I n f o r m a c e ze 116. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 1. března 1999 na Úřadu vlády

Významné projednávané body a závěry ze zasedání:

Kontrola úkolů

     Předseda Rady místopředseda vlády doc. P. Mertlík schválil dne 12. února 1999 aktualizované znění statutu "Ceny předsedy Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj za popularizaci výzkumu a vývoje v hromadných sdělovacích prostředcích". Vzhledem ke změně ve složení Rady, ke které došlo v polovině minulého roku, bylo nutno ustavit nové složení komise Rady pro udělení "Ceny" za rok 1998. Složení, které Rada schválila je následující: doc. Kukal (předseda), prof. Anděl, doc. Kotek, prof. Syka, ing. Šperlink, dr. Blažka.

     Rada v nejbližší době započne přípravu návrhu státního rozpočtu na rok 2000. Předseda Rady vyzve správce rozpočtových kapitol, kteří spravují prostředky na VaV, aby do 30. dubna 1999 zaslali Radě podklady pro přípravu státního rozpočtu na VaV na rok 2000. Součástí požadovaných podkladů od resortů budou i přesné informace o programech podporovaných z účelových prostředků na rok 1999 a o výzkumných záměrech (CEZ99). Vypracována struktura údajů pro návrh státního rozpočtu na rok 2000 pro oblast výzkumu a vývoje byla Radou schválena.

     Sekretariát Rady se stal samostatným útvarem Úřadu vlády. Toto postavení zjednoduší zejména administrativní procesy. Zabezpečení provozu sekretariátu Rady v oblasti výpočetní techniky a požadovaného software v roce 1999 bylo projednáno s ředitelem administrativního odboru Úřadu vlády na poradě dne 22. února 1999.

     Rada souhlasila u Ministerstva zdravotnictví podobně jako u Ministerstva obrany a Národního bezpečnostního úřadu s odložením termínu pro zaslání výzkumných záměrů těchto resortů do 30. dubna 1999, kdy budou Radě zaslány v rámci podkladů pro přípravu státního rozpočtu na VaV na rok 2000.

     Nám. MŠMT doc. Průša informoval členy Rady o zahájení 5. Rámcového programu EU v Essenu. ČR dokázala přítomností cca 50 účastníků velký zájem o tento program. Rovněž Německo věnovalo této akci velkou pozornost. Z přednesených projevů vyplynulo že 5. RP EU bude zaměřen především na výzkum a vývoj s realizačními výstupy a odezvou v hospodářské a doprovodné (i sociální) problematice.

Státní podpora výzkumu a vývoje v letech 1996 -2002

     Návrh tohoto materiálu byl rozeslán do zkráceného připomínkového řízení. Resorty byly vyzvány k zaslání připomínek do 8. března 1999 a k účasti na meziresortním jednání o tomto návrhu, které se bude konat rovněž 8. března ve 14,00 hod. na Úřadu vlády. Po zpracování výsledků připomínkového řízení bude materiál předložen neprodleně vládě.

Příprava národní politiky výzkumu a vývoje

     Podle sdělení nám MŠMT doc. Průši probíhají práce na přípravě bez závažnějších nedostatků. Další jednání organizační skupiny pro přípravu národní politiky výzkumu a vývoje (tj. vedoucích všech skupin a podskupin) se bude konat dne 15. března ve 14,00 hod. v budově Úřadu vlády v místnosti č. 201.

Informace o hodnocení výzkumných záměrů Radou

     Pracovní skupina Rady pro hodnocení výzkumných záměrů (prof. Syka, ing. Janeček, doc. Chráska, ing. Kohout, doc. Kotek, prof. Pokorný a prof. Purmenský) jednala před vlastním zasedáním Rady a zjistila řadu nedostatků, na něž budou příslušné resorty upozorněny, návrh stanoviska Rady bude projednán na 117. zasedání Rady. Finanční údaje u výzkumných záměrů z r. 1998 se (vzhledem k řadě změn při přípravě rozpočtu na r. 1999) rozcházejí se skutečností. Další jednání této pracovní skupiny se bude konat dne 8. března v 11,00 hod. na Úřadu vlády.

Příprava voleb do oborových komisí GA ČR

     Předpokládaný termín uskutečnění voleb do oborových komisí GA ČR je při 119. zasedání Rady dne 3. května 1999. Podle § 2 odst. 4 "Volebního řádu oborových komisí Grantové agentury ČR" ustaví Rada pro volbu do jednotlivých komisí své odborné pracovní skupiny, jejichž členové společně s předsednictvem GA ČR a zástupci stávajících komisí provedou výběr a navrhnou nejvhodnější kandidáty. Vzhledem ke změně ve složení Rady bylo nezbytné provést aktualizaci těchto pracovních skupin. Jejich složení, které Rada schválila, je následující:

  1. Technické vědy - ing. Šperlink, prof. Purmenský, prof. Vostracký
  2. Přírodní vědy - dr. Chráska, ing. Janeček, ing. Jungwirth, prof. Zlatuška
  3. Lékařské vědy - prof. Anděl, prof. Syka
  4. Společenské vědy - p. Hadraba, prof. Pokorný
  5. Zemědělské vědy - ing. Kohout, doc. Kukal, doc. Kotek

Různé

     Ing. Janeček předložil Radě návrh programu výjezdního zasedání Rady, které se bude konat dne 24. května 1999 v Pardubicích. Seznam institucí a osob, které budou k jednání s Radou pozvány bude upřesněn do 118. zasedání Rady.

     Rada požádá, aby materiál o výsledcích řešení projektů průmyslového VaV ukončených v roce 1997, který byl Radě předložen nám. MPO doc. Vorlíčkem, byl doplněn o ekonomické vyhodnocení.

     Rada se předběžně dohodla, že na podzim t.r. by se uskutečnilo další její výjezdní zasedání v Plzni.

     Rada doporučila MŠMT, aby částka 10 mil. Kč, určená na podporu programu "Popularizace výzkumu a vývoje", byla snížena o 4 mil. Kč, které by byly využity pro zahájení nových projektů programu "Presentace". Rada rovněž doporučila, aby tyto nové projekty programu "Presentace" nebyly využívány pro zajištění individuální účasti jednotlivců na konferencích atd., ale byly určeny pro kolektivní presentaci výsledků výzkumu a vývoje.

     Rada schválila vyhlášení veřejné soutěže GA ČR na standardní projekty a postdoktorandské projekty na rok 1999.

     Rada schválila složení hodnotící komise MŽP pro posuzování výzkumných záměrů a její statut.

     Rada oznámila SÚJB, že nemá připomínky k vyhlášení veřejné soutěže na nové projekty programu "Výzkum bezpečnosti jaderných zařízení pro potřeby státního dozoru" a programu "Výzkum radiační ochrany pro potřeby státního dozoru" podle zákona č. 199/1994 sb., ve znění pozdějších předpisů.

Sdílejte na: