I n f o r m a c e ze 136. zasedani Rady vlady Ceske republiky pro vyzkum a vyvoj, ktere se konalo dne 29. srpna 2000 na Uradu vlady CR

 


 


30. srpna 2000

     Vyznamne projednavane body a zavery ze zasedani:

Uprava navrhu statniho rozpoctu na vyzkum a vyvoj na rok 2001

     Rada byla informovana o postupu pripravy navrhu statniho rozpoctu na vyzkum a vyvoj na rok 2001. Radou sestaveny "Navrh na rozdeleni institucionalnich a ucelovych prostredku na podporu vyzkumu a vyvoje ve statnim rozpoctu Ceske republiky na rok 2001", ktery byl predlozen pro informaci clenu vlady na jeji schuzi dne 12. cervence 2000, vychazel ze zavazku vlady o vysi prostredku na vyzkum a vyvoj (0,65 % HDP), ze skutecnosti, ze vlada stanovila vzdelavani a vyzkum a vyvoj jako jednu z hlavnich priorit a byl podlozen detailnimi jednanimi s jednotlivymi resorty. Rada proto nesouhlasi s navrhem MF, ve kterem resorty samy vyraznym zpusobem a bez vecneho posouzeni Radou krati prostredky na vyzkum a vyvoj na 0,61 % HDP a zaroven se tim vyrazne narusuje po narocnych jednanich dohodnuta proporcionalita zdroju urcenych pro vyzkum a vyvoj v ruznych resortech. Je tim ohrozen vyzkum a vyvoj jako priorita vlady, efektivnost vyuziti vynakladanych prostredku a samozrejme i vysledky, ktere by mely v budoucnu vzniknout.

Obmena clenu Rady

     Vlada svym usnesenim c. 768 ze dne 26. cervence 2000 jmenovala s ucinnosti od 19. zari 2000 ctyri nove cleny Rady vlady CR pro vyzkum a vyvoj: prof. JUDr. Jana Dedice, Ing. Milana Holla, CSc., Ing. Rostislava Macha, DrSc. a MUDr. Vladimira Viklickeho, CSc. Obmena clenu predsednictva Grantove agentury Ceske republiky Na zaklade predlozenych navrhu kandidatu Rada odsouhlasila "Navrh na jmenovani predsedy a clenu predsednictva Grantove agentury CR" a pozadala sveho predsedu, mistopredsedu vlady a ministra financi doc. Ing. Pavla Mertlika, CSc. o rozeslani tohoto materialu do meziresortniho pripominkoveho rizeni s terminem pro zaslani pripominek do 14. zari 2000.

Priprava noveho zakona o vyzkumu a vyvoji

     Ve dnech 23. a 28. srpna 2000 se uskutecnila dalsi jednani vykonne a ridici skupiny pro pripravu noveho zakona o vyzkumu a vyvoji. Verejna diskuse k vecnemu zameru tohoto zakona, uzavrena 15. srpna 2000, byla zpracovana a vysledky byly vyuzity pro dopracovani "Navrhu vecneho zameru zakona o vyzkumu a vyvoji". Tento material byl Radou jako jednim z predkladatelu odsouhlasen a po projednani na Ministerstvu skolstvi, mladeze a telovychovy (druhy predkladatel) bude rozeslan do meziresortniho pripominkoveho rizeni.

     Rada vyslovila podekovani vsem, kteri se ucastnili verejne diskuse k pracovnimu navrhu vecneho zameru noveho zakona o vyzkumu a vyvoji. Souhrn vysledku teto diskuse bude neprodlene zverejnen na strance statni spravy vyzkumu a vyvoje CR "www.vyzkum.cz".

Hodnoceni vyzkumnych zameru a vysledku organizaci v roce 2001

     V souladu s usnesenim vlady c. 281/1998 o Pravidlech hodnoceni vyzkumnych zameru a vysledku organizaci pro poskytovani institucionalni podpory vyzkumu a vyvoje bylo ukolem resortu (poskytovatelu), podporujicich vice jak deset organizaci, rozvrhnout prvni cyklus hodnoceni jejich vyzkumnych zameru tak, aby probehl behem tri let, tj. v letech 1999 az 2001. Rada schvalila postup pro hodnoceni techto zameru na urovni Rady v roce 2001. Na jeho zaklade Rada pozada Ministerstvo kultury, Ministerstvo skolstvi, mladeze a telovychovy, Ministerstvo zdravotnictvi a Akademii ved CR, aby ji predlozily do 31. 12. 2000 vyzkumne zamery organizaci v jejich pusobnosti, ktere byly zhodnoceny v letech 1999 a 2000 a do 30. 6. 2001 zamery, ktere budou hodnoceny v roce 2001.

Problematika klonovani lidskych embryi

     V souvislosti s tim, ze britska vlada vyslovila souhlas s klonovanim lidskych embryi jako zdroje kmenovych bunek pro lekarsky vyzkum, probudil se v ceske verejnosti o tuto problematiku velky zajem, zejmena o jeji eticky aspekt. Rada pozadala svuj poradni organ - Bioetickou komisi o stanovisko k teto otazce. Zasedani komise bude svolano v nejblizsich dnech.

Sdílejte na: