I n f o r m a c e ze 134. zasedani Rady vlady Ceske republiky pro vyzkum a vyvoj, ktere se konalo dne 6. cervna 2000 na Uradu vlady CR

 

 


9. cervna 2000

     Vyznamne projednavane body a zavery ze zasedani:

Cena za popularizaci vyzkumu a vyvoje v hromadnych sdelovacich prostredcich

     Cenu predsedy Rady vlady Ceske republiky pro vyzkum a vyvoj, mistopredsedy vlady pro hospodarskou politiku a ministra financi doc. Ing. Pavla Mertlika, CSc., za popularizaci vyzkumu a vyvoje v hromadnych sdelovacich prostredcich za rok 1999, predal redaktorum Lidovych novin Josefu Matyasovi a Martinu Uhlirovi 1. mistopredseda Rady prof. Potucek. Jmenem predsedy i cele Rady jim podekoval za praci vykonanou pro propagaci vyzkumu a vyvoje prostrednictvim jejich novin. Soucasne se tato “Cena” vypisuje pro rok 2000. V souladu se statutem “Ceny” muze byt udelena kazdemu zurnalistovi uverejnujicimu v kteremkoli ceskem hromadnem sdelovacim prostredku informace z oblasti vyzkumu a vyvoje. Navrhy na kandidaty za rok 2000 se budou prijimat do 31. brezna 2001 v sekretariatu Rady vlady CR pro vyzkum a vyvoj, Urad vlady CR.

Obmena clenu Rady

     Celkem (v prodlouzenem terminu do 31. kvetna 2000) byly Rade doruceny navrhy na 27 kandidatu na clenstvi v Rade. Lze konstatovat, ze v rade pripadu navrhovatele nevenovali pozornost podminkam uvedenym ve vyzve. V souladu se statutem Rady jmenuje cleny Rady vlada na navrh predsedy Rady. Rada ulozila predsednictvu, aby na zaklade schvaleneho upresneneho harmonogramu podle pokynu predsedy Rady vypracovalo navrh na jmenovani novych clenu Rady ve zneni pro meziresortni pripominkove rizeni pro pristi zasedani Rady dne 27. cervna 2000.

Priprava navrhu statniho rozpoctu na vyzkum a vyvoj na rok 2001

     Jednani zastupcu Rady a spravcu rozpoctovych kapitol, ze kterych je VaV podporovan, byla ukoncena 1. cervna 2000. Rade resortu bylo doporuceno prepracovat jejich navrhy SR VaV 2001 a predlozit jejich 2. verzi v terminu mezi 5. az. 9. cervnem. Na zaklade vysledku jednani se zastupci resortu Rada ulozila predsednictvu a sekretariatu projednat a zpracovat do 19. cervna 2000 souhrnny navrh SR VaV 2001 ve stanovene strukture a obratem ho zaslat clenum Rady jako podklad pro 135. zasedani dne 27. cervna 2000, ke konecnemu rozhodnuti Rady.

Priprava noveho zakona o vyzkumu a vyvoji

     Prace probihaji podle schvaleneho harmonogramu. Prvni jednani vykonne skupiny pro pripravu noveho zakona se uskutecnilo 31. 5. 2000, ridici skupina zasedala poprve 5. 6. 2000. Jako podklad pro tato jednani byl vypracovan “Komentar ke strukturovanemu navrhu problematiky noveho zakona o vyzkumu a vyvoji”. Ve dnech 13. az 16. cervna bude pripravovan navrh 1. pracovni verze vecneho zameru zakona a jeho provadecich predpisu.

Prevod WEB prohlizecu IS Rady do anglictiny

     Zkusebni provoz anglicke verze prohlizecu informacnich systemu Rady byl zahajen 18. kvetna 2000 a potrva jeden mesic. Reditele VaV resortu byli o zahajeni informovani. Pripominky a namety ke zlepseni jsou vitany na adrese “RVV@vlada.cz”.

5. mezinarodni konference CRIS 2000 - Current Research Information Systems in Europe,

     se uskutecnila ve dnech 24. 5. - 27. 5. 2000 v Helsinkach. Tato mezinarodni konference se kona kazde 2 roky a zabyva se porovnanim soucasneho stavu resp. smery dalsiho vyvoje evropskych narodnich informacnich systemu tykajicich se vyzkumu a vyvoje. Od roku 1998 se teto konference ucastni tez zastupce Rady. Zakladnim tematem konference byly systemy narodnich databazi zemi EU, situace v neclenskych zemich a vyhledy do budoucnosti. Lze konstatovat, ze CR ma diky provozu IS CEP znacny naskok pred asociovanymi zememi EU a uroven IS Rady je na srovnatelne urovni s vyspelymi staty.

Metodicky pokyn UOHS pro posuzovani verejne podpory pro VaV

     Uradem pro ochranu hospodarske souteze byl vypracovan “Metodicky pokyn UOHS ze dne 25. 4. 2000 pro posuzovani verejne podpory pro vyzkum a vyvoj dle zakona c. 59/2000 Sb., o verejne podpore”. Rada se timto pokynem zevrubne zabyvala a dospela k nazoru, ze jeho ustanoveni mohou mit pro poskytovani statni podpory VaV dalekosahle dusledky. Rada durazne upozorni resorty VaV na urovni namestku ministru na nutnost venovat nalezitou pozornost moznym dopadum vyse uvedeneho “pokynu”.

Sdílejte na: