I n f o r m a c e ze 140. zasedani Rady vlady Ceske republiky pro vyzkum a vyvoj, ktere se konalo dne 21. listopadu 2000 v Rezi

 

 


30. listopadu 2000

     Vyznamne projednavane body a zavery ze zasedani:

Kontrola zapisu a ukolu

     Nam. MSMT doc. Prusa, ktery se osobne nemohl 140. zasedani Rady zucastnit, pisemne zaslal pripominku k zapisu z minuleho 139. zasedani Rady. Nesouhlasil se znenim zaveru 3 bodu 1 – „Jednani s ministrem E. Zemanem o priprave zakona o vyzkumu a vyvoji a souvisejicich predpisu”. Rada po diskusi pripustila nasledujici upravu:
Zaver c. 3. bodu 1 v zapisu ze 139. zasedani Rady konaneho dne. 31. rijna 2000 zni:
          „Ministr skolstvi, mladeze a telovychovy Mgr. E. Zeman uvedl, ze MSMT je pripraveno, v souladu s platnym „kompetencnim“ zakonem, prubezne zabezpecovat vsechny pozadavky vyplyvajici z navrzenych funkci pro ustredni spravni urad odpovedny za vyzkum a vyvoj podle navrhu vecneho zameru zakona o vyzkumu a vyvoji.“
 

„Rocenka Rady“

     Byla vydana „Rocenka Rady“ -  informacni prirucka „Rada vlady Ceske republiky pro vyzkum a vyvoj“ v ceske verzi. Anglicka verze se pripravuje.
 

Postup pripravy zakona o VaV

     Rada projednavala problemy spojene s praci s utajovanymi skutecnostmi, vzhledem k tomu, ze nyni (k 30.9.2000 resp. 31.12.2000) konci platnost vyjimek, povolenych zakonem c. 148/1998. MSMT se dosud na rozdil od Rady nezabyvalo vyzkumem a vyvojem, ktery je predmetem utajovanych skutecnosti. Je nezbytne, aby MSMT zajistilo splneni pozadavku vyplyvajicich z prace s utajovanymi skutecnostmi, ma-li zajistovat, jak mu uklada „kompetecni“ zakon, funkce ustredniho spravniho uradu pro VaV. Podle vyjadreni NBU je to proces trvajici cca 2 – 3 roky od predlozeni podkladu MSMT. Rada predpoklada, ze zastupci MSMT urychlene projednaji se zastupci NBU dusledky vyplyvajici ze zakona c. 148/1998 Sb., o utajovanych skutecnostech, pro resort MSMT v kontextu s navrhovanymi prechodnymi opatrenimi zakona o VaV a navazujicich kroku, ktere Rada schvalila. Navrh prechodnych opatreni zakona o VaV, upraveny podle vysledku jednani s NBU bude zpracovateli promitnut do navrhu vecneho zameru zakona o VaV.
 

Jmenovani clena predsednictva GA CR pro obor zemedelskych ved

     Navrh Rady na jmenovani clena predsednictva GA CR pro obor zemedelskych ved byl rozeslan 6.11. 2000 do meziresortniho pripominkoveho rizeni. Vetsina ucastniku pripominkoveho rizeni se ztotoznila s navrhem Rady, aby nejvhodnejsiho kandidata vybrala vlada. Pet resortu doporucilo tri ruzne kandidaty.Navrzeni kandidati byli v materialu predkladanem vlade serazeni podle poctu splnenych kriterii danych statutem GA CR, pri stejnem poctu splnenych kriterii byli uvedeni podle abecedniho poradi a rozhodnuti o jmenovani nejvhodnejsiho kandidata vzhledem k vyse uvedenym skutecnostem je ponechano vlade.
 

Vydaje na vyzkum a vyvoj  navrhu SR na rok 2001

     Vlada projednala material predlozeny Radou „Vydaje na vyzkum a vyvoj v navrhu statniho rozpoctu na rok 2001“ a svym usnesenim c. 1144 ze dne 15. listopadu 2000, bodem I. vzala na vedomi informace o urovni podpory VaV v navrhu SR na rok 2001 a bodem II. ulozila mistopredsedovi vlady a ministru financi, aby pri zpracovani navrhu SR  VaV zajistil vydaje na VaV ve vysi 0,7 %HDP.
 

Narodni program orientovaneho vyzkumu a vyvoje

     V Lidovych novinach vysel 18. 11. 2000 clanek „Stane se CR velmoci ve vyzkumu? Rozhoduje se o tom prave ted“ (mat. c. 140/11c). Tyka se prevazne pripravy narodniho orientovaneho VaV. V diskusi clenove Rady zejmena zduraznili, ze by nebylo spravne, aby do urcovani priorit statu zasahovaly zahranicni subjekty, v zadne zemi se tak nedeje, pomoc ze zahranici by mohla byt prijata pro metodologii urcovani priorit. Orientovany vyzkum musi navazovat na obory jiz zde existujici a rozvinute.

Odpoledni program vyjezdniho zasedani byl zahajen velice peclive zorganizovanou exkursi do UJV a UJF.
     Setkani s pozvanymi predstaviteli VaV a verejne spravy zahajil prof. Potucek. Diskusi dale ridil dr. Mach. Vystoupili v ni s informacemi o svych ustavech reditel UJF AV CR ing. J. Dobes, generalni reditel Ustavu jaderneho vyzkumu Rez, a.s. ing. F. Pazdera, reditel Czech Holography ing. T. Tethal, reditel Ustavu anorganicke chemie AV CR prof. L. Nemec, zastupce reditele Vyzkumneho ustavu vcelarskeho D. Titera, predstavitel Vyvojove laboratore FEL CVUT ing. T. Klir a reditel Inovacniho technologickeho centra – VUK a.s., ing. P. Romaniak. Uvedli uspechy i problemy svych instituci.

Sdílejte na: