Rada vyslovila souhlas s vyhodnocením připomínkového řízení ke společnému materiálu MŠMT a Rady - "Návrh na změnu postupu přípravy návrhu zákona o veřejných výzkumných institucích" a požádala ministra školství, mládeže a tělovýchovy a předsedu Rady, aby materiál předložili neprodleně k projednání vládě.

Státní rozpočet výzkumu a vývoje na rok 2002

     Vláda na své schůzi dne 25. července 2001 schválila svým usnesením č. 786 zpřesnění rozpočtového rámce rozpočtových kapitol pro sestavení návrhu státního rozpočtu na rok 2002 a uložila správcům kapitol státního rozpočtu zpracovat podle rozpočtových rámců návrh rozpočtu svých kapitol do 20. srpna 2001. Projednání materiálu, který předložila Rada - " Návrh rozdělení výdajů na výzkum a vývoj v návrhu státního rozpočtu na rok 2002", který vycházel z usnesení vlády č. 1144/2000 o podpoře VaV ve výši 0,7 % HDP a byl výsledkem jednání s jednotlivými resorty, vláda přerušila. V dopise, kterým ministr financí vyzval správce rozpočtových kapitol k sestavení návrhu rozpočtu je konstatováno, že stanovení výdajové struktury je plně v kompetenci správce kapitoly, a že ministerstvo financí očekává, že resorty vyčlení potřebné zdroje mezi jiným i na výzkum a vývoj. Ve snaze, aby nedošlo k narušení proporcí podpory výzkumu a vývoje při rozdílných postojích jednotlivých resortů a aby pokud možno ČR příliš nezaostávala při plnění svých závazků vůči EU byl vládě předložen materiál Rady - "Varianty návrhů rozdělení výdajů na výzkum a vývoj v návrhu státního rozpočtu na rok 2002". První úsporná varianta vychází v podstatě z rozdělení výdajů na VaV v roce 2001, ve druhé variantě jsou celkové prostředky na VaV ve výši 0,7% HDP (podle jeho aktuálního odhadu). Také projednávání tohoto návrhu vláda přerušila s tím, že výdaje na výzkum a vývoj budou projednány současně s návrhem státního rozpočtu na rok 2002.

Návrh na úpravu přílohy nařízení vlády č. 88/2001 Sb.

     Rada vyslovila souhlas s vyhodnocením připomínkového řízení k návrhu na změnu přílohy k nařízení vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu, a požádala svého předsedu místopředsedu vlády dr. Rychetského, aby návrh předložil k projednání vládě.

Struktura dat IS VaV

     Rada odsouhlasila aktuální verze návrhů struktur dat pro rok 2002 cep02s2, cez02s2, riv02s2 a ves02s2, upravené podle akceptovaných připomínek zainteresovaných subjektů. Meziresortní porada k těmto návrhům se uskutečnila 5. září 2001 v souladu s harmonogramem pro přípravu těchto dat.

Hodnocení výzkumných záměrů na úrovni Rady

     V současné době probíhá resp. je dokončováno hodnocení výzkumných záměrů výzkumných organizací v působnosti MŠMT a AV ČR. Aktuálně byly předloženy Radě k hodnocení výzkumné záměry MK a MO. Rada požádala MŠMT, aby po předložení posledního souboru výzkumných záměrů Radě k 30. 9. 2001 zpracovalo a Radě na jejím 153. zasedání předložilo souhrn výsledků hodnocení na úrovni resortu podle osnovy dohodnuté v pracovním pořádku.

Sdílejte na: