I n f o r m a c e ze 127. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 13. prosince 1999 na Úřadu vlády ČR

 

     Významné projednávané body a závěry ze zasedání:

Příprava nového zákona o VaV

     Rada konstatovala, že příprava tohoto zákona bude velmi složitý proces a vzhledem k časovým možnostem v něm nelze navrhovat variantní řešení. O problematice uspořádání státní správy VaV, která se promítne prakticky do všech částí zákona, se bude jednat na připravovaném semináři Rady v Třešti (termín 3. - 4 února 2000) za účasti mpř. vlády a předsedy Rady doc P. Mertlíka, ministra MŠMT E. Zemana a představitelů dalších zainteresovaných orgánů a institucí. Rozhodnout mezi jednotlivými variantami orgánů VaV (zadání pro zákon), které je v současné době zcela otevřené, musí vláda. Rada navrhla doplnit do návrhu usnesení vlády k Národní politice výzkumu a vývoje, že do 28. února 2000 bude vládě předložen návrh na organizační zajištění výkonu státní správy ve výzkumu a vývoji v novém zákoně o výzkumu a vývoji. Rada dále navrhla vytvořit dvě nové skupiny pro přípravu zákona (místo stávající pracovní skupiny):

  1. Koordinační - po jednom statutárním zástupci RVV, MŠMT, MPO, MO, AV, GA, VŠ a aplik.VaV (na úrovni náměstků a místopředsedů) pro řešení zásadních otázek zákona a kontroly postupu prací;
  2. Výkonnou - max. 10-ti členná skupina odborníků (nikoliv zástupců institucí), která by podle pokynů koordinační skupiny zajišťovala vlastní přípravu nového zákona a její členové by se na ní aktivně podíleli.

Program "Národní výzkumná centra"

     Členům Rady byly k závěrečnému posouzení předloženy dvě verze návrhu programu označené "Re" a "Im", dopracované MŠMT. Nám. MŠMT doc. Průša sdělil, že k návrhu programu proběhne na MŠMT vnitřní připomínkové řízení 15. prosince 1999. Členové Rady v dlouhotrvající diskusi se shodli na verzi "Im", probírali postupně velmi důkladně její jednotlivé body a navrhli ještě některé změny a doplnění. Realizace programu je závislá na tom, jaká výše státního rozpočtu pro VaV bude schválena.

Jednání předsedy Rady se zástupci předsednictva GA ČR

     Uskutečnilo se na žádost předsednictva GA ČR. Předseda Rady doc. Mertlík na něm vysvětlil důvody, které vedly Radu ke snížení odměn členům orgánů GA ČR oproti vyčleněným prostředkům a návrhu v připomínkovém řízení. Rada nebyla vždy spokojena s činností GA ČR a kritiku dozorčí rady GA ČR Poslaneckou sněmovnou musela vzít Rada v úvahu (neschválení výroční zprávy atd.). Dále doc. Mertlík sdělil, že by on ani Rada neměla reagovat na řadu článků resp. pořadů týkajících se GA ČR, které se v poslední době objevily v mediích. Vědu musí před veřejností hájit a podporovat především špičkoví vědci a ne státní orgán. V diskusi zazněly na dosavadní činnost GA ČR positivní i negativní názory. Rada požádá předsedu GA ČR prof. Štulíka, v souvislosti s ukončením druhého funkčního období většiny členů předsednictva GA ČR v příštím roce, o vypracování "analýzy" činnosti GA ČR za uplynulé období, která by na základě získaných zkušenosti obsahovala i doporučení pro pokračující činnost GA ČR.

Relace ČT o VaV

     Mpř. Rady prof. Syka a ing. Šperlink popsali způsob, jakým redaktor ČT Knězů připravoval svoji relaci týkající se výzkumných ústavů MZ a členství ing. Šperlinka v představenstvu firmy Uniplet, která získala bezúročnou půjčku na VaV. Redaktor Knězů z podrobných informací, které od obou místopředsedů Rady dostal, sestřihl do pořadu jen několik vět, které skutečnost nevystihly ale zkreslily.

Národní politika výzkumu a vývoje ČR

     Před rozesláním do meziresortního připomínkového řízení byly v materiálu po jednání ministra MŠMT E. Zemana, jeho náměstka J. Průši a ředitele odboru politiky výzkumu F. Hronka ještě provedeny úpravy u orgánů VaV. Návrh NP VaV byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení, s termínem pro zaslání připomínek do 16. prosince 1999. V pondělí 20. prosince 1999 budou o výsledku připomínkového řízení jednat místopředsedové Rady, jednání se zúčastní nám. MŠMT doc. Průša. O Národní politice VaV bude 1. místopředseda Rady prof. Potůček referovat na sněmu AV ČR, který se koná 14. prosince 1999. Sekretariát Rady bude spolupracovat s MŠMT při zpracování připomínkového řízení. Předsednictvo Rady projedná takové připomínky z meziresortního připomínkového řízení k NP VAV, jimiž by byly navrhovány významné změny.

Různé

     Dr. Jungwirth se na začátku prosince zúčastnil v Bruselu zasedání fyzikálně- chemického panelu, kde byly posuzovány přihlášky do dvou projektů Marie Curie - "training sites" a "host fellowship". Informoval členy Rady, že některá pravidla diskriminují asociované země a bylo by potřeba při přípravě 6. RP EU na tuto skutečnost upozornit.

20. prosince 1999

Sdílejte na: