I n f o r m a c e ze 122. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 30. srpna 1999 na Úřadu vlády ČR

 

     Významné projednávané body a závěry ze zasedání:

Příprava návrhu státního rozpočtu VaV na rok 2000

     Rada schválila postup předsednictva Rady v měsících červenci a srpnu 1999 při úpravách návrhu státního rozpočtu na VaV na rok 2000, do něhož bylo nutno promítnout změnu odhadu HDP na rok 2000. Celkové prostředky na VaV na rok 2000 v návrhu, který Rada zaslala Ministerstvu financí dne 10. srpna 1999, představují v souladu s usnesením vlády č. 249 ze dne 22. 3. 1999 0,6 % HDP. Náměstci MPO doc. Vorlíček a MŠMT doc. Průša sdělili Radě, že při dalším projednávání státního rozpočtu budou jejich ministerstva respektovat výši prostředků na VaV, které jsou pro jejich rozpočtové kapitoly uvedeny v novém návrhu Rady (předloženém MF 10. srpna 1999). Rada pověřila místopředsedu Rady ing. Šperlinka a sekretáře Rady dr. Blažku, aby projednali s MO nulové neinvestiční účelové výdaje na obranný výzkum MO na rok 2000.

Návrhy programů výzkumu a vývoje na rok 2000

  Národní výzkumná centra

       Příprava návrhu tohoto programu pokračuje. Jako podklad pro 122. zasedání Rady byla připravena již jeho 9. verze. Ta je výsledkem řady předchozích jednání pracovní skupiny složené ze zástupců Rady, MŠMT, AV ČR a VŠ. Předseda Rady, místopředseda vlády a ministr financí doc. Mertlík vyzval přítomné, aby se k této verzi návrhu vyjádřili. Podle jejich připomínek bude připravena 10. verze návrhu, jako podklad pro další jednání, které se uskuteční dne 8. září 1999. Principy "Národních výzkumných center" (11. verze návrhu), ke kterým dospějí účastníci tohoto jednání, budou Radou projednány na jejím 123. zasedání dne 20. září 1999.

  Program podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR

       Rada posoudila návrh tohoto programu a uložila svému předsednictvu projednat s představiteli AV ČR jeho dopracování. Dopracovaný návrh bude Radou projednán na 123. zasedání dne 20. září 1999.

  Programy výzkumu a vývoje MPO

       Rada vyslovila souhlas s vyhlášením veřejné soutěže na výběr projektů programů MPO - "EXPORT", "CENTRA", "STRATECH", "TECHNOS" a "PARK" na rok 2000. Dále Rada požádala MPO o předložení výsledků kontroly vynakládání prostředků v programu "Zvýšení exportní výkonnosti českého průmyslu", zejména v souvislosti s poskytováním státní podpory podnikům, které jsou ve vážných hospodářských obtížích. Zároveň Rada požádala o přehodnocení metodiky programu "Center", v návaznosti na program Národních center výzkumu a vývoje a podrobné zhodnocení programů "TECHNOS" a "PARK".

  Program MŠMT - Zpřístupňování výsledků výzkumu a vývoje české veřejnosti

       Rada vyslovila souhlas s vyhlášením veřejné soutěže na řešení projektů tohoto programu s tím, že budou zapracovány připomínky Rady k některým formulacím.

  Program MŠMT - Informační zdroje pro výzkum a vývoj

       Rada tento program schválila.

  Návrh interní Grantové agentury AV ČR na vyhlášení veřejné soutěže na "cílené granty na podporu strukturálního rozvoje vědních oborů"

       Rada zásadně nesouhlasí s vyhlášením veřejné soutěže interní Grantové agentury AV ČR na "cílené granty na podporu strukturálního rozvoje vědních oborů" vzhledem k závažným věcným, formálním i legislativním nedostatkům. Ty byly AV ČR neprodleně sděleny.

Postup přípravy Národní politiky výzkumu a vývoje

     Rada vzala na vědomí stav přípravy "Národní politiky VaV" a schválila předložený návrh dalšího postupu při jejím zpracování. Dne 6. září 1999 ve 14,00 hod. se uskuteční jednání redakční skupiny pro přípravu NP VaV. Přizvání jsou vedoucích jednotlivých pracovních skupin a vítána je účast i dalších členů Rady. Rada schválila vydat formou sborníku materiály vypracované jednotlivými pracovními skupinami a redakční skupinou pro přípravu NP VaV. Ve sborníku budou rovněž zveřejněny výsledky ankety "3+3", ve které vyzval místopředseda vlády, předseda Rady doc. P. Mertlík širokou vědeckou veřejnost, aby odpověděla na tři nejdůležitější překážky či problémy a tři nejslibnější rozvojové příležitosti české vědy, výzkumu a vývoje. Rada rovněž schválila využití prostředků vyčleněných na přípravu NP VaV (podle usn. vlády č. 563/99).

Příprava nového zákona o výzkumu a vývoji

     Složení pracovní skupiny pro přípravu nového zákona o VaV, sestavené ze zástupců zainteresovaných orgánů, bude aktualizováno. Svým členům Rada uložila předložit do 15. září 1999 návrhy na doplnění materiálu - "Návrh struktury nového zákona o výzkumu a vývoji" (z roku 1998) o výsledky z prací na Národní politice VaV.

Koncepce národních databází výzkumu a vývoje

     Rada schválila předložený navržený postup pro dopracování "Koncepce národních databází výzkumu a vývoje" a uložila svým členům, aby se do 1. září 1999 vyjádřili k zásadním problémům uvedeným v podkladovém materiálu. Podle jejich odpovědí dopracovaný materiál bude Radou projednán na příštím 123. zasedání dne 20. září 1999.

Různé

     Rada ocenila vstřícný přístup AV ČR, která vyslovila souhlas ke zveřejňování nejdůležitějších informací a závěrů ze zasedání Rady ve svém Akademickém bulletinu.

     Rada nemá námitky proti návrhu na změnu ve složení oborové hodnotící komise pro hodnocení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR v oblasti věd o živé přírodě a chemických věd. Za MUDr. J. Kopeckého, CSc., z Fyziologického ústavu AV ČR bude v této komisi pracovat RNDr. I. Šetlík, CSc., z Mikrobiologického ústavu AV ČR.

     Rada vzala na vědomí informaci o delegátech, jmenovaných ministrem školství mládeže tělovýchovy E. Zemanem za Českou republiku do Programových výborů 5. RP EU.

     Rada uložila svým členům zaslat do 10. září 1999 na základě výzvy náměstka MŠMT doc. Průši, návrhy na kandidáty do Českého fóra pro informační společnost. Radu byl pověřen representovat prof. Zlatuška, další odborníci by měli být z AV ČR, VŠ, AVO, a dalších výzkumných institucí.

     Rada souhlasila s návrhem Ministerstva pro místní rozvoj, zahrnout problematiku bydlení a bytové politiky do výzkumné náplně Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí od roku 2000.

Sdílejte na: