I n f o r m a c e ze 149. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 5. června 2001 na Úřadu vlády

 


 


11. června 2001

     Významné projednávané body a závěry ze zasedání:

Nové právní předpisy ve výzkumu a vývoji

     Legislativní rada vlády dne 1. 6. 2001 schválila návrh zákona o podpoře výzkumu a vývoje a doporučila vládě jeho schválení ve znění stanoviska LRV. Návrh zákona je zařazen k projednání vládou na její schůzi dne 13. 6. 2001.

     Dne 29. 5. 2001 se uskutečnila porada k přípravě zákona o veřejných výzkumných institucích. Vzhledem k tomu, že stále nejsou k disposici vyjádření zainteresovaných sektorů k nedostatkům dosavadní pro ně platné právní úpravy včetně návrhů žádoucích změn, požádala Rada AV ČR, AVO a resortní výzkumné ústavy o zaslání podkladů a po jejich zhodnocení MŠMT ve spolupráci se sekretariátem Rady připraví návrh dalšího postupu.

Státní rozpočet výzkumu a vývoj na rok 2002

     Ve dnech 22. 5. - 30. 5. 2001 se uskutečnila jednání se zástupci správců jednotlivých rozpočtových kapitol k přípravě státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2002. Projednávalo se zároveň jak budou resorty řešit otázku krácení prostředků v případě, že k němu dojde a také jejich koncepce VaV a věcné zaměření projektů. Rada požádá, aby nejpozději do 20. 6. 2001 oznámili správci rozpočtových kapitol Radě jaké výdaje na VaV na rok 2002 navrhli Ministerstvu financí k 15. 6. 2001. Na příštím 150. zasedání Rady dne 26. 6. 2001 bude Radě předložen návrh SR VaV na rok 2002 ke schválení s tím, že v případě značného snížení výdajů oproti prostředkům navržených resortem k 13. 4. 2001 proběhne ještě jednání.

Harmonogram přípravy struktury dat IS VaV a zahájení přípravy zavedení jednotného formátu XML v IS VaV

     Sekretariát Rady zahájil přípravu struktury dat IS VaV pro rok 2002 v předstihu již nyní, aby byl dostatek času pro zajištění všech navazujících prací. Podle nového způsobu práce Rady byl jmenován prof. Zlatuška zpravodajem pro tento úkol. Rada schválila harmonogram přípravy struktury dat IS VaV pro rok 2002 a uložila sekretariátu rozeslat návrh struktury dat a harmonogram do 15. 6. 2001 všem resortům uplatňujícím nárok na státní podporu VaV v roce 2002 k připomínkám.

     Sekretariát Rady rovněž zahájil práce na zavedení jednotného formátu XML v IS VaV. Rada schválila přechodné období, kdy bude podporován dbf formát současně se zavedeným XML formátem, po dobu 1 roku, tj. od 1. 1. 2002 do konce roku 2002.

Informace o proběhlých jednáních

     Návrh nového Statutu Rady a návrh změny Statutu GA ČR byly po vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení předloženy k projednání vládou. Jsou na programu schůze vlády dne 13. 6. 2001.

     Místopředseda Rady dr. Viklický se zúčastnil 2. Mezivládní Bioetické komise UNESCO, která se konala ve dnech 14. - 16. 5. 2001. Úkoly vyplývajícími ze závěrů této konference se bude zabývat Bioetická komise Rady.

     Po diskusi o otázkách projednávaných na Valném shromáždění AVO se Rada usnesla na ustavení své pracovní skupiny pro problematiku nepřímých nástrojů podpory výzkumu a vývoje ve složení ing. Janeček, ing. Holl, prof. Purmenský a doc. Chráska. Jejím prvním úkolem bude formulovat na základě dostupných podkladů návrh stanoviska Rady na potřebné legislativní aj. kroky.

     Z iniciativy Národní pracovní skupiny "Žena a věda" byl uspořádán 30. května 2001 Sociologickým ústavem AV ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Fakultou humanitních studií UK seminář "Ženy ve vědě". Zaměřen byl na teoretické a praktické aspekty problematiky žen ve světě, postavení žen v české vědě v 90. letech (sociologické poznatky o struktuře , podmínkách a perspektivách ve sféře vědy ), byla podána informace o ustavení Národní pracovní skupiny "Žena a věda", o podpoře žen ve vědě na úrovni Evropské unie a v přidružených zemích a o možnostech i uplatnění žen v 5. RP EU. Rada bude požádána, aby poskytla ze svých databází pro evropskou komisi "Women and Science" prostřednictvím "Steering Committee ČR - Ženy a věda" statistické údaje pro tuto oblast. Je nezbytné zajistit, aby nedošlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů.

Nový způsob práce Rady

     Rada se usnesla na novém způsobu své práce podle následujících zásad:

  1. Každý zásadní materiál bude mít předem ze členů Rady jmenovaného "zpravodaje".
  2. Návrh na výběr zásadních materiálů se zpravodajem předkládá Radě předsednictvo. U rozsáhlých materiálů může Rada jmenovat pracovní skupinu, kterou vede zpravodaj.
  3. Tyto materiály, připravené zpracovatelem (sekretariátem Rady, členem Rady, MŠMT, jiným resortem apod.) a posouzené předsednictvem Rady a zpravodajem, budou rozeslány členům Rady nejméně 10 dnů před zasedáním nebo podle předem dohodnutého harmonogramu; členové Rady do 3 dnů zašlou své připomínky určenému zpravodaji, aby mohl postupovat podle bodu 4.
  4. Povinností zpravodaje bude materiál posoudit, zpracovat připomínky k němu, připomínky projednat s jejich předkladateli a navrhnout předsednictvu konkrétní úpravy materiálu nebo alternativní řešení.
  5. Na zasedáních Rady se členové Rady budou vyjadřovat k dopracovanému materiálu a k nedořešeným rozporům.

Sdílejte na: