I n f o r m a c e ze 150. jubilejního zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 26. června 2001 v Lichtejnštenském paláci

 

 


16. července 2001

     Rada zasedala 26. června 2001 již po stopadesáté. První zasedání, tehdy Rady vlády ČR pro vědeckou činnost a vývoje technologií, se uskutečnilo 15. října 1992. Předseda Rady, místopředseda vlády a předseda Legislativní rady vlády JUDr. P. Rychetský ve svém úvodním zahajovacím proslovu ocenil velmi positivně práci Rady za uplynulé více jak osmileté období její činnosti.

     Závažné projednávané body a závěry ze zasedání:

Jednání s představiteli Akademie věd ČR

     Na 150. zasedání byla pozvána předsedkyně AV ČR doc. H. Illnerová spolu s ostatními členy nového předsednictva AV ČR. Diskuse členů Rady s představiteli AV ČR byla zaměřena zejména na novou vědní koncepci AV ČR, představu o budoucnosti AV ČR, současné problémy nejen AV ČR, ale celé oblasti výzkumu a vývoje, filosofii transferu výsledků výzkumu a vývoje do praxe, hodnocení ústavů AV ČR i hodnocení jejich výzkumných záměrů, problém nedostatku mladých pracovníků ve vědě, nové právní předpisy pro oblast výzkumu a vývoje apod. Představitelé AV ČR a členové Rady se dohodli, že se budou pravidelně navzájem informovat o řešených problémech prostřednictvím svých zástupců. Za Radu byl tímto zástupcem jmenován místopředseda Rady pro výzkum dr.Viklický. Do pracovní skupiny pro problematiku strategie spolupráce AV ČR s aplikovaným výzkumem Rada jmenovala prof. J. Purmenského.

Nové právní předpisy ve výzkumu a vývoji

     Vláda dne 13. června 2001 svým usnesením č. 572 schválila návrh zákona o výzkumu a vývoji a o změně některých souvisejících zákonů s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku Legislativní rady vlády. Vládní návrh tohoto zákona - zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů - byl zaslán k projednání do Poslanecké sněmovny Parlamentu.

     Rada projednávala stav přípravy zákona o veřejných výzkumných institucích. Přijala usnesení, že vzhledem k nedořešeným problémům spolu s MŠMT vypracuje a vládě předloží návrh změny postupu přípravy tohoto zákona.

Státní rozpočet výzkumu a vývoje na rok 2002

     Rada vypracovala "Návrh rozdělení výdajů na výzkum a vývoj v návrhu státního rozpočtu na rok 2002". Vycházela v něm z usnesení vlády č. 1144/2000 a proto navrhla, aby vláda schválila výdaje na VaV ve výši 0,7 % HDP - cca 15 mld. Kč. "Návrh" byl projednán se zainteresovanými resorty. Rada požádala svého předsedu dr. Rychetského, aby "Návrh" předložil předsedovi vlády se žádostí o zařazení na nejbližší schůzi vlády.

Návrh na úpravu přílohy nařízení vlády č. 88/2001 Sb.

     Na základě žádosti několika resortů Rada projednávala s MF otázku možnosti zahrnutí daně z přidané hodnoty do uznaných nákladů projektu u příjemců, kteří jsou plátci DPH. MF doporučilo vypracování návrhu novely přílohy nařízení vlády č. 88/2001 Sb., která by tento problém vyřešila. Návrh byl také projednán s odborem kompatibility (s právem ES) Úřadu vlády. Rada uložila sekretariátu Rady připravit návrh novely přílohy nařízení vlády č. 88/2001 Sb. a rozeslat jej do připomínkového řízení podle Legislativních pravidel vlády.

Struktura dat IS VaV

     V souladu s harmonogramem pro přípravu struktury dat IS VaV - informačního systému výzkumu a vývoje - pro rok 2002, který byl schválen na 149. zasedání Rady dne 5. 6. 2001, byly návrhy struktur dat CEP, CEZ, RIV a VES pro rok 2002 rozeslány elektronickou poštou zainteresovaným resortům s termínem k zaslání připomínek nejpozději do 9. července 2001. Připomínky budou vyhodnoceny do 15. srpna 2001 a meziresortní porada o struktuře dat IS VaV se uskuteční v září 2001.

Statuty Rady a Grantové agentury ČR a Jednací řád Rady

     Vláda na své schůzi dne 13. června 2001 schválila Statut Rady svým usnesením č. 589 a změnu Statutu Grantové agentury ČR usnesením č. 590. V souladu s novým Statutem Rady byl vypracován nový Jednací řád Rady, který nabyl účinnosti dne 26. června 2001. Obměna členů Bioetické komise - odborného a poradního orgánu Rady Předseda Rady dr. Rychetský, v souladu se statutem Bioetické komise Rady jmenoval na návrh Rady s účinností od 1. července 2001 dva nové členy Bioetické komise - Ing. Karla Bláhu, CSc. a RNDr. Alenu Blažkovou, CSc., místo MUDr. Marie Adámkové, CSc. a prof. JUDr. Jiřího Haderky, CSc., kteří byli ke stejnému datu odvolání, protože z pracovních resp. zdravotních důvodů nemohou nadále funkci člena Bioetické komise vykonávat.

Sdílejte na: