I n f o r m a c e ze 133. zasedani Rady vlady Ceske republiky pro vyzkum a vyvoj, ktere se konalo dne 16. kvetna 2000 na Uradu vlady CR

 

 


23. kvetna 2000

     Vyznamne projednavane body a zavery ze zasedani:

Priprava navrhu statniho rozpoctu na vyzkum a vyvoj na rok 2001

     Ve dnech 22. 5. 2000 az 1. 6. 2000 probehnou o navrhu statniho rozpoctu na vyzkum a vyvoj na rok 2001 jednani zastupcu Rady a spravcu rozpoctovych kapitol, ze kterych je VaV podporovan. Pro tato jednani byl vypracovan prvni souhrnny navrh SR VaV 2001, ve kterem jsou uvedeny pozadavky resortu a prostredky, ktere navrhuje Rada. Navrh je zpracovan s predpokladem narustu na 0, 65 % HDP. Soucasti podkladu pro SR VaV 2001 je take koncepce rozvoje VaV resortu, ktere mely resorty za ukol vypracovat podle usneseni vlady c. 16/2000. MO a MZe ve stanovenem terminu materialy nepredlozila, MZ, MZP a GA CR nevypracovaly koncepce, ale popsaly soucasny stav. Rada schvalila celkovy podrobny navrh stanoviska Rady k pozadavkum resortu na statni podporu VaV v roce 2001 jako podklad pro jednani s resorty. S timto stanoviskem Rady budou zainteresovane resorty obratem seznameny.

Priprava noveho zakona o vyzkumu a vyvoji

     Vlada schvalila dne 10. kvetna 2000 usneseni c. 460 o organizacnim zajisteni vykonu statni spravy ve vyzkumu a vyvoji v navrhu zakona o vyzkumu a vyvoji a v navrhu zakona o verejnych vyzkumnych institucich a o postupu pripravy techto navrhu zakonu. Vlada ulozila:

  1. ministru skolstvi, mladeze a telovychovy a mistopredsedovi vlady a ministru financi a predsedovi Rady vlady Ceske republiky pro vyzkum a vyvoj zpracovat ve spolupraci s ostatnimi cleny vlady, vedoucimi ostatnich ustrednich organu statni spravy a s predsedy Akademie ved CR a Grantove agentury CR podle Ramcoveho zadani k zajisteni vykonu statni spravy a postupu pripravy navrhu noveho zakona o vyzkumu a vyvoji a navrhu noveho zakona o verejnych vyzkumnych institucich uvedeneho v priloze c. 1 tohoto usneseni a vlade predlozit 
    1. do 31. rijna 2000 navrh vecneho zameru zakona o vyzkumu a vyvoji,
    2. do 31. brezna 2001 navrh zakona o vyzkumu a vyvoji nahrazujiciho zakon c. 300/1992 Sb., o statni podpore vyzkumu a vyvoje,
  2. ministru skolstvi, mladeze a telovychovy a mistopredsedovi vlady a ministru financi a predsedovi Rady vlady Ceske republiky pro vyzkum a vyvoj zpracovat ve spolupraci s ostatnimi cleny vlady, vedoucimi ostatnich ustrednich organu statni spravy a predsedou Akademie ved CR podle ramcoveho zadani uvedeneho v bode II/1 tohoto usneseni a vlade predlozit
    1. do 30. cervna 2001 navrh vecneho zameru zakona o verejnych vyzkumnych institucich,
    2. do 31. rijna 2001 navrh zakona o verejnych vyzkumnych institucich novelizujici tez zakon c. 283/1992 Sb., o Akademii ved CR.

     Rada ulozila svym zastupcum v ridici a vykonne skupine pro pripravu noveho zakona o VaV zajistit ukoly vyplyvajici z usneseni vlady c. 460/2000 ze dne 10. kvetna 2000 a schvalila dalsi postup pro pripravu noveho zakona o VaV (harmonogram jednani a plneni ukolu) a podrobny navrh struktury noveho zakona.

Prodlouzeni terminu k podavani navrhu na nove cleny Rady a predsednictva GA CR do 31. kvetna 2000

     Pri kontrole navrhu doslych k 15. 5. 2000 byla u rady z nich zjistena neuplnost podkladu i dalsi formalni i vecne nedostatky. Podle informaci od nekolika navrhovatelu se objevily casove problemy s dodanim kompletnich podkladu, ktere jsou pozadovany pro navrhy na kandidaty clenstvi v Rade a v predsednictvu GA CR (napr. z duvodu pobytu kandidata v cizine, nahromadeni dnu pracovniho volna aj.). Soucasti podkladu je strucna predstava navrhovanych kandidatu o jejich budoucim pusobeni v Rade resp. predsednictvu GA CR, o cinnosti techto organu atd. Aby byl dan dostatecny casovy prostor zejmena na vypracovani tohoto podkladu a na dodatecne zaslani dalsich chybejicich dokumentu, byl prodlouzen termin k podavani navrhu do 31. kvetna 2000 a v souladu s tim byl upraven harmonogram dalsiho postupu.

Publikace “Narodni politika vyzkumu a vyvoje Ceske republiky”v anglictine

     Byl vydan anglicky preklad “Narodni politiky vyzkumu a vyvoje Ceske republiky” - brozura “National Research and Development Policy of the Czech Republic”. Podle Radou schvaleneho rozdelovniku budou vytisky poskytnuty MSMT, dalsim ustrednim organum, clenum Rady, stalym hostum Rady, nasim vybranym zastupitelskym uradum, cizim vybranym zastupitelskym uradum v CR, VS, fakultam, resortnim vyzkumnym ustavum, ustavum AV CR, AVO a SP CR. NP VaV v anglictine bude rovnez zverejnena na anglicke www strance Rady.

Cena predsedy Rady za popularizaci vyzkumu a vyvoje v hromadnych sdelovacich prostredcich za rok 1999

     Predseda Rady, mistopredseda vlady a ministr financi doc. Ing. P. Mertlik, CSc. na navrh Rady udelil “Cenu” redaktorum Lidovych novin J. Matyasovi a M. Uhlirovi . Predani “Ceny” se uskutecni na 134. zasedani Rady dne 6. cervna 2000.

Sdílejte na: