Výzva k podávání návrhů kandidátů na 2 členy/členky Výzkumné rady Technologické agentury České republiky

V souvislosti s končícím funkčním obdobím 2 členů Výzkumné rady Technologické agentury České republiky (dále jen „TA ČR“) vyhlašuje místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na 2 členy/členky Výzkumné rady TA ČR.
Předpokládané zahájení výkonu funkce je 8. listopadu 2016.

Podle § 36a odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, je Výzkumná rada TA ČR koncepčním orgánem TA ČR. Má 12 členů včetně předsedy, které jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“). Funkční období členů Výzkumné rady TA ČR je podle Statutu TA ČR čtyřleté. 

Funkce člena Výzkumné rady TA ČR je veřejnou funkcí a nezakládá pracovně právní vztah k České republice.
Výzkumná rada TA ČR navrhuje předsednictvu ustavení a zaměření oborových komisí a jejich členy, předkládá předsednictvu požadavky na nové programy připravované TA ČR a jejich cíle, vyjadřuje se k návrhům programů připravených TA ČR nebo k návrhům programů připravených jinými správními úřady, jejichž realizaci zajišťuje TA ČR, hodnotí průběžné a konečné výsledky programů realizovaných TA ČR.

Stávající členové/členky Výzkumné rady TA ČR:

prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c. (předseda)

prof. Ing. Martin Fusek, CSc. (místopředseda)

Ing. Pavel Bartoš

Ing. Martin Frélich

prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.

prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.

Ing. Josef Mikulík, CSc.

Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.

prof. Ing. Petr Ráb, DrSc.

prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA

prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.

prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D. Eng. h. c. 


1. Předpisy upravující výběr kandidátů na členství ve Výzkumné radě TA ČR:

 zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů;

• Statut TA ČR.

2. Podmínky, které musí splňovat navržený kandidát:

 vyslovit předem písemný souhlas se svým členstvím ve Výzkumné radě TA ČR s vědomím, že TA ČR plní důležité úkoly stanovené zákonem a dalšími legislativními předpisy;

• splňovat všechny podmínky uvedené ve výzvě;

 návrhy musí obsahovat všechny požadované podklady.

3. Návrhy kandidáta na členství ve Výzkumné radě TA ČR musí obsahovat následující podklady (vyplnit podle návodu do formuláře, který je přílohou této výzvy):

 jméno, příjmení, datum narození a tituly navrhovaného kandidáta, e-mailová adresa, telefonní číslo;

 název navrhovatele, adresu navrhovatele s uvedením kontaktu;

 životopis se zaměřením na odbornou činnost (cca na 2 stránky formátu A4);

• přehled nejvýznamnějších výsledků v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích a transferu technologií nebo uplatnění výsledků VaVaI v praxi/resp. při tvorbě podmínek pro podporu VaVaI (maximálně 3 stránky formátu A4);

 další odborné výsledky nebo aktivity, jako např. studijní pobyty, přednášková činnost, členství ve vědeckých společnostech a radách apod. (cca 1 stránka formátu A4);

 souhlas kandidáta s jeho členstvím ve Výzkumné radě TA ČR;

 doporučení vypracované navrhovatelem, ve kterém uvede důvody, pro které kandidáta na členství ve Výzkumné radě TA ČR navrhuje (morální vlastnosti kandidáta, zkušenosti, schopnosti apod.);

 kandidátem vypracovanou koncepci (v rozsahu do 3 stran formátu A4) o jeho budoucím působení ve Výzkumné radě TA ČR, vycházející z Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice a z dalších relevantních dokumentů pro oblast výzkumu a vývoje, včetně dokumentů legislativního charakteru, vypracovaná koncepce by měla zohledňovat aktuální situaci v TA ČR.

4. Kritéria k posuzování zaslaných návrhů:

 zkušenosti s aplikovaným výzkumem, vývojem a inovacemi;

• praxe v oblasti transferu poznatků z výzkumu do praxe/zkušenosti v oblasti spolupráce s výzkumnou a průmyslovou sférou/inovujícími firmami/znalost problematiky podnikatelského prostředí;

 zkušenosti z oblasti politiky VaVaI na národní/mezinárodní úrovni, znalost legislativy, ekonomiky a státní správy v oblasti VaVaI;

 morální vlastnosti (kandidát musí svými morálními vlastnostmi zaručovat, že bude ve Výzkumné radě TA ČR pracovat nestranně v zájmu celé oblasti výzkumu, vývoje a inovací a nebude při práci zneužívat informací a možností k prosazení zájmů svého oboru a sektoru);

 manažerské schopnosti, zkušenosti s vedením týmů, komunikační schopnosti.


Navrhovatelům doporučujeme při podávání návrhů vzít v úvahu genderové hledisko.

Navrhovatelem může být fyzická nebo právnická osoba  zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi.

Počet zaslaných nominací na jednoho kandidáta nebude mít vliv na konečný výběr.

Pro přijetí návrhu je rozhodné datum doručení návrhu v listinné podobě.

Předsednictvo Rady pro výzkum, vývoj a inovace si vyhrazuje právo prodloužit termín pro zasílání návrhů nominací.

Návrhy označené na obálce č.j. 14210/2016-RVV musí být doručeny nejpozději do 7. října 2016 v listinné podobě a současně elektronicky na následující adresu:
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Úřad vlády České republiky,
nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1
e-mail: stachovska.libuse@vlada.cz 

 

Sdílejte na:

Přílohy