I n f o r m a c e ze 117. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 22. března 1999 na Úřadu vlády

Významné projednávané body a závěry ze zasedání:

     Usnesením vlády č. 234 ze dne 17. března 1999 byl odvolán p. Hadraba z funkce člena Rady a bylo uloženo místopředsedovi vlády pro hospodářskou politiku předložit vládě do 17. dubna 1999 návrh na nového člena Rady. Ing. Šperlink poděkoval p. Hadrabovi za práci v Radě.

     Rada uložila místopředsedovi Rady ing. Šperlinkovi vyzvat dopisem zainteresované orgány a instituce, aby v souladu se Statutem Rady podaly své návrhy na nástupce za odvolaného V. Hadrabu. Termín k zaslání návrhu byl stanoven na 2. dubna 1999.

     Příprava na volbu nového 1. místopředsedy Rady bude projednána s předsedou Rady. Návrh postupu připraví do 12. dubna 1999 předsednictvo Rady.

     Radou byl za odvolaného V. Hadrabu navržen na vedoucího pracovní skupiny pro financování a nepřímé nástroje podpory výzkumu člen Rady doc. ing. dr. P. Chráska, DrSc. Mpř. Rady ing. K. Šperlinkovi bylo uloženo projednat tento návrh s náměstkem MŠMT doc. J. Průšou v souladu s "Jednacím řádem pracovních skupin národní politiky výzkumu a vývoje ČR".

     Podklady pro udělení "Ceny předsedy Rady za popularizaci VaV v hromadných sdělovacích prostředcích" dodané do sekretariátu Rady do 31. března 1999, posoudí komise Rady pro udělení "Ceny". Jednání všech členů komise (tj. prof. Anděla, doc. Kotka, prof. Syky, ing. Šperlinka a dr. Blažky) svolá předseda komise doc. Kukal v období mezi 1. až 12. dubnem 1999. Komise posoudí podklady, vypracuje zdůvodnění návrhu na kandidáta "Ceny", navrhne pořadí kandidátů a návrh oznámí Radě na jejím 118. zasedání dne 12. dubna 1999.

     Rada vyslovila souhlas aby byla publikována v anglickém jazyce "Analýza dosavadního vývoje a stavu výzkumu a vývoje v České republice, včetně jejich srovnání se zahraničím", která je připravována podle usnesení vlády č. 811/1998. Předložena vládě k projednání má být do 31. května 1999. Předpokládá se, že práce související s jejím vydáním budou zahájeny v polovině června 1999. Česká verze bude zveřejněna na Internetu. Vydání předchozí "Analýzy" se ukázalo jako velmi prospěšné s ohlasem a využitím v široké vědecké obci.

     GA ČR nerespektovala usnesení ze 116. zasedání Rady, konaného dne 1. března 1999, a vyhlásila veřejnou soutěž pro rok 1999 na využití dodatečně přidělených účelových prostředků k posílení investičních prostředků pracovišť "metodických center". Takový postup je v rozporu s předpisy. Rada uložila předsednictvu Rady projednat tuto záležitost s předsedou GA ČR prof. K. Štulíkem.

     V souvislosti s přípravou návrhu nařízení vlády o podmínkách financování VaV uložila Rada mpř. ing. Šperlinkovi vyžádat od všech správců rozpočtových kapitol spravujících prostředky na VaV analýzu jejich vnitřních předpisů a pokynů k financování VaV v jejich působnosti tak, aby byl zřejmý účel údajů, vyžadovaný nad rámec obecně závazných předpisů a usnesení vlády.

Hodnocení výzkumných záměrů organizací CEZ98

     Rada schválila vypracovaný materiál o hodnocení výzkumných záměrů Radou. Informace a závěry v něm uvedené mají resortům přispět k dopracování jejich výzkumných záměrů, které budou Radě předkládat do 30. dubna 1999 do CEZ99, společně s návrhem státního rozpočtu na VaV na rok 2000 za oblast jejich působnosti.

     Místopředsedům Rady bylo uloženo zaslat výše uvedený materiál příslušným správcům rozpočtových kapitol a sekretáři Rady bylo uloženo zajistit jeho neprodlené zveřejnění na www stránkách Rady.

Příprava národní politiky výzkumu a vývoje

     Jednání organizační skupiny pro přípravu národní politiky výzkumu a vývoje ČR se uskutečnilo dne 15. března 1999. V zápisu z tohoto jednání jsou rovněž uvedeny hlavní závěry ze semináře k přípravě národní politiky VaV (uskutečnil se ve dnech 9.a 10. března). Závěry hodnocení by měly přispět ke zpracování kvalitních prvních verzí materiálů od všech pracovních skupin již v termínu do 31. března 1999.

Koncepce národních databází VaV (CEZ, CEP, RIV)

     Byl vypracován návrh "Koncepce národních databází výzkumu a vývoje ČR (CEZ, CEP, RIV) spravovaných Radou vlády ČR pro výzkum a vývoj". Od členů Rady nebyly k tomuto návrhu vzneseny žádné připomínky, Rada ho schválila jako podklad pro veřejnou diskusi a uložila sekretáři zajistit jeho zveřejnění na www stránkách Rady.

Různé

     Na příští 118. zasedání Rady, které se bude konat 12. dubna 1999 v Lichtenštejnském paláci na Kampě byli pozvání představitelé Svazu průmyslu a dopravy.

Sdílejte na: