I n f o r m a c e ze 144. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 20. února 2001 na Úřadu vlády

 

 


23. února 2001

     Významné projednávané body a závěry ze zasedání:

Příprava zákona o výzkumu a vývoji

     Návrh věcného záměru zákona o výzkumu a vývoji a o změně některých souvisejících zákonů byl zařazen do programu schůze vlády dne 14. února 2001 a vláda jej schválila. Došlo ale oproti stanovisku předsedy Legislativní rady vlády ke změnám. Vláda explicitně určila ve svém usnesení č. 141/ 2001, aby v návrhu zákona o VaV bylo MŠMT ustanoveno správním orgánem odpovědným za výzkum a vývoj. Dále bylo změněno pořadí předkladatelů, na prvním místě je určena Rada vlády pro výzkum a vývoj, na druhém místě MŠMT. Spolu s návrhem paragrafovaného znění tohoto zákona jsou k němu připravovány návrhy tří prováděcích předpisů - "Nařízení vlády o pravidlech účelové podpory výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů", "Nařízení vlády o pravidlech institucionální podpory výzkumu a vývoje" a "Nařízení vlády o poskytování informací o výzkumu a vývoji podporovaném z veřejných zdrojů".

Návrh nařízení vlády o podmínkách účelového financování VaV"

     "Nařízení vlády o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu" schválené usnesením vlády č. 87 ze dne 31. ledna 2001 vyjde pod č. 88/2001 Sb. do 28. února 2001. Do tří měsíců po nabytí jeho účinnosti musí Rada a GA ČR předložit vládě návrhy novel svých statutů a AV ČR novelu svých stanov.

Příprava zákona o veřejných výzkumných institucích (VVI) a novely zákona o AV ČR

     Byla vypracována již sedmá 7. pracovní verze návrhu věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích. Pro informaci bude zaslána zainteresovaným resortům, Svazu průmyslu a dopravy a AVO. Zároveň budou tyto orgány a instituce požádány, aby zaslaly Radě v termínu do 23. 3. 2001 předběžný návrh příspěvkových organizací v jejich působnosti, kterých by se navrhovaná transformace na veřejné výzkumné instituce týkala.

Návrh rozdělení výdajů na výzkum a vývoj v roce 2002

     Rada projednávala postup přípravy návrhu rozpočtu na VaV na rok 2002 s předsedou Rady, ministrem financí doc. Mertlíkem. V letošním roce dojde ke změně. V 1. etapě budou resortům stanoveny závazné rozpočtové limity na výzkum a vývoj a ve 2. etapě se bude jednat o tom, na podporu kterých výzkumných aktivit (programy, záměry, projekty) budou prostředky využity. Rada vypracovala návrh na rozdělení účelových a institucionálních prostředků na podporu na výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu v roce 2002. Správcům rozpočtových kapitol bude spolu s dalšími podklady rozeslán pokyn pro přípravu státního rozpočtu na VaV v r. 2002.

Grantový systém GA ČR 2001

     GA ČR přijala převážnou většinu připomínek Rady k návrhu "Grantového systému GA ČR 2001" a návrh přepracovala. Rada přepracovaný "Grantový systém GA ČR 2001" schválila. Rada upozorní GA ČR, aby pro příští rok zavedla pro předávání údajů obecně akceptovatelné datové rozhraní, které bude v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Vyhledávání duplicit v projektech výzkumu a vývoje

     Rada řeší s GA ČR problém duplicitního financování výzkumných aktivit (projekty, záměry). Je nezbytné vzít v úvahu, že u projektu navazujícího na již ukončený projekt mohou nastat dva případy:

  1. Název a anotace projektu skutečně přesně popisují co je v daném projektu řešeno. V tomto případě, pokud jsou název a anotace u více projektů stejné, se jedná o duplicitu.
  2. Název a anotace projektu neodpovídají předmětu řešení. V tomto případě se jedná o tzv. formální duplicitu a povinností poskytovatele je projednat s příjemcem jejich úpravu tak, aby odpovídaly skutečnosti.

     Kancelář GA ČR zkontroluje grantové projekty, u kterých má Rada podezření na duplicitu.

     Výše uvedených chyb u pokračujících projektů se dopouštějí i jiné resorty.

Sdílejte na: