I n f o r m a c e ze 148. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 15. května 2001 na Úřadu vlády

 


 


21. května 2001

     Významné projednávané body a závěry ze zasedání:

     V úvodu přivítal 1. místopředseda Rady prof. Potůček nového předsedu Rady místopředsedu vlády a předsedu legislativní Rady vlády JUDr. Pavla Rychetského a uvedl jménem Rady, že je velmi rád, že se dr. Rychetský ujal funkce předsedy Rady právě v době, kdy Rada připravuje důležité legislativní normy. Dr. Rychetský za přivítání poděkoval a uvedl, že jeho rozhodování zda přijmout tuto funkci ještě ke svým stávajícím povinnostem nebylo jednoduché, ale oblast výzkumu a vývoje považuje za nesmírně důležitou a i přes své pracovní vytížení se bude snažit k práci Rady přispět co nejlépe a na spolupráci se členy Rady se těší.

Nové právní předpisy ve výzkumu a vývoji

     Dne 4. 5. 2001 byly dořešeny rozpory s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a návrh zákona o výzkumu a vývoji byl již 14. 5. projednán komisí pro správní právo LRV, kde byl obhájen. Jsou také již určeny termíny jednání v dalších komisích LRV. Dne 13. 6. 2001 by měl být návrh zákona o VaV projednán vládou a následně Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR na její schůzi, která začíná 26. 6. 2001. Intenzivně jsou nyní dopracovávány prováděcí předpisy k zákonu o VaV tj. 3 nařízení vlády, která budou předkládána současně se zákonem pro informaci Poslanecké sněmovně.

     Dne 11. 5. 2001 se uskutečnilo jednání zástupců hlavních zainteresovaných institucí - MŠMT, Rady, AV ČR a AVO k přípravě návrhu věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích, od něhož zejména organizace VaV - ústavy AV ČR, resortní výzkumné ústavy a nestátní výzkumné ústavy, očekávají řešení problémů daných nedostatky stávající právní úpravy, se kterými se potýkají. Klíčovým problémem je vznik nové právnické osoby jako jedna varianta řešení a jako druhá varianta úprava podmínek stávajících právnických osob. Další jednání zainteresovaných stran bylo dohodnuto na 29. 5. 2001.

Státní rozpočet výzkumu a vývoj na rok 2002

     Předseda Rady dr. Rychetský upozornil, že vláda se bude snažit, aby schodek státního rozpočtu na rok 2002 nepřekročil 10 mld. Kč. Rada připravuje rozdělení státních výdajů na VaV v souladu s usnesením vlády č. 1144/2000 ve výši 0,7 % HDP (cca 15 mld. Kč) a požádala nového ministra financí ing. Rusnoka o dodržení této úrovně. Rada se nicméně musí připravit i na variantu kdy budou státní výdaje na VaV ve výši roku 2001. V diskusi zazněly různé názory na principy, kterými by se Rada měla při krácení prostředků řídit. Nejjednodušší, ale nejméně spravedlivé by bylo krácení v poměru prostředků roku 2001. Rada musí přihlédnout k tomu, jak jednotlivé resorty splnily to k čemu se zavázaly. Projednávání návrhu státního rozpočtu na VaV na rok 2002 s představiteli jednotlivých resortů proběhne podle dohodnutého harmonogramu ve dnech 22. 5. - 30. 5. 2001.

Informace o proběhlých jednáních

     V Bruselu v budově Stálé mise ČR při EU se uskutečnila dne 24. 4. 2001 prezentace výzkumu a vývoje ČR, která byla pod názvem "Česká republika a rámcové programy výzkumu a vývoje, Evropská unie - zkušenosti a očekávání" uspořádána Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Akce byla přijata dobře a měla velkou účast.

Návrh na uspořádání jubilejního 150. zasedání Rady dne 26. 6. 2001

     Setkání Rady s novými představiteli AV ČR, novou předsekyní AV ČR doc. RNDr. H. Illnerovou, DrSc. a dalšími členy předsednictva Akademické rady AV se uskuteční 26. 6. 2001. Na tento den také připadá jubilejní 150. zasedání Rady a bude proto uspořádáno v Lichtenštejnském paláci.

Návrh na změnu termínů zasedání Rady ve 2. pololetí 2001

     Termíny zasedání Rady ve druhém pololetí roku 2001, které Rada schválila na svém 143. zasedání (tj. každé třetí úterý od 13. hod. počínaje 28. srpnem), kolidují s pracovním programem nového předsedy Rady dr. Rychetského. Předsednictvo Rady proto navrhuje pro 2. polovinu roku 2001, aby Rada zasedala v pátek od 9, 30 hod., protože pouze pátky jsou pro dr. Rychetského vhodné. V ostatní dny týdne má dr. Rychetský vzhledem ke svým funkcím jiné povinnosti (konají se schůze vlády, senátorské dny, zasedání Poslanecké sněmovny atd.).

Sdílejte na: