Zápis ze 7. jednání odborné komise Rady pro výzkum a vývoj pro vědy živé přírody (18. února 2004)

 

Termín: 18.2. 2004 od 13 hodin

Místo: Úřad vlády ČR, místnost č. 201

Jednání řídil: V. Hořejší

Účast: členové odborné komise (OK), omluveni: M.Marek, B. Říhová, P. Hobza, J.Fulka

          V. Viklický, místopředseda RVV, M. Blažka, sekretariát RVV

Program:

  1. Zahájení

  2. Shrnutí loňské činnosti

  3. Upřesnění dlouhodobých základních směrů a proporcích rozvoje VaV (DZS)

  4. Různé

K jednotlivým bodům programu

ad 2 Shrnutí loňské činnosti. V. Hořejší zopakoval hlavní loňská temata a požádal M.Blažku o poskytnutí studie o zahraničních metodách výběru priorit, jejíž vypracování bylo loni objednáno. V.Hořejší zdůraznil, že doufáme, že náš velmi konkrétní návrh na zavedení všeobecného systému hodnocení výzkumné produktivity institucí bude RVV přijat za základ jejího definitivního doporučení pro vládu.

ad 3 Upřesnění dlouhodobých základních směrů a proporcích rozvoje VaV (DZS). V diskusi bylo vyjasněno, jak mohou být finalizovány naše stávající návrhy systémových a tematických DZS. Bylo předběžně dohodnuto, že systémové (průřezové) DZS navrhované naší komisí budou:

 1. Vytvoření podmínek pro výrazné zvýšení kvality a efektivnosti našeho VaV, které je neodmyslitelně spojeno především se zavedením účinného a objektivního systému hodnocení výzkumných institucí.

 2. Zásadní změna v organizaci a řízení VaV státními orgány (odstranění současné roztříštěnosti a zřízení ústředního zodpovědného orgánu, nejlépe ministerstva).

 3. Vytvoření optimálních podmínek pro převod výsledků výzkumu do praxe, včetně vytvoření jasného a dobře dostupného informačního systému pro zakládání spin-off firem, patentování, licencování, atd.

Pokud jde o tematicky definované DZS v oblasti věd o živé přírodě, OK vypracuje podle nově zadané osnovy následující návrhy (provizorní názvy):

 1. Molekulárně- a buněčně-biologické přístupy v biomedicíně, biotechnologii, potravinářství a šlechtění

 2. Ochrana biodiverzity v kontextu globální změny klimatu a krajinné ekologie

V součinnosti s OK pro vědy neživé přírody se bude podílet na návrzích zahrnujících:

 1. Molekulové studium nanostruktur, biostruktur a materiálů (v rámci širšího DZS o nových materiálech)

 2. Chemické a energetické využití průmyslových plodin a biomasy (v rámci širšího DZS o energetice).

V.Hořejší zajistí, aby příslušní členové komise vypracovali podklady včas tak, aby bylo možno dodržet stanovený konečný termín 31.3.

ad 4 - Různé.

Zástupci RVV informovali o současném stavu přípravy programů Výzkumná centra.

 

Zapsal: V. Hořejší

Kontroloval: J.Zrzavý

Sdílejte na: