I n f o r m a c e ze 123. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 20. září 1999 na Úřadu vlády ČR

 

     Významné projednávané body a závěry ze zasedání:

Informace o proběhlých jednáních

     Předseda Rady, místopředseda vlády a ministr financí doc. Mertlík jednal dne 14. 9. 1999 s předsedou Úřadu pro hospodářskou soutěž ing. J. Bednářem o neshodě mezi Radou a ÚHS v právním výkladu zákona č. 2/1995, o státní podpoře VaV, při vyhlašování veřejné soutěže na prostředky VaV. Podle ÚHS musí být organizací vyhlášena další veřejná soutěž na použití státních prostředků pro spoluřešitele, nákup přístrojů aj. podle zákona č. 199/94, o zadávání veřejných zakázek. Na tomto stanovisku ÚHS trvá, ale nebude ho uplatňovat zpětně. Zároveň ÚHS uznává, že v současných předpisech není tento problém jednoznačně řešen a nápravu by měl zajistit připravovaný nový zákon o výzkumu a vývoji resp. novela zákona o zadávaní veřejných zakázek. Vzhledem k tomu, že za hospodaření s finančními prostředky jsou odpovědni správci rozpočtových kapitol, je plně v jejich kompetenci jak budou postupovat do doby, než budou přijaty legislativní předpisy řešící tuto otázku.

Organizační změny ve výzkumných ústavech MZ

     Rada konstatovala, že dochází k reorganizaci výzkumné základny MZ. Rada byla o připravovaných nebo již provedených změnách zástupci MZ informována až potom, když se zprávy o reorganizaci objevily ve sdělovacích prostředcích. Rada doporučí svému předsedovi, místopředsedovi vlády a ministrovi financí doc. Mertlíkovi, aby požádal ministra zdravotnictví o informace o tom, jaké jsou cíle a způsoby prováděných organizačních změn, týkajících se výzkumných ústavů MZ, zejména s ohledem na plnění přijatých výzkumných záměrů.

Koncepce národních databází VaV

     Radou byla schválena „Koncepce národních databází výzkumu a vývoje (NADA VaV – CEP, CEZ, RIV a CEVS). „Koncepce“ byla vypracována tak, aby odpovídala požadavkům kladeným na obdobné moderní evropské databáze. Jedním z hlavních důvodů proč byla tato koncepce vypracována bylo sjednocení a zjednodušení administrativy a všech procesů spojených se získáváním, využíváním a poskytováním údajů o projektech VaV, o finančních prostředcích na ně vynaložených, o jejich hodnocení, výsledcích, atd. Resorty pro výběr projektů ve veřejné soutěži požadují více údajů než pro NADAVaV, které informují jen o přijatých a státem podporovaných projektech. V diskusi členové Rady zdůraznili, že pokračování dosavadního stavu, kdy každý ústřední orgán požaduje od uchazečů různé a často problematické údaje, je neúnosné. Rada požádá svého předsedu doc. Mertlíka, aby informoval ministry a vedoucí ostatních ústředních orgánů VaV o přijetí „Koncepce“ a zároveň je důrazně upozornil na nezbytnost postupně zavést společný systém získávání údajů, požadovaných ve veřejných soutěžích VaV (včetně sjednocení právních i prováděcích předpisů). Povinné poskytování údajů o výsledcích ukončených projektů výzkumu a vývoje bude platit od roku 1999, poskytnutí dat týkajících se projektů ukončených mezi roky 1993 až 1999 bude nepovinné (podle možností resortů).

Návrhy programů výzkumu a vývoje na rok 2000

  • Rada schválila návrh principů programu „Národní výzkumná centra“ pro veřejnou diskusi. Předpokládá se, že vlastní výběrové řízení bude vyhlášeno v listopadu 1999 s termínem pro předložení návrhů projektů 15. prosince 1999. Celé znění principů „programu“ bude k disposici na www Rady a MŠMT.
  • Rada schválila program podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR. a programy VaV Ministerstva zemědělství na rok 2000.

Národní politika výzkumu a vývoje

     6. 9. 1999 se uskutečnilo jednání redakční skupiny rozšířené o vedoucí jednotlivých pracovních skupin a další členy Rady. Dr. Blažka poděkoval za všechny vyslovené i zaslané příspěvky a připomínky. Jako podklad členové Rady obdrželi materiál „Ucelené teze NP VaV – materiálu pro vládu v podobě pro veřejnou diskusi“. V úvodu tohoto materiálu je rekapitulace provedených prací, návrh dalšího postupu a žádost o další připomínky (v termínu nejpozději 20. září). Členy Rady byl materiál positivně přijat. Diskuse, která se zaměřila na otázku zda definovat věcné „priority“ či nikoli, vyústila v hlasování. Při něm bylo schváleno, aby v materiálu nebyla uváděna specifikace věcných priorit, aby do něho byla zařazena i varianta zřízení ministerstva pro VaV a aby byl materiál upraven po jazykové a formální stránce. Návrh „Národní politiky VaV ČR“ bude zveřejněn do konce září 1999 k diskusi, diskuse potrvá do 31. 10. 1999.

Příprava návrhu státního rozpočtu VaV na rok 2000

     O státním rozpočtu jednala vláda ve stejnou dobu, kdy probíhalo 123. zasedání Rady. Rada požádá resorty, aby jí předložily upřesněný návrh na rozdělení účelových a institucionálních prostředků a rovněž požádá ty resorty, které tak dosud neučinily, o urychlené předložení návrhu na vyhlášení veřejných soutěží na programy výzkumu a vývoje na rok 2000, aby nedocházelo (jako často v minulosti) k problémům s uvolňováním prostředků.

Sdílejte na: