I n f o r m a c e ze 102 . zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, konaného dne 9. března 1998 na Úřadu vlády


 


     Významné projednávané body a závěry ze zasedání:

Plnění úkolů a informace o proběhlých jednáních

     Návrh na doplnění statutů Rady a GA ČR společně s návrhem na odvolání doc. Pince a s návrhem na jmenování dr. Koláře za člena předsednictva GA ČR za oblast společenských věd byl dopracován podle připomínek z meziresortního připomínkového řízení a bude předložen vládě v nejbližším možném termínu. Na základě připomínek byly provedeny dvě úpravy - ve statutu Rady byl okruh navrhovatelů kandidátů na členství v Radě rozšířen o ústřední orgány a ve statutu GA ČR byl podle návrhu GA ČR projednaného s Radou zrušen termín "náhradník oborové komise".

     Dne 26. února 1998 se konalo 2. jednání pracovní skupiny pro přípravu nového zákona o VaV. Byl vypracován materiál, ve kterém jsou přehledně shrnuty výchozí podklady a stručně formulovány cíle nového zákona o VaV. Na základě schválené struktury připravovaného zákona započne vypracovávání jeho věcných záměrů.

     Dne 5. března 1998 se uskutečnilo 1. jednání pracovní skupiny pro přípravu návrhu programu "zřízení vědeckých excelentních - metodických center". Zástupci Rady, MŠMT, AV ČR, GA ČR a Rady vysokých škol projednávali návrhy vypracované AV ČR, GA ČR a Radou VŠ a dohodli se, že budou dále společně pokračovat na přípravě dvou programů s pracovními názvy - "Podpora mezinárodních výzkumných center v ČR" a "Modernizace přístrojového vybavení výzkumných pracovišť", pokud podle dopracovaných konkrétních cílů a kritérií nevyplyne účelnost jejich spojení v jeden program. Základním předpokladem pro vyhlášení připravovaných programů je ovšem dostatečný objem finančních prostředků pro výzkum a vývoj.

Politika výzkumu a vývoje

     Odbor politiky výzkumu a její realizace MŠMT vypracoval a předložil Radě k posouzení návrh "Principů vědní politiky na přechodu do 21. století (návrh obsahu a postupu přípravy)". Tento úkol vychází z programového prohlášení vlády a budou se na něm podílet následující orgány a instituce - Rada, MPO, MZe, MZ, MF, MO, AV ČR, Rada VŠ, Česká konference rektorů, Svaz průmyslu a dopravy a Asociace výzkumných organizací. Jejich zástupci vytvoří pracovní skupinu. Za Radu do ní byli jmenováni prof. Syka a dr. Blažka.

Příprava návrhu státního rozpočtu pro VaV na rok 1999 a výhledově na tři roky

     V souladu se závěry jednání Rady na minulém zasedání o přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 1999 byl připraven materiál "Rámec státní podpory VaV na r. 1999 a další roky", kterým by měla být vláda upozorněna na závazek ke zvyšování rozsahu státní podpory VaV až na 0,7 % HDP. Bez závazného předpokladu objemu státní podpory pro VaV nelze vypracovat "vědní politiku", která je mj. podmínkou přijetí ČR do EU. Ministr Sokol bude o této otázce jednat s ministrem financí Pilipem.

     Byl vypracován "Postup při přípravě podkladů pro návrh státního rozpočtu za oblast výzkumu a vývoje na rok 1999", který bude v nejbližší době rozeslán správcům rozpočtových kapitol.

     Sekretariátem Rady byla provedena kontrola stavu uvolněných účelových finančních prostředků (podle CEP) z přiděleného objemu prostředků na VaV u jednotlivých resortů (podle MF). Deset resortů prostředky z cca 100 % uvolnilo, tři z cca 50 % a čtyři resorty dosud prostředky neuvolnily. Místopředsedové Rady podle své působnosti projednají nedostatky s příslušnými resorty.

Informace o úkolech MŠMT

     Ze "Zásad vlády pro oblast výzkumu a vývoje" vyplývá úkol pro MŠMT, ČSÚ a MF - "Statistické a účetní výkaznictví výzkumu a vývoje". Rada byla informována, že v současné době připravuje MF metodický pokyn pro postup při účtování VaV.

     MŠMT vypracovalo pro Radu přehlednou informaci o účasti České republiky na 3. a 4. Rámcovém programu EU a o stavu přípravy vstupu do 5. Rámcového programu EU. Takovou informaci připravuje MŠMT také pro média. MŠMT rovněž poskytne Radě podrobné informace o činnosti komise FEMIR.CZ, která by měla mít v 5. Rámcovém programu úlohu garanta kvality, úplnosti informací a poradenství.

Návrh úkolů pracovní skupiny pro aplikovaný výzkum

     Místopředseda Rady ing. Šperlink vypracoval "Návrh úkolů pracovní skupiny pro aplikovaný výzkum", který bude podle připomínek členů Rady ještě dopracován. Do pracovní skupiny pro aplikovaný výzkum byli jmenováni zástupci těchto institucí - Rady, MDS, MF, MO, MPO, MŠMT, MZ, MZe a MŽP. Bylo doporučeno, aby tato pracovní skupina byla ještě rozšířena o zástupce Svazu průmyslu a dopravy, Asociace výzkumných organizací a vysokých technických škol.

Sdílejte na: