I n f o r m a c e ze 118. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 12. dubna 1999 v Lichtenštejnském paláci na Kampě

Významné projednávané body a závěry ze zasedání:

  • Rada pozvala na 118. zasedání PhDr. P. Matějů, Dr. - předsedu podvýboru pro vědu a výzkum Poslanecké sněmovny. Jednání se soustředilo na Grantovou agenturu ČR a problému využití dodatečně přidělených 42 mil. Kč do její rozpočtové kapitoly. Rada se usnesla doporučit předsedovi GA ČR zastavení veřejné soutěže vyhlášené GA ČR na podporu metodických center proto, že soutěž byla vyhlášena v rozporu s platnými předpisy a má řadu věcných a formálních nedostatků. Rada uznala postup GA ČR, zejména k vědecké obci za natolik závažný, že bude o této záležitosti informovat členy vlády
  • Předseda Rady, mpř. vlády doc. Mertlík navrhne vládě jmenovat dva nové členy Rady. Za ing. Kohouta na základě doporučení ministra zemědělství navrhne ing. J. Boušku, CSc. a za p. V. Hadrabu navrhne prof. PhDr. M. Potůčka, CSc. Současně je navrhována změna článku 2 odst. 3 písm a) stávajícího statutu Rady, kterým je upraven výběr kandidátů na členství v Radě.
  • Předseda Rady, mpř. vlády doc. Mertlík informoval členy Rady o důvodech, které vedly k odvolání bývalého 1. místopředsedy Rady pana Vlastimila Hadraby z funkce člena Rady. Pan V. Hadraba byl odvolán proto, že zneužil své veřejné funkce při svém soukromém podnikání.
  • Rada se bude zabývat přípravou nařízení vlády o podmínkách financování VaV po předložení materiálu vypracovaném pracovní skupinou pro financování VaV pro přípravu národní politiky VaV.
  • Mpř. Rady ing. Šperlink a ing. Janeček byli pověřeni sestavit konečný seznam institucí, jejichž představitelé se setkají se členy Rady na výjezdním zasedání Rady dne 24. května 1999 v Pardubicích.
  • Prof. Syka informoval o jednání o výzkumných záměrech VŠ, které se uskutečnilo dne 7. dubna 1999. Representanti všech vysokých škol byli seznámeni s výsledky hodnocení výzkumných záměrů Radou. Závěry hodnocení budou respektovat a do konce měsíce dubna materiály upraví.

Příprava návrhu státního rozpočtu VaV na rok 2000

     Byla zahájena příprava návrhu státního rozpočtu VaV na rok 2000.Resortům spravujícím prostředky na VaV byly rozeslány dopisy předsedy Rady s žádostí o zaslání podkladů pro návrh státního rozpočtu na VaV na rok 2000 v termínu do 30. dubna 1999. Byla navržena pracovní skupina Rady, jejíž členové budou s jednotlivými resorty o jejich návrzích jednat. Její složení je následující: prof. Syka, ing. Šperlink, prof. Anděl, doc. Chráska, ing. Janeček, ing. Jungwirth, doc. Kotek, doc. Kukal, prof. Pokorný, prof. Purmenský, prof. Vostracký a dr. Blažka. Příprava návrhu státního rozpočtu na VaV na rok 2000 musí být propojena s výsledky vyplývajícími z přípravy národní politiky VaV. V tomto roce se při přípravě bude ještě vycházet z usnesení vlády č. 249 ze dne 22. března 1999 o státní podpoře VaV v letech 2000 až 2002.

Příprava národní politiky výzkumu a vývoje

     O stavu přípravy národní politiky výzkumu a vývoje jednala koordinační skupina, která se sešla v dopoledních hodinách 12. dubna 1999. Do konce dubna 1999 budou dokončeny první pracovní verze materiálů od všech skupin a "Analýza dosavadního vývoje a stavu výzkumu a vývoje v ČR a jejich srovnání se zahraničím" bude připravena pro meziresortní připomínkové řízení. 10. května 1999 se sejde koordinační skupina a navrhne další postup při sjednocování výsledků jednotlivých skupin, které zatím pracovaly samostatně.

Návrh na kandidáta na "Cenu za popularizaci VaV" za rok 1998

     Předseda komise Rady pro udělení této "Ceny" doc. Kukal připravil pro členy Rady podrobný písemný materiál o došlých návrzích na kandidáty a jejich vyhodnocení. Hlasováním Rada rozhodla, že "Cena předsedy Rady za popularizaci výzkumu a vývoje v hromadných sdělovacích prostředcích" bude za rok 1998 udělena redaktorce Hospodářských novin ing. Šárce Spevákové.

Řešení problémů s poskytováním údajů do dB VaV v roce 1999

     Podle závěrů z jednání s resorty, které se konalo dne 5. listopadu 1998 si měly resorty konkrétní podmínky sběru dat do databází VaV - CEP, CEZ a RIV v roce 1999 organizovat samostatně. S tímto závěrem byly sice resorty srozuměny, ale řada z nich jeho splnění nezajistila. Rada upozorní náměstky ministrů zainteresovaných orgánů na povinnost zajistit veškeré náležitosti spojené se sběrem dat do dB VaV v roce 1999. Upozornění bude rovněž zveřejněno na www Rady.

Sdílejte na: