I n f o r m a c e ze 135. zasedani Rady vlady Ceske republiky pro vyzkum a vyvoj, ktere se konalo dne 27. cervna 2000 na Uradu vlady CR

 

 


29. cervna 2000

     Vyznamne projednavane body a zavery ze zasedani:

Zrizeni stranky “www.vyzkum.cz”

     Byla otevrena stranka statni spravy vyzkumu a vyvoje CR s adresou “www.vyzkum.cz”. Jejim prostrednictvim bude Rada vlady CR pro vyzkum a vyvoj a Ministerstvo skolstvi, mladeze a telovychovy (odbor politiky vyzkumu a jeji realizace) poskytovat prehledne aktualni informace statni spravy o vyzkumu a vyvoji v Ceske republice Stranka byla zrizena z iniciativy Rady a MSMT proto, aby pro vsechny zajemce o problematiku statem podporovaneho vyzkumu a vyvoje byly informace primo a rychle dostupne a aby se tak v souladu s Narodni politikou vyzkumu a vyvoje CR zlepsovala komunikace mezi vedeckou obci a statni spravou. Tato stranka je k disposici i dalsim ustrednim organum statni spravy s pusobnosti ve vyzkumu a vyvoji pro uverejneni odkazu na jejich vlastni WEB servery.

     Zakladni a aktualni informace o cinnosti Rady vlady CR pro vyzkum a vyvoj budou nadale zverejnovany na domovske strance Rady “www.vlada.cz”, ktera je umistena na WEB serveru Uradu vlady CR.

Obmena clenu Rady

     Podle pokynu predsedy Rady, mistopredsedy vlady pro hospodarskou politiku a ministra financi doc. P. Mertlika, CSc., byl vypracovan a do meziresortniho pripominkoveho rizeni rozeslan navrh na jmenovani ctyr novych clenu Rady (ctyrem stavajicim clenum Rady skonci druhe funkcni obdobi 18. zari 2000). Po zpracovani vysledku pripominkoveho rizeni bude navrh predlozen vlade.

Priprava navrhu statniho rozpoctu na vyzkum a vyvoj na rok 2001

     Rada odsouhlasila vypracovany “Navrh na rozdeleni institucionalnich a ucelovych prostredku na podporu vyzkumu a vyvoje ve statnim rozpoctu Ceske republiky na rok 2001”. Material byl predlozen pro informaci clenu vlady.

Priprava noveho zakona o vyzkumu a vyvoji

     Probehla dalsi jednani vykonne i ridici skupiny pro pripravu noveho zakona o vyzkumu a vyvoji. V souladu se schvalenym harmonogramem bude dne 17. cervence 2000, na nove otevrene strance “www.vyzkum.cz”, zverejnen pracovni navrh vecneho zameru noveho zakona o vyzkumu a vyvoji pro verejnou diskusi. Vzhledem k terminum pripravy zakona, ktere stanovila vlada (terminy souviseji s negociacnim procesem EU), je uzaverka pripominek verejne diskuse jiz 15. srpna 2000.

Sdílejte na: