I n f o r m a c e ze 121. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 21. června 1999 na Úřadu vlády ČR

 

 

Významné projednávané body a závěry ze zasedání:

  • "Cenu předsedy Rady za popularizaci VaV v hromadných sdělovacích prostředcích za rok 1998" převzala redaktorka časopisu EKONOM ing. Š. Speváková. Jménem předsedy Rady místopředsedy vlády pro hospodářskou politiku doc. Ing. P. Mertlíka, CSc. jí byl předán diplom a peněžní odměna, která je s udělením "Ceny" spojena. Současně se vypisuje tato "Cena" na rok 1999.
  • Na základě závěrů z jednání předsednictev Rady a Grantové agentury ČR, které se uskutečnilo dne 14. 5. 1999, byl vypracován návrh písemné dohody, která upraví a podrobněji specifikuje vzájemné vztahy a způsob spolupráce obou orgánů při realizaci jim zákonem stanovených úkolů. Rada návrh schválila jako podklad pro jednání s GA ČR.
  • Rada schválila žádost náměstka MŠMT doc. Průši , aby se Rada místo MŠMT stala předkladatelem návrhu novely "Pravidel pro hodnocení výzkumných záměrů a výsledků organizací pro poskytování institucionální podpory výzkumu a vývoje", která má zohlednit utajované skutečnosti, a aby návrh novely "Pravidel" byl pro zjednodušení procesu přiložen k návrhu státního rozpočtu výzkumu a vývoje, který bude Radou předkládán vládě.
  • Rada schválila návrh AV ČR na složení a statut hodnotitelských komisí AV ČR a doporučila MŠMT, aby při výběru odborníků do svých hodnotitelských komisí uplatnilo všechna kriteria (oborové a regionální zastoupení, vědecké renomé atd.). Předsednictvo Rady bylo pověřeno posouzením návrhů na hodnotitelské komise předkládané resorty.
  • Delegaci vědců z Tchajwanu, kteří se v Praze účastnili konference o výměně zkušeností se zeměmi střední a východní Evropy z postupu sociální, ekonomické a politické transformace, přijali představitelé Rady dne 28. května 1999 na Úřadu vlády. Generální ředitel "Department of International Programs National Science Council" - Republic of China uvedl ve svém projevu mj., že mají o práci Rady a spolupráci s českou stranou velký zájem.
  • Rada jednala o stanovisku Úřadu pro hospodářskou soutěž ke vztahu zákona č. 1/1995 Sb., o státní podpoře VaV k zákonu č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek (VZ). To je rozdílné od stanoviska předchozí instituce - bývalého Ministerstva pro hospodářskou soutěž. Úřad pro hospodářskou soutěž nyní sdělil Radě, že podle něho se vlastní vynakládání účelových státních prostředků u nositele projektu musí řídit zákonem o zadávání VZ, protože v tomto zákoně není uvedeno, že se na účelovou státní podporu VaV nevztahuje. ÚHS ve svém dopise Radě na závěr uvádí, že si je vědomo složitosti problému a bude ho řešit v novém zákoně o zadávání VZ. V diskusi členové Rady vyjádřili důrazný nesouhlas s výkladem vztahů obou zákonů, které zastává současný ÚHS a kterým by se celý administrativní proces spojený s řešením projektů VaV nesmírně komplikoval.Předseda Rady doc. Mertlík bude v této věci jednat s předsedou ÚHS.
  • Byl připraven "Návrh státního rozpočtu VaV na rok 2000". Rada návrh schválila pro předložení na schůzi vlády. Navrhuje se v něm proti roku 1999 pro rozpočtovou kapitolu MPO 21 % nárůst, pro AV ČR 16 % nárůst, pro MŠMT (resort - VŠ) 15 % nárůst a průměrný 10 % nárůst pro ostatní kapitoly podporující VaV. Návrh je výrazně zaměřen na posílení průřezově orientovaných problémů VaV (včetně mezinárodní spolupráce) podporovaných z kapitoly MŠMT, části odpovídající za ČR (121 % nárůst).
  • Vláda svým usnesením č. 563 ze dne 9. června 1999 schválila "Analýzu dosavadního vývoje a stavu VaV v ČR a jejich srovnání se zahraničím" viz příloha č. 1 jako podklad pro přípravu Národní politiky VaV ČR. Současně bylo uloženo ČSÚ zajistit ve spolupráci s MŠMT a Radou statistické výkaznictví v oblasti VaV na úrovní zemí EU a MF bylo uloženo vyčlenit prostředky ve výši 890 tis. Kč na přípravu Národní politiky VaV. Seminář k přípravě "Národní politiky VaV" se uskutečnil 14. června 1999. Jeho průběh byl zdařilý s dobrou informativní hodnotou. Vysokou účastí projevila vědecká obec velký zájem o projednávanou "Národní politiku VaV". Semináře se zúčastnili významní představitelé oblasti VaV, mj. předseda Rady, místopředseda vlády doc. P. Mertlík, ministr školství Mgr. E. Zeman, předseda AV ČR prof. R. Zahradník a další. O dalším postupu při přípravě Národní politiky VaV bude jednat Koordinační skupina, která se sejde 7. července 1999. Zhodnotí výsledky semináře a navrhne další postup.
  • K dopracování návrhu koncepce národních databází VaV, zveřejněné na www stránkách Rady a rozeslané zainteresovaným orgánům, nebyly vzneseny žádné zásadní připomínky. Zbývá dořešit řadu technických otázek. Dopracovaný návrh koncepce bude předložen Radě do 20. 8. 1999.
  • Na Radu se obrátilo několik představitelů zdravotnického výzkumu se stížností na neuspokojivý stav jeho financování prostřednictvím IGA MZ ČR. Ta v letošním roce ještě ani v měsíci červnu neuvolnila žádné prostředky na nové ani pokračující granty. Dr. Blažka zrekapituloval postup Rady. Resorty měly předložit Radě do 30. listopadu 1998 údaje do centrální evidence výzkumných záměrů (CEZ). Povinností resortů bylo rovněž ustanovení jejich hodnotitelských komisí a vypracování jejich statutů (do 31. 12. 1998). Ministerstvo zdravotnictví tak neučinilo ani v prodlouženém termínu, který po dohodě předsedy Rady doc. Mertlíka s ministrem zdravotnictví Rada akceptovala. Byl to termín (do 30. 4. 1999) pro předložení podkladů pro přípravu státního rozpočtu výzkumu a vývoje na rok 2000. MZ přes opakované urgence a upozornění předložilo Radě výzkumné záměry svých organizací až 3. 6. 1999. Rada je odsouhlasila 14. 6. 1999. Návrh na složení hodnotitelských komisí MZ Radě nepředložilo dodnes. Obdobná situace je s údaji do centrální evidence projektů výzkumu a vývoje (CEP). Termín pro jejich předložení Radě byl vládou stanoven do 28. 2. 1999, předloženy Radě byly MZ až 3. května 1999. Radou byly do CEP zařazeny stejného dne. Situaci předseda Rady doc. Mertlík znovu projednal dne 9. června 1999 s ministrem zdravotnictví, který mu osobně přislíbil, že zajistí urychlené zahájení financování a nápravu uvedených nedostatků.

Sdílejte na:

Přílohy