I n f o r m a c e ze 107. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 22. června 1998 na Úřadu vlády

  

    Významné projednávané body a závěry ze zasedání:

Přivítání nových členů Rady

     Vláda  České republiky usnesením č. 383 ze dne 3. června 1998  jmenovala s účinností od 9. června 1998

  Ing. Miroslava Janečka, CSc.
  Ing. Karla Jungwirtha, DrSc.
  Plk. doc. Ing. Karla Kotka, CSc.
  doc. RNDr. Zdeňka Kukala, DrSc.
  prof. ThDr. Petra Pokorného, DrSc.
  prof. Ing. Jaroslava Purmenského, DrSc.
  prof. Ing. Zdeňka Vostrackého, DrSc.
  prof. RNDr. Jiřího Zlatušku, CSc.
   

členy Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj.

     Předseda Rady ministr Sokol uvítal nové členy Rady, předal jim jmenovací dekrety podepsané předsedou vlády J. Tošovským a poděkoval jim, že přijali tuto čestnou, ale nelehkou funkci. V úvodním projevu zdůraznil hlavní úkol Rady - být aktivním poradním orgánem vlády, jehož členové jsou povzneseni nad dílčí zájmy a vynakládají své úsilí při práci v Radě k prospěchu vědy jako celku.

Informace o proběhlých jednáních

     "Principy vědní politiky ČR na přechodu do 21. století" byly vládou schváleny usnesením č. 397 ze dne 10. června 1998. Předsedovi Rady a ministru školství, mládeže a tělovýchovy se v nich ukládá rozpracovat "Principy" ve spolupráci s dalšími zainteresovanými institucemi do standardní národní politiky výzkumu a vývoje a předložit je vládě do konce roku 1999. Byl vypracován předběžný návrh postupu při přípravě národní politiky VaV, detailní návrh bude Radě k posouzení předložen během měsíce září. Rada jako spolupracující orgán požádala Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které odpovídá za přípravu národní politiky výzkumu a vývoje, o zpracování podrobného věcného, organizačního a časového návrhu postupu při plnění tohoto usnesení vlády.

     Materiál "Rámec státní podpory VaV na rok 1999 a další roky", předložený Radou, vláda projednala na své schůzi dne 10. června 1998. Usnesením č. 396 o státní podpoře výzkumu a vývoje v roce 1999 a v dalších letech vláda mj. doporučila z nárůstu finančních prostředků na státní podporu výzkumu a vývoje podporovat 5. Rámcový program Evropské unie, výzkumné záměry institucionální podpory badatelského výzkumu na vysokých školách a ústavech AV ČR, vytvoření společných vědeckých pracovišť, průmyslový výzkum zaměřený zejména na spolupráci podniků s vysokými školami a výzkumnými ústavy, posílení postdoktorandských grantů pro mladé vědce, program popularizace vědy a posílení rozvoje infrastruktury pro výzkum a vývoj.

Příprava návrhu státního rozpočtu na oblast VaV na rok 1999

     Podle předem určeného harmonogramu proběhla jednání Rady se všemi správci rozpočtových kapitol, ze kterých je výzkum a vývoj podporován,  o jejich požadavcích na podporu VaV v roce 1999. Podle závěrů  z těchto jednání bylo v termínu do 26. června 1998 jednotlivým resortům uloženo návrhy dopracovat. Členové Rady diskutovali o celkové rekapitulaci proběhlých jednání a o variantách  dalšího postupu. Rada pověřila předsednictvo Rady, aby v období mezi 107. a 108. zasedáním Rady, tj. od 23. června 1998 do 30. srpna 1998,  zastupovalo Radu při řešení naléhavých úkolů a doporučila na toto období  postup při sestavování návrhu státního rozpočtu VaV na rok 1999.

Vytvoření  společné  pracovní  skupiny  Rady  a  MŠMT  ke  koncepci  programu "Presentace" a "Popularizace vědy"

     Koordinací těchto dvou programů, které se překrývají, by mělo být pověřeno MŠMT. Bude vytvořena společná pracovní skupina k řešení této problematiky, za Radu do  ní byli schváleni prof. Syka,  prof. Anděl a prof. Purmenský.

Sdílejte na: