I n f o r m a c e ze 142. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 9. ledna 2001 na Úřadu vlády

 


 


15. ledna 2001

     Významné projednávané body a závěry ze zasedání:

Cena předsedy Rady vlády ČR za popularizaci výzkumu a vývoje v hromadných sdělovacích prostředcích

     Nový zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, nedovoluje, aby z prostředků státního rozpočtu byly dotovány ceny jako je v případě Rady "Cena za popularizaci výzkumu a vývoje v hromadných sdělovacích prostředcích", kterou každoročně Rada udělovala od roku 1995 a s níž je podle statutu této "Ceny" spojena peněžitá odměna ve výši 35 tis. Kč. Aby mohla být i nadále "Cena" doprovázena finanční odměnou je k tomu nezbytné zákonné zmocnění. Ustanovení, které by to umožnilo, bude zapracováno do návrhu zákona o výzkumu a vývoji. Rada rozhodla, že nebude "Cenu" v roce 2001 za rok 2000 vyhlašovat.

Příprava zákonů o výzkumu a vývoji a nařízení vlády o účelovém financování výzkumu a vývoje

     "Návrh věcného záměru zákona o VaV" a "Návrh nařízení vlády o účelovém financování VaV" byly předloženy vládě a Legislativní radě vlády. Materiály budou obhajovány v komisích Legislativní rady společně zástupci Rady a MŠMT. Jednání již probíhají. Započala příprava pracovního znění návrhu věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích (VVI), po něm resp. téměř současně se bude vypracovávat pracovní paragrafované znění zákona o VaV a pracovní znění prováděcích předpisů tj. 3 nařízení vlády. Předseda Rady doc. Mertlík doporučil, aby byly termíny pro přípravu zákona o veřejných výzkumných institucích (a novela zákona o AV ČR) zkráceny. Byl vypracován harmonogram legislativních prací ve VaV v roce 2001. Rada prostřednictvím náměstka MŠMT doc. Průši požádala ministra školství mgr. E. Zemana o zkrácení termínů pro přípravu zákona o veřejných výzkumných institucích (a novely zákona o AV ČR) tak, aby návrh zákona mohl být vládou předložen Poslanecké sněmovně do konce listopadu 2001.

Termíny přípravy státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2002

     Výše státních výdajů na VaV v roce 2002 by měla dosáhnout 0,7 % HDP, což bude představovat podle odhadu cca 15 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že nebudou k disposici priority ("Národní program orientovaného VaV" bude vládě předložen v dubnu 2002) bude na Radě, aby s využitím principů Národní politiky VaV ČR návrh SR VaV 2002 sestavila. Při přípravě státního rozpočtu na VaV na rok 2002 bude kladen velký důraz na konkrétní dosažené výsledky, aby bylo možno obhájit nárůst prostředků ke kterému se vláda pro rok 2002 zavázala svým usnesením. Rada schválila termíny přípravy návrhu rozpočtu VaV na rok 2002 a souvisejících prací v roce 2001 a uložila předsednictvu, svým členům a sekretariátu zajištění uvedených prací ve stanovených termínech. Předsednictvu a sekretariátu Rada uložila vypracovat pro příští 143. zasedání návrh principů pro přípravu návrhu SR na VaV na rok 2002.

Problematika utajovaných skutečností - IS VaV 2001 (CEZ, CEP, RIV)

     Na základě konsultace s BIS o údajích ve strukturách CEP01, CEZ01 a RIV01, jejichž obsah může být utajovanou skutečností podle zákona 148/1998 Sb., byl vypracován pracovníky sekretariátu Rady "Návrh na vyplnění záznamů o projektech s kódem důvěrnosti "U" dodávaných do CEP, CEZ a RIV ve zveřejnitelné formě. Do příslušných dokumentů budou doplněny pokyny k vyplnění záznamů s kódem důvěrnosti "U" a budou provedeny úpravy příslušných kontrolních programů. Aktuální verze výše uvedených dokumentů a kontrolních programů budou zveřejněny na stránce "www.vyzkum.cz" nejpozději do konce ledna 2001.

Hodnocení výzkumných záměrů na úrovni Rady

     Dosud ani část svých výzkumných záměrů Radě k hodnocení na její úrovni nepředložily resorty s více jak deseti organizacemi (MŠMT, MZ a AV ČR ), ač jim "Pravidla pro hodnocení výzkumných záměrů" ukládají rozvrhnout hodnocení na úrovni poskytovatele v období 3 let tj. provádět ho průběžně od roku 1999. Rada uložila předsednictvu a sekretariátu předložit jí na příštím 143. zasedání dne 30. ledna 2001 návrh jak tento problém řešit vzhledem k přípravě SR VaV 2002.

Výsledky vyhledávání duplicit v projektech a záměrech VaV

     Do konce roku 2000 zkontrolovaly podklady pro vyhledávání duplicit pracovní skupiny Rady pro lékařské, přírodní a technické vědy. Bylo zjištěno podezření na dvě duplicity. Sekretariátu Rady bylo uloženo podle návrhu pracovní skupiny pro přírodní vědy požádat o prověření výše uvedených duplicit a o opravu formálních chyb v evidenci. Pracovním skupinám společenských věd a zemědělských věd bylo Radou uloženo posoudit podklady pro vyhledávání duplicit tak, aby výsledky mohly být projednány na příštím 143. zasedání Rady 30. 1. 2001.

Sdílejte na: