I n f o r m a c e ze 141. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 12. prosince 2000 na Úřadu vlády ČR

 

 


21. prosince 2000

     Významné projednávané body a závěry ze zasedání:

Postup přípravy zákona o výzkumu a vývoji

     Rada schválila závěry z jednání Rady a MŠMT, které se konalo 22. listopadu 2000:

  • MŠMT bude průběžně plnit všechny úkoly vyplývající z odpovědnosti za VaV s výjimkou těch, které explicitně zajišťuje Rada podle zákona č. 300/1992 Sb.
  • Úkoly, které převezme MŠMT podle nového zákona o VaV od Rady, začne MŠMT plnit podle přechodných opatření postupně po nabytí účinnosti zákona (rozpočet VaV a databáze VaV bude muset Rada zajišťovat po dobu než budou dořešeny problémy s utajovanými skutečnostmi).

     Zástupci Rady, MŠMT a NBÚ jednali o podmínkách, které je třeba zajistit, aby příslušné odbory MŠMT mohly pracovat s údaji obsahujícími utajované skutečnosti. Reálné datum pro ukončení celého procesu  je konec roku 2004. Doba mezitím musí být ošetřena v přechodných opatřeních.

     Rada vyslovila souhlas se zněním  návrhu věcného záměru zákona o VaV a jeho předložením k projednání vládě s tím že přechodná opatření ponechají do 31. 12. 2004 odpovědnost za návrh státního rozpočtu na VaV a za IS VaV na Radě. Rada uložila předsednictvu a sekretariátu Rady připravit jednání s Úřadem vlády o zajištění přechodného období.

     Rada upozornila, že trvání přechodného období je založeno na tom, že MŠMT v první čtvrtině roku 2001 podnikne konkrétní kroky k zajištění problematiky utajovaných skutečností.

     Rada uložila předsednictvu, aby o návrhu věcného záměru zákona o VaV a zejména o navrhovaných opatřeních s ním souvisejících, před předložením vládě a Legislativní radě vlády (do 31. prosince 2000) informovalo vedení Úřadu vlády.

Návrh nařízení vlády o účelovém financování VaV  (souhrn výsledků připomínkového řízení)

     Řada resortů naprosto nerespektovala termín k zaslání připomínek k „Návrhu nařízení vlády o účelovém financování VaV“. Sekretariát Rady musel vynaložit značné úsilí, aby před zasedáním tj. do 12. 12. 2000 (termín byl 8. 12.) získal připomínky od klíčových resortů, jako např. od MŠMT a dalších.

     Řada připomínek byla akceptována, mezi ně náleží zejména připomínky Úřadu pro veřejné informační systémy a Odboru kompatibility s právem ES. Odmítnuty musely být takové připomínky, které jsou v rozporu se zákonem. Některé připomínky vypovídaly o nepochopení dokumentu nebo neznalosti souvisejících právních předpisů. S několika resorty např. s MPO bude nutno připomínky projednat.

Hodnocení výzkumných záměrů na úrovni Rady

     Pracovními skupinami Rady byly hodnoceny výzkumné záměry MK, MV a MZV. Některé záměry musely být poskytovatelům pro formální nedostatky vráceny s žádostí o doplnění, u některých se Rada ztotožnila se stanoviskem poskytovatele, který doporučil záměry neřešit, u několika výzkumných záměrů Rada s hodnocením provedeným poskytovatelem nesouhlasila. Rada schválila výsledky hodnocení výzkumných záměrů pracovními skupinami Rady a uložila předsednictvu a sekretariátu informovat o výsledcích hodnocení jednotlivých záměrů příslušné resorty.

Výdaje na výzkum a vývoj návrhu SR na rok 2001

     Při schvalování státního rozpočtu na rok 2001 v Poslanecké sněmovně nedošlo již u výdajů na výzkum a vývoj k žádným dalším změnám oproti návrhu vlády. Výdaje na výzkum a vývoj oproti minulému roku v % HDP poklesly, zejména MPO se tak ocitlo ve velmi špatné situaci v případě podpory projektů aplikovaného výzkumu.

Jmenování člena předsednictva GA ČR pro obor zemědělských věd

     Vláda svým usnesením č. 1232/2000 ze dne 4. prosince 2000 jmenovala s účinností od 7. ledna 2001 členem předsednictva Grantové agentury ČR pana Ing. Františka Vaníčka, CSc.

„Ročenka Rady“

     Byla vydána anglická verze „Ročenky Rady“ - informační příručka „Research and Development Council of the Government of the Czech Republic“.

Sdílejte na: